Luke 22

Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Degelitiya

Ma꞉t 26:1-5; Mak 14:1-2; Yon 11:45-53

Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu ebeno mailo idi Aduga꞉la Soliyomula,
Me Aduga꞉la Soliyomuno mabu Moseseko tetelo wagilimiya. Ebe tetelo Isipiti Kawo Elawodubu Pa꞉lote Yu epo bilibilinomo uwatete ibi ebeno wiya꞉ wokopima꞉ midiliya, ebema꞉ ebe ubia꞉nola ibi gito alibolema꞉ ibino Ka꞉inane opamo. Godote Pa꞉lokono wato kodakoda tanalo dumiya, ebema꞉ idoko idilo ebete ebeno a꞉e nopodawa Isipiti opamo napaliboni Isipiti epo bilibilinomono dopo gudi kapanakapulamenama꞉. Ebene ebe idokolo a꞉e nopodawate Yu epono gudi aduga꞉lalenate, wiyasiya Isipiti epono gudinomo anakapulameni. Ebe anoano tanalodo Yu epo bilibilinomate Isipiti opone ebo nemaiminiya, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ iba꞉te ulama bilibilinomo magumulo Aduga꞉la Soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉.

Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu ebe Yu epono soliyomu idila. Aduga꞉la Soliyomu dolopoligomene, egela idilo me soliyomu idi wagilimite iba꞉te sebeni egela tetelo bosiyodilonakoma꞉na꞉. Me soliyomuno magumu ma kunula. Yu epate Isipiti opone Godokono elawamo da꞉nemaiminiya, ebe idokolo ibino palowa bae osiyodilolenate wadenomamo okaleona꞉no iba꞉te gawagawalo ebo tolameniya. Mabu ebe baete unamo maimioma꞉ tetea꞉nola, ebema꞉ ebe tanalo malagidiloma꞉ Yu epate me soliyomu bosiyodilonakoma꞉na꞉. ebeno osiyodilo tanalo detataliya, ebe tetelo Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi ega꞉walo Godokono Totomu iyatulamepi dubu, iba꞉te Ya꞉suko anakapumi gabo waditiya, wiyasiya iba꞉te epo tolelamelo awokala kosiyodilutiya꞉.

Yudasite Ya꞉suko Laema꞉ Nopo Diyatiya

Ma꞉t 26:14-16; Mak 14:10-11

Ebene Saitanate Keliyota duliyomolodawa Yudasikono tepo magumamo opegiya, Ya꞉sukono 12 waloma꞉tapino taneba magumulo ebe idila. b  Ebete Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi ega꞉walo Godoko Amamateno Moto atila꞉pi dubu iba꞉tamo tote nopo ebo niyatiya Ya꞉suko ibino kotamo kiyatima꞉. Ebe tetelo iba꞉te ebe tanalo olowite kalakalaolo tabo ebo iyatiya ebetamo mani kikaema꞉, ebema꞉ Yudasite ebe tabamo tuduwatate, iba꞉godone tote gabo ebo nowadiya epoa꞉ tetelo Ya꞉suko ibino kotamo kiyatima꞉.

Ya꞉sute Aduga꞉la Soliyomuno Nao Inamabu Osiyodilolema꞉ Tabo Degiya

Ma꞉t 26:17-25; Mak 14:12-21; Yon 13:21-30

Yu epono osiyodilo tanalo ma kunula, iba꞉te ulama bilibilinomolo Unamo Maiga꞉ Palowa Bae Soliyomu nao dowagiliminakiya, ebe dopo egelalo iba꞉te Aduga꞉la Soliyomuno sipi-goeogoeo egege alukolenakiya. c  Ebema꞉ Ya꞉sute Pitako Yoneko ibi netewapi eba nalibolelo negiya, “La꞉ toawete Aduga꞉la Soliyomuno nao inamabu na꞉nosiyodiloliyala꞉, ale ka꞉penaoma꞉.”

Iba꞉te ebetamo negeliya, “Ale kebolo na꞉ka꞉nosiyodilolema꞉?”

10 Ebete iba꞉tamo nowamiya, “La꞉ kawo duliyomolamo na꞉toala꞉, ebene obo daguwaita ebe dubute la꞉go dapalugomene, la꞉le ebe ebo nowaloma꞉tiyala꞉. Ebete kebe motamo ka꞉nodolomene, 11 la꞉ ebe moto namutudawatamo ma kunu na꞉negeliyala꞉, ‘Iyatulamedawate a꞉ma꞉tamo ge, moto keleka꞉ nale naimano waloma꞉tapiago Aduga꞉la Soliyomu bae ka꞉penama꞉?’ 12 Ebe tetelo ebete la꞉ moto guamo kemagatalema꞉ta, unu motolo tete kawo bitana, iyalo osiyodilaka. La꞉ ebolo nao inamabu na꞉nosiyodiloliyala꞉.”

13 Ebene iba꞉te tote, Ya꞉sute kebe tanaloma꞉ kanaliyale, iba꞉te ebe tanalo nulamete Aduga꞉la Soliyomuno nao inamabu ebo nosiyodiloliya.

Ya꞉suko Malagidilo Bae Nao Tanalono Wagilimi Mabu

Ma꞉t 26:26-30; Mak 14:22-26; IKol 11:23-25

14 Tete da꞉peni Ya꞉sute ebe alibolepi dubago bae nama꞉ ilukuliniya, 15 ebene ebete iba꞉tamo negeni, “Na ubi kawonomamo niyatinatimo, nale a꞉ea꞉no dopamo me Aduga꞉la Soliyomu la꞉go kenama꞉. 16 Ebema꞉ nale la꞉tamo negemo, nale me soliyomu bae me tetelo walo a꞉kenamo, wiyasiya Godokono Kawo Elawodawano tete da꞉pemene, ebe tetelo me soliyomuno magumute nanitabolo dawokalamene nale ebo kenamamo.”

17 Ebene Ya꞉sute kalili lawenate Godotamo kalakala tabo genate iba꞉tamo negeni, “La꞉ me kalili lawa꞉wete, la꞉ magumulo idite iditamo kikame, idite iditamo kikame, ma kunu nowagela꞉la꞉. 18 Nale la꞉tamo negemo, na me tetelo me elawo da꞉imi obo walo a꞉ka꞉nimo, wiyasiya Godokono Kawo Elawodawano tete da꞉pemene, ebe tetelo nale ebo ka꞉nimamo.”

19 Ebe tetelo ebete bae kelawenate Godotamo kalakala tabo genate, wakamionate iba꞉tamo eba ikalamolenalo negeni, “Me naimano apela, la꞉ mabuma꞉ Godotamo ikaemo. La꞉le na malagidilonelo me tanalo nosiyodilonakiyala꞉.” 20 Ebene ibino bae nao tanalo dolopoligoni, ebete kalili walo kelawenate negeni, “Me kalili ebe Godote epago milolo kilukulinama꞉ oli nopo diyatiya me ebe tanalola. La꞉ mabuma꞉ deka꞉ka꞉liyamene, me naimano kalimate ebe nopo kodakodaimina.

21 “La꞉ numa꞉la꞉! Na anakapunamepiatamo dikanaemene, ebe lumagite nago me bae nao bailo ba꞉luta! d  22 Nanitabola, Epono Naniwite a꞉eamo na꞉to, Godote nopo dopamo diyatiya eba kunu, wiyasiya kebe lumagite ebe anakapumipiatamo dikalaemene, ebe dubute kuba wiya kawonomo kelaemene!”

23 Ebene ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi magumulo idite idi ananaki, idite idi ananaki, eba kunu eba wagelenalo negelaniya, “Me kuba potele na꞉kosiyodilomene?”

Potele Kawodawama꞉ Na꞉keda꞉mene

24 Ebe tetelo Ya꞉suko waloma꞉tapi magumulo potele kawoma꞉ eda꞉ tanaloma꞉ apaminateui tanalote maigani. e  25 Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Godoko nanitabokobi midia꞉pino kawokawo elawodubate ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi eba wadipalatelelo epo epetapi elawamo analenaka iba꞉te ibino ubi tanalamo ka꞉tudila꞉onama꞉, ega꞉walo ebe kawokawopi ubila epate ibi walubilipima꞉ eba ka꞉la꞉milo ibi ebo kemoiolema꞉. f  26 Wiyasiya la꞉imano tanalo eba kunua꞉. Modobola la꞉imano taneba magumulo kawodawate oli ape lumagi keba kunula꞉ka꞉ ebakodawama꞉ neda꞉mene, ega꞉walo la꞉imano watodawate atumu ebe wiya꞉ wokodawa keba kunula꞉ka꞉ ebakodawama꞉ na꞉keda꞉mene. g  27 Numa꞉la꞉, wadewade bae nao bailo dokolita epate ebako lumagi kawodawama꞉ gelanaka, wiyasiya kebe lumagite ebetamo bae dadaemenako iba꞉te ebe wiya꞉ wokodawama꞉ gelanaka. Nanitabola, na wiya꞉ wokodawa keba kunula꞉ka꞉, nale la꞉imano taneba magumulo ebako da꞉pesodawama꞉ eda꞉namo, ebema꞉ modobola la꞉ atumu eba kunu nilukuliniyala꞉. h 

28 “Nanitabola, naimano kodakoda tanalo magumulo da꞉lutanakimo, la꞉le na katepana꞉wenakia꞉, 29 ebema꞉ Nabiwite na Kawo Elawodubuma꞉ keba kunu ka꞉midiniyale nale la꞉ atumu eba kunu ka꞉midilimamota. 30 Ebene na Godokono Unu Duliyomololo Kawo Elawodawama꞉ eba eda꞉lo, la꞉ nago soliyomu bae nawete da꞉imi obo ebo ka꞉niomamota, ega꞉walo la꞉ kawokawo elawodubuno ilukuli bailo ilukula꞉wete Isalaela 12 gu epono iyaiya tanalo anagilamelelamepima꞉ keda꞉omamota.” i 

Ya꞉sute Pitako Danani, A꞉ma꞉le Na Iyatawa꞉noma꞉ Kegema꞉ta

Ma꞉t 26:31-35; Mak 14:27-31; Yon 13:36-38

31 Ebene Ya꞉sute negeni, “Saimono, Saimono, a꞉ma꞉ nolowia. Dubute witi-laisono tanalo kuima꞉, da꞉ wadenola꞉ o da꞉ kubanola꞉, ebete keba kunu kanamogolenakole, Saitanako ubila a꞉ma꞉ kuba gabamo eba kunu kowabuga꞉tatama꞉, ebema꞉ Godote ebe tanalo iyatawate ebetamo modoboma꞉ ge. 32 Ebema꞉ Saimono, nale a꞉ma꞉ mabuma꞉ Godoko a꞉toweoma꞉kamo, ebete a꞉ma꞉ eba walubilo a꞉imano nanitabokobi midi tanalote akalatidimene. A꞉ma꞉ natamo walo da꞉kolobigaemene, ebe tetelo a꞉imano ekaki elawokobi na꞉midiliye.” j 

33 Pitate ebetamo nowamini, “Kawodawa, nale a꞉ma꞉go idoko motamo tote da꞉na꞉emo, na ebe tanaloma꞉ olosiyodilomo.”

34 Ya꞉sute wiyasiya negeni, “Pita, na a꞉ma꞉tamo negemo, ka꞉lo idokolo kakabate geoa꞉no a꞉ma꞉ netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.”

Ya꞉sute Gowelaono Gili Laema꞉ Degeni

35 Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Nale la꞉ dopamo danaliboletima, la꞉ ma kunu analiamata, ‘Mania꞉no, ikuwa꞉no, ega꞉walo agowa pata꞉no na꞉tolamiyala꞉,’ ebema꞉ ebe tetelo la꞉ modoboa꞉ tanalo a꞉ka꞉niyatawaima?”

Iba꞉te nowaiminiya, “Ao, nigologolo tanalo idi ka꞉numia꞉.” k 

36 Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negeni, “Ka꞉lo wiyasiya na tabo idi ma kunu gemo, ale eba tolamelo la꞉godolo mani o baeno ikuwa da꞉pola꞉lametana nuwatiyala꞉, ega꞉walo pogodolo gowelaono gili itana꞉no, modobola ebete ebeno lubudino kaliku maniamo na꞉midite wiyasiya elawo gilite nelaemene. 37 Mabu na la꞉tamo negemo, Godote naimano tanaloma꞉ ebeno Bukamo dakuloliya, tete na꞉pe ebe tanalote kemaigamene, iyo, buka apuno tabote ma kunu gena, ‘Iba꞉te ebe kubakubapiago kapiyama꞉ midiya.’” l 

38 Ebene iba꞉te negelaniya, “Kawodawa, a꞉ma꞉ numa꞉. Mela, gowelaono gili netewa ba꞉pola꞉na!”

Ya꞉sute nowamini, “Eiye! La꞉ naimano tabono magumu wadenomamo kelawa꞉wena꞉. Taula, nitanana.”

Ya꞉sute Olibi Kewakewa Unu Damelalo Godotamo Da꞉towetoweoni

Ma꞉t 26:36-46; Mak 14:32-42

39 Ebene Ya꞉sute Yelusalema duliyomolone nemaiganate ebete dopamo keba kunu kosiyodilonakile, eba kunu ebete ebe waloma꞉tapiago Olibi Kewakewa Unu Damelamo gito tolameniya. 40 Ebete ebe damelamo nemaiganate ibi nanaleni, “La꞉ malo Godotamo na꞉towetoweonala꞉ mabu la꞉le Saitanakono kuba gabamo wabuga꞉ta tanalamo da꞉ba꞉gudima.”

41 Ebene ebete ibi miyapanate kela꞉mo tonate, ebe tetelo ebete pupamo nokolinate Godotamo ebo na꞉towetoweoni. 42 Ebete na꞉geni, “Aba, a꞉ma꞉ ubi diyata꞉emene me tepo temeteme kalili nagodone nelawa꞉. Wiyasiya naimano ubia꞉, a꞉ma꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉imano ubila nosiyodila.” 43 Ebe tetelo Godokono Unu Duliyomolone nopodawate ebetamo pemaiganate ebe elawokobi ebo pa꞉midini, 44 ega꞉walo ebete tepo temeteme kawonomoma꞉ eda꞉nate elawonomamo Godotamo eba towetoweonalo, ebeno kolowate kalimama꞉ eda꞉omenate opamo ebo ka꞉ka꞉liyaomeni.
Luk 22:43-44 buka apuno tabo Lukute bukamo kakuloliya꞉, wiyasiya ebeno buka osiyodilo walogabo apune nanitabokobi mididawa idite akuloliya.


45 Ebene ebete towetoweo baine maiganate ebe waloma꞉tapiatamo da꞉peni iba꞉te tepo temetema꞉go laonalo pulameni. 46 Ebete iba꞉tamo negeni, “La꞉ beda꞉ mabuma꞉ kelawenama? La꞉ maimiawete Godotamo na꞉towetoweonala꞉, mabu la꞉le Saitanakono kuba gabamo wabuga꞉ta tanalamo da꞉ba꞉gudima.”

Yu Watowatopiate Ya꞉suko Anakapuima꞉ Delaweniya

Ma꞉t 26:47-56; Mak 14:43-50; Yon 18:3-11

47 Ya꞉sute ebe tabo eba genalo, ebeno waloma꞉tapi 12 magumulo dubu idi Yudasite dubu bilibilinomo epetapi dopolamenate iba꞉te kapimiya ebo pelameniya. Ebene ebete Ya꞉sutamo nilakapo tabo genate ebe kapaboeteonama꞉ niyakabamo da꞉peni, 48 Ya꞉sute ebetamo negeni, “Yudasi, a꞉ma꞉ Epono Naniwi eba paboeteolo ebe anakapumipiatamo ikalaema꞉ ka꞉pa꞉wa꞉?”

49 Ebene Ya꞉suko lawe tanalote maigama꞉ eba penalo, ebe waloma꞉tapi dubate ebe tanalo uminate negelaniya, “Kawodawa, ale ibi gowelaono gila꞉mo bakalukolema꞉?” 50 Ebene ibi magumulo idawate maiganate Godotamo kalimagono ikameopino Ununomo Watodawano moto wokodawa anagaliminate ebeno tumudi apuno galo ebo mapitamidameni.

51 Ya꞉sute wiyasiya ibi kawiya nanaleni, “Taula, nolodiyobala꞉!” ebene ebete ebe dubuno galo dologimini ebe tetelo wadekobi nolowini.

52 Ebene Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi, ega꞉walo Godoko Amamateno Moto atila꞉pi dubu, ega꞉walo kawokawo dubu epetapi, iba꞉te Ya꞉suko laema꞉ da꞉pelameniya ebete iba꞉tamo negeni, “Na pilo lumagila꞉ka꞉, o na gowelaodawala꞉ka꞉? La꞉le na lawenema꞉ gowelaono gila꞉go ega꞉walo gaubago beda꞉ma꞉ ka꞉pelama꞉ema? 53 Na egela epetapilo Godoko Amamateno Iya Motolo la꞉imano ololo apulo da꞉pokolitanakimo, ebe tetelo la꞉le na kelawena꞉wea꞉. Wiyasiya me idoko la꞉imano tetela, iyo, idoko namutudawama꞉ deda꞉na ebeno elawo tetete a꞉pemaiga.”

Pitate Ya꞉suko Iyatawa꞉noma꞉ Degeni

Ma꞉t 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Yon 18:12-18,25-27

54 Ebe tetelo iba꞉te Ya꞉suko kotamo kodakodanomolo lawenate, Godotamo kalimagono ikameopino Unu Watodawanomono motamo magataniya, wiyasiya Pitate ibi muludopone waloma꞉taleni. n  55 Ebene epetapiate motono kala magumulo ela madonate eba pola꞉nalo, Pitate kala ga꞉dimi magumamo nopeganate iba꞉go ebo nokolini. 56 Ebe tetelo Pitate elano alolo eba nokolinalo, woko buwelete ebe wadenomamo uminate negeni, “Me dubu atumu Ya꞉suago pata꞉nami!”

57 Pitate wiyasiya negeni, “Kamiyale, na iyatawa꞉ ebe!”

58 Ebe tetelo iba꞉te tete da꞉pesamo ilukula꞉tepanate, dubu idite ebe wadenomamo uminate walo nakanani, “A꞉ma꞉ atumu ebe waloma꞉tadawa idilata!”

Pitate wiyasiya negeni, “Dubu, na ebe iyatawa꞉!”

59 Tete kele kawodopo da꞉ka꞉petoni, dubu idite elawodopamo na꞉kegeni, “Nanitabola, me dubu Ya꞉suago pata꞉nami, mabu ebe Ga꞉lili opodawala!”

60 Pitate wiyasiya negeni, “Dubu, a꞉ma꞉le degeawena ebe tabono tanalo na iyatawa꞉!”

Ebe tetenomolo ebete ebe tabo eba genalo kakabate negeoni,
61 ebene Kawodawa Ya꞉sute olobiganate da꞉nemeleni Pitako ebo numini. Ebe tetelo Ya꞉sute ebetamo dopamo kebe tabo kegenile, Pitate ebe tabo ebo malagidiloni, “Ka꞉lo idokolo kakabate geoa꞉no, a꞉ma꞉le netewa-kapiya teta꞉mo na iyatawa꞉noma꞉ kegema꞉ta.” 62 Ebene Pitate iyabaiamo tonate kawo tepo temetemenomago iinomo ebo niini.

Godokono Moto Atila꞉pi Dubate Ya꞉suko Danagalimioniya

Ma꞉t 26:67-68; Mak 14:65

63 Ebene Godoko Amamateno Moto atila꞉pi dubate Ya꞉suko eba kalakalatenalo ebo anagalimioniya. 64 Iba꞉te kalikamo ebeno ololo mula꞉menate ebe anagalimiolo negelaniya, “A꞉ma꞉ Godokono woki awokalimidawama꞉ nanitabolo deda꞉wena, a꞉ma꞉ negea piyate kanagalimiotana!” 65 ega꞉walo iba꞉te ebe eba malogonalo kubakuba tabo epetapi bilibilinomo ebetamo kiyawaoniya.

Yu Epono Ka꞉nisolo Dubate
Buka ka꞉la꞉mioledawa, modobola a꞉ma꞉ me tanalo niyatawa, Ya꞉suko tetelo Yu epono watowatopi dubu epetapi, ibi me Ka꞉nisolo dubula. Ebe watowatopiate Yu epono iyaiya tanalo eba anagilamelelamelo kubakubapiatamo ibino wiya ebo ikalamenakiya, wiyasiya ebe Ka꞉nisolo dubagodolo elawo kitanamia꞉ lumagi a꞉eamo aliboma꞉.
Ya꞉sukono Tanalo Danagiyamidameniya

Ma꞉t 26:59-66; Mak 14:55-64; Yon 18:19-24

66 Ebene egela walo apuamo Godotamo kalimagono ikameopino watowatopi, ega꞉walo Godokono Totomu iyatulamepi, ega꞉walo Yu epono kawokawo dubu epetapi, iba꞉te aladabutinate epetapiate Ya꞉suko ibino dopo apuamo magatanate nananiya, 67 “A꞉ma꞉ a nanaa꞉, a꞉ma꞉ Godokono Alibodawa Kelisotela꞉ka꞉?”

Ebete wiyasiya iba꞉tamo negeni, “Nale la꞉imano tabo nanitabolo dowaimo la꞉ nanitabokobi a꞉ka꞉mida꞉ema, p 
68 ega꞉walo nale la꞉ tanalo idima꞉ dalateda꞉letama, ebe tetelo la꞉le natamo wiya tabo wadenomamo a꞉kegelaema. 69 Nanitabola, na Epono Naniwite me tetene wagilimite Elawodawa Godokono tumudi apulo ka꞉nokolimamo!” q 

70 Ebe tetelo ibi bilibilinomate negelaniya, “A꞉imano tabono magumu keba kunula꞉ka꞉? A꞉ma꞉ Godokono nani Gudula꞉ka꞉?”

Ebete iba꞉tamo nowamini, “La꞉le ebe ebe gelamata.”

71 Ebene iba꞉te negelaniya, “A me dubuno kuba kiyatawaoma꞉ tabo gedawa idi a ubia꞉nola, mabu a a꞉ka꞉tuwa꞉ ebeno tabonomone olowima꞉!”

Copyright information for `KNVFLY_RIVER