Mark 13

Godoko Amamateno Iya Moto Kubaimi Tanalo

Ma꞉t 24:1-2; Luk 21:5-6

Ebene Ya꞉sute Godoko Amamateno Iya Motone eba piwisigitalo, ebeno waloma꞉tapi magumulo idawate negiya, “Iyatulamedawa, a꞉ma꞉ nulama꞉. Me nokola moto iyaiyanomola ega꞉walo wadewadenonomola!”

Ya꞉sute wiyasiya ebetamo negiya, “A꞉ma꞉ me kawokawo moto ba꞉kulama꞉wita? Me iyaiya motono tanaloma꞉ nokola idite nokola idi unulo a꞉ka꞉pola꞉nama꞉na꞉, mabu gowelaopiate nokola bilibilinomo mapitaolete opamo iyalekenomo ka꞉piyalekema꞉na꞉.” a 

Kawokawo Temetema꞉te Pelaema꞉ Ya꞉sute Degiya

Ma꞉t 24:3-14; Luk 21:7-19

Ebene Ya꞉sute Olibi Kewakewa Unu Damelalo eba okolitalo, Godoko Amamateno Iya Moto apuamo umilo okoliti. Ebe tetelo Pitako, Ya꞉imesiko, Yoneko, ega꞉walo A꞉nduluko, ibinomate ebetamo tolamete na꞉negeliya, “A꞉ma꞉le a nanaa꞉, Godokono Moto kubaimi tanalote kebe tetelo na꞉ka꞉pemaigamene? A beda꞉ anoano tanalote na꞉kiyatuaemene, tete na꞉pe me tanalo bilibilinomate ka꞉pemaimioma꞉?”

Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negiya, “La꞉ nanisiwale. Lumagi idite la꞉ demasigilitamene, la꞉ ebeno tabo ako-olowiala꞉, mabu dubu bilibilinomo epetapiate naimano mailamo pelamete ka꞉pegelama꞉na꞉, ‘Na Kelisotela!’ ebene iba꞉te epo bilibilinomo ma kunu eba pemasigiolelo iya gabamo ebo kemagatalema꞉na꞉. Ega꞉walo la꞉le iyaiya opo epono gowelao tanalo ega꞉walo ibino gowelaoma꞉ nopo iyati tanalo dolowiaema, la꞉ ebe mabuma꞉ akotoletoleala꞉. Me tanalate nanitabolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, wiyasiya ebe tete ebe uwomu tetea꞉. Nanitabola, opo epetapino epate opo epetapino epago ka꞉gowelaoma꞉na꞉, iyo, opo idite opo iditamo gowela tanalo kosiyodilomene, ebene mumulate iyaiya opo bilibilinomamo ka꞉pelaema꞉na꞉, ega꞉walo iyaiya duliyomolo epetapilo epate baea꞉no kilukulioma꞉na꞉. Numa꞉la꞉, kamiyalete gudu laema꞉ temeteme dowagilimi, me tanalo eba kunula.

“Ebema꞉ la꞉ la꞉imano tanalo wadenomamo nulamenala꞉, mabu kubakubapiate la꞉ elawamo uwatetate tabo anagiyamida baiamo kemagatalema꞉ta, ega꞉walo iba꞉te Yu epono balidi ibilamole moto gulo la꞉ gaubamo kalukolema꞉ta. Iba꞉te na mabuma꞉ la꞉imano tanalo danagilamelelametamene, ebe tetelo la꞉ iyaiya kawokawo elawodubuno ololo apulo utitatawete naimano Wade Tabo iba꞉tamo ebo ka꞉kiyawaomamota. b  10 Iyo, uwomu tete pea꞉no, Godoko ubila la꞉le dopamo ebeno Wade Tabo iyaiya opo bilibilinomolo ka꞉na꞉kiyawaema꞉. 11 Ebema꞉ epate tabo anagiyamida baiamo la꞉ demagataletamene, ebe tetete pemaiga꞉no la꞉imano gela tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉oala꞉, ma kunu, ‘Na beda꞉ tabo na꞉kegemo?’ Tete da꞉pemene Godote kebe iyaiya tabono tanalamo la꞉ dowalubilitamene, modobola la꞉le ebe tabo kapiya na꞉kiyawaiyala꞉, mabu nanitabola, la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉ka꞉kiyawaoaema, Godokono Uliyanate la꞉do ka꞉kiyawaomene. c 

12 “Ebe tetelo naniwite ekawi a꞉eamo kalibomene, ega꞉walo atu gabodo ekawite naniwi kanakapuimene, iyo, dubute ebeno gudu atumu kakamitimene, ega꞉walo guda꞉te dowaote ibino menokobila nabila a꞉eamo kalibolema꞉na꞉. d  13 Ebene na mabuma꞉ epo bilibilinomate la꞉tamo ka꞉dowaoma꞉na꞉, wiyasiya kebe lumagite kodakodalo utite uwomuamo da꞉nemaigamene, Godote ebeno igilo ka꞉mula꞉emene.” e 

Talena Bai Kubaimidawano Tanalo

Ma꞉t 24:15-28; Luk 21:20-24

14 Na Makate me buka ka꞉la꞉mioledawatamo negemo, a꞉ma꞉ me tabo Ya꞉sute degiya wadenomamo niyatawa.

Ya꞉sute tabo moga꞉melo walo na꞉kegiya, “Godokono Moto kubaimidawate ebe talena bailo utitalo la꞉le ebe duma꞉ema, ebe tetelo modobola Yudiya opo epate unuunu damelamo nalautioma꞉na꞉. f 
15 Iyo, moto tanatimilo dokolitamene, ebe lumagite moto guamo walo a꞉ka꞉nopegamene ebeno inamabu uwatema꞉, g  16 ega꞉walo tumulo woko dosiyodilutamene, ebe lumagite walo motamo a꞉ka꞉toamene ebeno lubudino kaliku laema꞉.

17 “Numa꞉la꞉, lamitulamitu ega꞉walo nono dikalamena ebe kamiyala꞉tamo ebe egelate kubanomoma꞉ keda꞉mene! h  18 Ebema꞉ modobola la꞉ Godoko na꞉toweomiyala꞉ me tanalate gibagiba tetelo akopemaimiala꞉, 19 mabu ebe tetelo kawokawo temetemenomate ka꞉pemaimioma꞉na꞉. Numa꞉la꞉, Godote me opo dosiyodiliya ebe tetene wagilimite ka꞉lo me teta꞉mo pemaiga, ebakobako temetema꞉te dopamo ka꞉pemaimiya꞉, ega꞉walo walone tetelo ebakobako temetema꞉te walo a꞉ka꞉pelaema꞉na꞉, kapiya tetenomamo ka꞉pemaimioma꞉na꞉. i  20 Me tanalo nanitabola, Kawodawa Godote ebe tete gopowaimia꞉no lumagi idite me opolo igilolo a꞉kokolinamene, wiyasiya ebete kebe epo ka꞉la꞉miolete duwatiya ebe epo nilakapoilamelo tete ka꞉gopowaimene.

21 “Ebe tetelo lumagi idite la꞉tamo ma kunu degemene, ‘Numa꞉la꞉, Godokono Alibodawa Kelisote malo bokolita!’ o, ‘Numa꞉la꞉, ebete ebolo bokolita!’ la꞉ nanitabokobi akomida꞉la꞉, 22 mabu elemasigi Kelisoma꞉ eda꞉opi ega꞉walo naimano mailamo a꞉da꞉ tabo kiyawaopi, iba꞉te pemaimiote iyaiya anoano tanalo kosiyodilolema꞉na꞉. Iyo, ibi ubila ebe osiyodilole tanalamo Godote deka꞉la꞉mioliya ebe epo iya gabamo kemagatalema꞉. j  23 Ebema꞉ la꞉ wadenomamo nolowiala꞉, me tanalo bilibilinomate pemaimioa꞉no nale la꞉ dopamo analemata.”

Epono Naniwino Pe Tete

Ma꞉t 24:29-31; Luk 21:25-28

24 “Ebe kawo temeteme tetete dolopoligomene, ebe tetelo egelate kidokomene ega꞉walo saganate a꞉ka꞉pukuilaemene, k  25 iyo, mawela꞉te tobolo unune opamo ka꞉pa꞉gudima꞉na꞉, ega꞉walo tobolo ununo elawoelawo inamabuate kalela꞉oma꞉na꞉. 26 Ebene ebe tetelo Epono Naniwite tobolo unune eba piwisigalo, iba꞉te ebe ebo kuima꞉na꞉, ebete ebeno elawago ega꞉walo alo kawonomago ka꞉pemene. l  27 Ebene ebete Unu Duliyomolono nopopi iyaiya opo bilibilinomamo kapalibolemene, Godote deka꞉la꞉mioliya ebe epo me opo apune apune ka꞉puwatema꞉.” m 

Umei Kewano Tanalo

Ma꞉t 24:32-35; Luk 21:29-33

28 “La꞉ umei kewano tanalone me tanalo idi wadenomamo niyatawala꞉. Katomono wuiate pemaimite olioli paa da꞉mogoiamidalema꞉na꞉, ebe tetelo la꞉ kiyatawaomamota ulamano tete ebe netatali, 29 ebema꞉ me temeteme tanalate pemaimilo dulama꞉ema, la꞉ kiyatawaomamota Epono Naniwino pe tete tatalila, ebe gigiyudo opegama꞉ pe. 30 Na la꞉tamo nani tabo gemo, me tanalo bilibilinomate dopamo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, walone me tete epate ebo ka꞉elaoma꞉na꞉, 31 iyo, me opo ega꞉walo tobolo unu iba꞉te kolopoligoma꞉na꞉, wiyasiya naimano tabote a꞉kolopoligomene, uwomua꞉ tetelo bitanamene.”

Epono Naniwino Pe Tete Epate Iyatawa꞉

Ma꞉t 24:36-44; Luk 17:26-30,34-36

32 “Numa꞉la꞉, epate ebe Kawo Egelano tete iyatawa꞉, Unu Duliyomolono nopopi ega꞉walo Godokono Gudu iba꞉te iyatawa꞉, Nabiwi Godo kapiyate iyatawala. 33 Ebema꞉ la꞉ olowiolo nilukuliniyala꞉, mabu ebe tetete da꞉pemene la꞉ iyatawa꞉. 34 Me tanalote ma kunu kitanamene, kawo dubu idite mulu opolo ka꞉nokoliatepama꞉ ebeno moto wiya꞉ wokopiatamo katepamene iba꞉te wadenomamo kuiminama꞉. Ebene ebete iba꞉tamo woko iyaiya ikalamolete gigiyu umidawatamo kegemene, ‘A꞉ma꞉ naimano pe teta꞉mo olowiolo nokoliniye.’ 35 Ebema꞉ la꞉ olowiolo nilukuliniyala꞉, mabu la꞉ iyatawa꞉ moto namutudawano pe tete, diyala, adimo tetelola꞉ka꞉ o idoko tetelola꞉ka꞉, walo apuamola꞉ka꞉ o duiya tetelola꞉ka꞉. n  36 Iyo, ebete samonomamo da꞉pemene la꞉ laonalo da꞉ba꞉pulametamene, 37 ebema꞉ nale me tabo la꞉ kapiyatamo kegea꞉, epo bilibilinomatamo gemo, la꞉ olowiolo nilukuliniyala꞉!”

Copyright information for `KNVFLY_RIVER