Matthew 3

Yoneko Epo Obamo Waduba꞉midaoledawate Godokono Tabo Da꞉kiyawaiya

Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Yon 1:19-28

Ebene ulama epetapi da꞉petolamiya, ebe tetelo Yoneko epo obamo waduba꞉midaoledawate pete Yudiya opono bulu opolo Godokono tabo ma kunu pa꞉kiyawaiya, “La꞉imano kubane nolobila꞉la꞉, mabu Godote Kawo Elawodawama꞉ deda꞉na ebe tanalote na꞉pe!” a 

Nanitabola, Godokono woki awokalimidawa Aisayate dopamo Yonekono pe tanaloma꞉ tabo ma kunu giya,

“Lumagite bulu opolo tabo ma kunu kawonomamo ka꞉pegemene,
‘Kawodawano gabo nosiyodiloma꞉la꞉,
ebeno gabo na꞉tupugaima꞉la꞉!’” b 
Ebe tetelo Yonekono okoli tanalo ebe epo epetapino ilukuli tanalo keba kunula꞉ka꞉ eba kunua꞉, mabu ebete ka꞉molo-goeo ipo kuba kaliku kau-goeo tama batago pulinaki, ega꞉walo ebeno bae siguniya ega꞉walo molo naonaki. c  Ebema꞉ Yelusalema kawo duliyomolo epo ega꞉walo Yudiya opo epo epetapi ega꞉walo Yodane Kolomo apulo dilukulionamiya, ibi bilibilinomate Yonetamo tolamiya ebeno tabo olowioma꞉, ebene iba꞉te ibino kuba danawokalilamoliya, ebete ibi Yodane Kolomolo obamo ebo waduba꞉midaoliya.

Ebe tetelo Pa꞉lisi tanebapi ega꞉walo Sa꞉diyusi tanebapi,
Ya꞉sukono tetelo Yu epono iyatulamepiate netewa taneba magumulo ilukulinamiya, ebe taneba netewano mailo ebe Pa꞉lisi tanebapi ega꞉walo Sa꞉diyusi tanebapila. Ebe netewa tanebapiate woki kapiyama꞉ keda꞉onamia꞉, iba꞉te apaminateua꞉go ilukulinamiya. Pa꞉lisi tanebapiagodolo totomu bilibilinomate pola꞉namiya, iba꞉te totomu epetapi Godokono Bukane uwatiya ega꞉walo totomu epetapi ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibino woki mabune uwatiya. Ebema꞉ iba꞉te ebe totomu bilibilinomo uwatete wadenomamo tudila꞉onamiya, ega꞉walo piyate atu totomu uwatea꞉no Pa꞉lisi tanebapiate ibi kubakubapima꞉ gelanakiya. Sa꞉diyusi tanebapino tanalo iyala. Iba꞉te a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi Godoko waloma꞉tapima꞉ gelanakiya, wiyasiya ibino kateneno ubilo wapata꞉lamenamiya, ebema꞉ iba꞉te Pa꞉lisi tanebapino totomu bilibilinomamo ka꞉tudila꞉onamia꞉.
ibi epetapi bilibilinomate Yonetamo tolamiya ebete ibi obamo waduba꞉midaolema꞉, wiyasiya Yonete ibi ulamete iba꞉tamo negiya, “La꞉ bu kalulata! La꞉ potele kanaletia obamo waduba꞉midaolema꞉ da꞉pelama꞉ema, ba꞉, Godokono kawo dowa tanalonomote la꞉tamo a꞉ka꞉pemene? Ao, ka꞉pemene! e 
La꞉imano tepo magumu iyakobi da꞉midila꞉ema, modobola la꞉ la꞉imano nanitabo tanalo awokalima꞉ wadewade tanalo nosiyodilola꞉la꞉. La꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉imano wokilo ma kunu akogelanakala꞉, ‘A modobola mabu A꞉ibalayamako ebe aimano ewono nabiwila.’ Ao, la꞉ a꞉ka꞉modobomata! Na la꞉tamo nani tabo gemo, Godogodolo elawo bitana ebete me nokolamo A꞉ibalayamakono gudi kosiyodilolema꞉! f  10 Ebema꞉ ka꞉lo Godote ebeno kabi a꞉li, noloa꞉ da꞉imi kewa bilibilinomo ebete lute elamo kiyalekemene. g 

11 “La꞉ epetapi la꞉imano kubane dolobila꞉ima, nale ebe tanalo kawokalima꞉ la꞉ obamo waduba꞉midaolemata. Wiyasiya lumagi idino elawo kawonomola, naimano elawo nodoliona, ebema꞉ na wadenoa꞉ ebeno agowa ukulaleno obo aguwataema꞉. Ebete naimano walogabo apune ba꞉pena, ebene ebete la꞉ Godokono Uliyanamo ega꞉walo ebeno elamo ka꞉powaduba꞉midaolema꞉ta. h  12 Iyo, ebete witi-laisono nonoka balamo alomono inamabu elawi, ebene ebete witi-laiso naono ebeno moto guamo eba alomolo nonoka elamo ebo kiyalekemene, ebe elate uwomua꞉ tetelo nowaena, ka꞉egana꞉.”

Yonete Ya꞉suko Obamo Daduba꞉midiya

Mak 1:9-11; Luk 3:21-22

13 Ebene Ya꞉sute Ga꞉lili opone Yodane Kolomamo Yonetamo piya, ebete ebe obamo kaduba꞉midama꞉. 14 Ebe tetelo Yonete negiya, “A꞉ma꞉le na obamo aduba꞉midanema꞉ modobola, wiyasiya mabu keleka꞉ a꞉ma꞉ ebe tanalo nagodone laema꞉ da꞉pa꞉wa꞉? Modoboa꞉!”

15 Wiyasiya Ya꞉sute ebetamo negiya, “Modobola a kosiyodilomalema꞉, mabu Godokono tuputupu gabodo tolame magumulo ebete a tanalo bilibilinomo osiyodilolema꞉ danaenakomene, ale ubia꞉noma꞉ a꞉keda꞉onakoma꞉.”

Ebe tetelo Yonete Ya꞉sukono tabamo tuduwatate ebo osiyodiliya.
16 Ebene Ya꞉sute obone eba pidiwilo, ebe tetenomolo Godote ebeno Unu Duliyomolo a꞉iyamiditalo ebo umiya, ega꞉walo ebete tanalo idi ma kunu kumiya, Godokono Uliyana bigo ola keba kunula꞉ka꞉ eba kunu piwisigate ebetamo gito pokoliya. i  17 Ebe tetelo tabote Unu Duliyomolone ma kunu piwisigiya, “Me naimano kapiya Gudunomola. Na ebetamo nekalakalitamo.” j 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER