Matthew 6

Epono Wadewade Osiyodilole Tanalo Ega꞉walo Nigologolopiatamo Nilakapo Inamabu Ikalame Tanalo

Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉ nanisiwale, wadewade tanalo osiyodilole tetelo epetapiate la꞉imano wade tanalo uima꞉ ibino ololo apulo ako-osiyodilola꞉la꞉. La꞉ eba kunu dowagela꞉ema la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwite la꞉tamo wade wiya a꞉kikalametamene. a  Ebema꞉ nilakapo inamabu nigologolopiatamo ikalame tetelo epetapiate la꞉imano wade osiyodilo tanalo uima꞉ awokala ako-osiyodilala꞉. Numa꞉la꞉, mena netewa epate balidi ibilamole motolo ega꞉walo epono ololo apulo ibino nilakapo inamabu diyamo kawonomago ikalamenaka epetapiate ibi kemoiolema꞉. Ebema꞉ na la꞉tamo nani tabo gemo, iba꞉te epono moiole tanalo magumulo ibino kawo wiya iyalo elawa꞉, Godogodone walo a꞉kuwatema꞉na꞉. Wiyasiya la꞉imano nilakapo inamabu ikalame tetelo modobola la꞉le diya gabodo nosiyodiliyala꞉, ma kunu la꞉imano wade namutudawa idite akoiyatawala꞉, Godoko kapiyate niyatawamene. Iyo, la꞉ nilakapo inamabu diya gabodo nikalamenakiyala꞉, ebene la꞉imano Nabiwi Godote la꞉imano diya osiyodilo tanalo umite ebete a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉tamo wade wiya bikalamenakoma꞉ta.”

Godago Tabo Gela Tanalo

Luk 11:2-4

Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉le Godago tabo gela tetelo mena netewa epoma꞉ akoeda꞉oala꞉. Iba꞉te balidi ibilamole motolo ega꞉walo epono ololo apulo utitatate tabo madodo unamo wadipalatelelo Godotamo ebo gelanaka, mabu ibi ubila epate ibino gela tanalo kolowilatelema꞉. Ebema꞉ na la꞉tamo nani tabo gemo, iba꞉te epono moiole tanalo magumulo ibino kawo wiya iyalo elawa꞉, Godogodone walo a꞉kuwatema꞉na꞉. b  Wiyasiya a꞉ma꞉le Godago tabo degelaema, modobola a꞉ma꞉ motamo nodolawete gigiyu na꞉pemopiye. Ebene a꞉ma꞉le a꞉imano Nabiwa꞉go diya gabodo tabo eba gelalo, a꞉ma꞉le ebe a꞉kuma꞉emene, wiyasiya ebete a꞉imano diya osiyodilo tanalo umite a꞉ma꞉tamo wade wiya ebo kikaema꞉ta.

“Ebema꞉ a꞉ma꞉le Godago tabo gela tetelo, a꞉ma꞉ Godoko iyatawa꞉ lumagima꞉ akoeda꞉la꞉. Numa꞉la꞉, ebako lumagite Godoko toweome tetelo ma kunu malagidilonako, ‘Nale atu towetowe tabo bilibili teta꞉mo degenakomo, ebema꞉ Godote naimano tabo nanitabonomolo kolowimene.’ c  Wiyasiya la꞉ ebako lumagima꞉ akoeda꞉oala꞉, mabu la꞉le la꞉imano iyaiya modoboa꞉ tanalo Godoko ana꞉no ebete iyalo iyatawanako. d  Ebema꞉ la꞉ Godotamo towetowe tabo ma kunu negelanakiyala꞉,

‘Aimano Unu Duliyomolono Nabiwi,
modobola a꞉imano talena mailo epate nadipatema꞉na꞉,
10 ega꞉walo modobola a꞉ma꞉le Kawo Elawodawama꞉ deda꞉wena
ebe tanalote nawokalamene.
Nanitabola, a꞉ma꞉le a꞉imano ubi tanalo keba kunu kalomawena
Unu Duliyomololo eba kunu bosiyodilolenakoma꞉ta,
ebema꞉ modobola a꞉ma꞉ me opolo
a꞉imano ubi tanalo atumu na꞉kosiyodilolenakiye. e 
11 Ega꞉walo modobola a꞉ma꞉ me kapiya egelano bae atamo modobolo nikaeama꞉.
12 Ega꞉walo epetapiate atamo kuba dosiyodilolena,
ale ebe kuba egebolelamete ka꞉dodolomatililaemalema꞉,
ebema꞉ modobola a꞉ma꞉ atumu
aimano kuba egeboleama꞉wete na꞉dodolomatiliama꞉. f 
13 Ega꞉walo Saitanakono kuba gabamo wabuga꞉ta magumulo
a꞉ma꞉le wiyasiya a eba walubilo
a꞉imano wade gabodo nemagataenakiye,
iyo, ebeno kuba osiyodilo magumune
aimano igilo na꞉mula꞉leama꞉,
mabu a꞉imano Kawo Elawodawa tanalo,
ega꞉walo elawo kawonomo,
ega꞉walo amama tanalo
uwomua꞉ tetelo a꞉ma꞉godolo ba꞉pola꞉nama꞉na꞉.
Taula.’”
Ma꞉t 6:13b buka apuno tabo Ma꞉tiyute bukamo kakuloliya꞉, wiyasiya ebeno buka osiyodilo walogabo apune nanitabokobi mididawa idite akuloliya.
,
h 
14 Ya꞉sute tabo moga꞉melo walo na꞉kegiya, “Epetapiate kuba la꞉tamo dosiyodiloliya, la꞉le ibino kuba da꞉dodolomatililama꞉ema la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwite atumu la꞉imano kuba egebolelametate ka꞉dodolomatililaema꞉ta, i  15 wiyasiya la꞉le epetapino kuba dodolomatililamea꞉no, la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwite atumu la꞉imano kuba egebolelametate a꞉ka꞉dodolomatililametamene.”

Godokono Woko Osiyodiloma꞉ Bae Naoa꞉no Pola꞉na Tanalo

16 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉le Godokono woko osiyodiloma꞉ bae naoa꞉no da꞉pola꞉wenama, mena netewa epoma꞉ akoeda꞉oala꞉. Iba꞉te bae naoa꞉no pola꞉na tetelo ibino dopo mibomiboma꞉ eda꞉olamenaka, mabu ibi ubila epate ibino bae naoa꞉ tanalo kumilaema꞉. Ebema꞉ na la꞉tamo nani tabo gemo, iba꞉te epono moiole tanalo magumulo ibino kawo wiya iyalo elawa꞉, Godogodone walo a꞉kuwatema꞉na꞉. j  17 Wiyasiya a꞉imano bae naoa꞉no okoli tetelo modobola a꞉ma꞉ ebe tanalo diya gabodo nosiyodilonakiye. Ebema꞉ a꞉ma꞉ bae kapete umia꞉no, a꞉ma꞉le kalakalago dokoliawena a꞉ma꞉ eba kunu nokolitiye, a꞉ma꞉le a꞉imano eke wadipalatela꞉wete a꞉imano ololo wadenomamo kukulama꞉ta. 18 Ebene epate a꞉kiyatawaoma꞉na꞉ a꞉ma꞉le bae naoa꞉no dokoliawita, Nabiwi Godoko kapiyate kiyatawamene. A꞉ma꞉le ebe a꞉kuma꞉emene, wiyasiya ebete a꞉imano diya osiyodilo tanalo umite a꞉ma꞉tamo wade wiya ebo kikaema꞉ta.”

Godokono Unu Duliyomololo Inamabu Dogodogokobi Midili Tanalo

Luk 12:33-34

19 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “La꞉ me opolo inamabu dogodogokobi akomidilinala꞉, mabu me opolo wadewade kaliku nopaiate a꞉kubailamenaka ega꞉walo auli inamabu nabote atumu a꞉ka꞉kubailamenaka. Iyo, nanitabola, pilo epate moto guamo podolote la꞉imano inamabu epetapi gito ka꞉pa꞉kubailaema꞉na꞉. k  20 Ebema꞉ modobola la꞉ Godokono Unu Duliyomololo la꞉imano inamabu dogodogokobi na꞉midilinala꞉, mabu ebolo nopaiate inamabu kenaona꞉, ega꞉walo nabote inamabu ka꞉kubailamena꞉, ega꞉walo pilo epate moto guamo odolote la꞉imano inamabu a꞉kuwatema꞉na꞉. l  21 La꞉ nanisiwale! La꞉imano inamabuate kebolo da꞉pola꞉nama꞉na꞉ la꞉imano tepo magumuno woki atumu ebolo ka꞉na꞉pola꞉nama꞉na꞉.”

Apeno Alono Tanalo

Luk 11:34-36

22 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Lumagino apeno alo ebe ebeno balidila. Ebema꞉ a꞉imano balidite wadenomamo da꞉pukuilaemene a꞉imano tepo magumuno alote atumu wadenomamo ka꞉ka꞉pukuilaemene, 23 wiyasiya balidite wadenomamo pukuilamea꞉no a꞉imano apete idoko magumulo kitanamene. Ebema꞉ a꞉ma꞉ nanisiwale, a꞉imano tepo magumuno alote didokomene, ebe idoko tanalo beda꞉ kawonomola꞉ka꞉!”

Godoko Ega꞉walo Mani Ibino Tanalo

Luk 16:13

24 “Ega꞉walo me tanalo idila, lumagite netewa elawodubatamo wokodawama꞉ eda꞉ma꞉ modoboa꞉. Ebete eba kunu dowagelemene iditamo eba dowanalo idi nilakapolo bemalagidilonamene, ega꞉walo ebe iditamo eba utinalo idi ubia꞉noma꞉ beda꞉namene. Ebema꞉ a꞉ma꞉ atumu, Godotamo ega꞉walo manitamo kapiya tetelo tuduwatama꞉ modoboa꞉.”

Godoko Nanitabokobi Midi Tanalo

Luk 12:22-31

25 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Nale la꞉ analemata, la꞉imano ilukulio tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉onala꞉, iyo, la꞉le nao inamabu, nio inamabu, ega꞉walo pupuliono inamabu uwatema꞉ kawonomamo akomalagidilola꞉la꞉, mabu nao inamabu ega꞉walo pupuliono inamabu iba꞉te kawokawoma꞉ keda꞉ona꞉. Nao inamabute lumagitamo nanitabo igilo ba꞉kikaemene? Ao, a꞉kikaemene, ega꞉walo pupuliono inamabute atumu ebeno ape uwomua꞉ tetelo a꞉kowalubinamene. m  26 Ebema꞉ la꞉ olaolano tanalo nemalagidilala꞉, iba꞉te pali inamabu kamiona꞉ ega꞉walo iba꞉te pelamete naono pali inamabu ka꞉petapionakoa꞉, iyo, ibino pali inamabu alomono moto puliyala, wiyasiya la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwite iba꞉tamo bae modobolo ikalamenako. Numa꞉la꞉, Godokono nilakapo nanitabolo bitana olaolatamo, wiyasiya la꞉tamo keba kunu kitanale? Nanitabola, ebeno nilakapo la꞉tamo kawonomoma꞉ eda꞉te ilukulina ilukulina tetelo bitanamene! n  27 Ebema꞉ la꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉oala꞉. Lumagite ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ ebeno a꞉e tete egela ida꞉mo keba kunu na꞉kiyatimene, ega꞉walo ebete ebeno igilo keba kunu na꞉kegeyageyaima꞉tepamene? Gabo puliyala, kitana꞉.

28 “Ebema꞉ mabu keleka꞉ la꞉ pupuliono inamabuma꞉ woki bilibilima꞉ deda꞉wenama? La꞉ me opono kaiyakaiyano tanalo nemalagidilala꞉, iba꞉te woko kosiyodilona꞉ ega꞉walo pupuliono inamabu kosiyodilolena꞉. 29 Nale la꞉ analemata, Kawo Elawodubu Solomonote inamabu dogodogodawanomoma꞉ eda꞉nami, wiyasiya ebete wadewade tita꞉gono inamabu da꞉pupulinaki, ebe kalikuno titi me opono kaiyakaiyano titite nodoilina. o  30 Numa꞉la꞉, me opono uwagate ka꞉lo napepeuta, dumutu epate elamo kiyalekema꞉na꞉, wiyasiya Godote ebe nonoka inamabu tita꞉gonoma꞉ midilina, ebema꞉ ebete atumu la꞉tamo pupuliono inamabu modobolo bikalamenakoma꞉ta. La꞉ me tanalo wadenomamo iyatawaoa꞉no la꞉imano nanitabokobi midi tanalo Godotamo kawokawoa꞉!

31 “Ebema꞉ la꞉le woki bilibilima꞉ eda꞉olo ma kunu akogelanakala꞉, ‘A beda꞉ na꞉kenaoma꞉, ega꞉walo a beda꞉ na꞉ka꞉nioma꞉, ega꞉walo a beda꞉ na꞉ka꞉pupulioma꞉?’ 32 Nanitabokobi midia꞉piate me inamabu woki bilibila꞉go olena, la꞉ wiyasiya eba kunu akowagelenala꞉, mabu ebe inamabu la꞉godolo modobolo pola꞉na꞉no la꞉imano Unu Duliyomolono Nabiwite iyalo iyatawanako. p  33 Ebema꞉ la꞉ la꞉imano Kawo Elawodawa Godotamo tudila꞉olo ebeno tuputupu okoli tanalo dopamo nowadiala꞉, ebene la꞉imano modoboa꞉ tetelo ebete la꞉imano iyaiya tanalo ulamelelametate la꞉tamo modobolo bikalamolenakoma꞉ta. q  34 Ebema꞉ la꞉ dumutu egelano tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉oala꞉, mabu ebe egelano tanalote a꞉ka꞉tuwa꞉ kapawokalamene. Ka꞉lo egelalo da꞉pola꞉na ebe iyaiya tanalo nemalagidilola꞉, wiyasiya egela idino kuba tanalate pemaimia꞉no dopamo tole tanalote la꞉tamo akopa꞉la꞉.”

Copyright information for `KNVFLY_RIVER