Revelation of John 3

Ya꞉sute Sadisi Sosi Epatamo Tabo Dalibiya

Ebene Kawodawate tabo walo natamo na꞉kegi, “Modobola a꞉ma꞉ Sadisi sosi nopodawatamo tabo ma kunu naliba.

 • Na sebeni mawele uwatedawala, ega꞉walo Godokono Uliyanano sebeni apuapuate naimano ubi tanalamo a꞉tudila꞉onaka, ebema꞉ nale la꞉ Sadisi nanitabokobi midipiatamo tabo ma kunu kiyawautamo. La꞉le dosiyodilola꞉wenakoma nale ebe iyaiya tanalo iyatawala, ma kunu epetapiate la꞉ nanitabo igilago nilukulinamu gelana, wiyasiya nanitabo tanalo ma kunula, la꞉ la꞉imano nanitabokobi midi magumulo iyalo a꞉elaimata! a 
Ebema꞉ a꞉elaopiala꞉, modobola la꞉ nagodone igilo walo kelawa꞉wete la꞉imano ilukuli magumulo da꞉elaona ebe iyaiya tanalo na꞉ka꞉kodakodailama꞉la꞉, mabu nale kebe Kawodawatamo da꞉tuduwatanamo, ebe Godote la꞉imano nanitabokobi midi woko osiyodilole tanalo dulamelelametana ebete wadewadenoma꞉ kegena꞉. Ega꞉walo naimano wokopiate la꞉ kebe iyaiya tanalo kiyatulametanakiya, modobola la꞉ ebe tanalo walo eba kemalagidilolelo la꞉imano kuba osiyodilole magumune olobila꞉wete ebe iyatulame tanalamo walo na꞉ka꞉tudila꞉oala꞉. Wiyasiya la꞉le nagodone igilo walo lawea꞉no, la꞉ iyatawa꞉ tetelo nale la꞉tamo kuba wiya ikalaema꞉ ka꞉pemamo, pilo dubute epono inamabu uwatema꞉ keba kunu ka꞉penakole eba kunu. b 
 • Wiyasiya Sadisi nanitabokobi midipiala꞉, la꞉ magumulo kapiyakapiyate iyaiya kuba osiyodilole tanalo kiyatawaona꞉. Ibino tuputupu ilukuli tanalo ebe wadewade daleya꞉ kaliku keba kunula꞉ka꞉ eba kunula, ebema꞉ iba꞉te naimano Kawo Elawodawano duliyomolamo da꞉nemaimioma꞉na꞉, nale iba꞉tamo pupuliono wadewade keyakeya inamabu ikalamolete, ebe tetene wagilimite iba꞉te nago bowapata꞉lamenakoma꞉na꞉. c 
Nanitabola, piyate ibino nanitabokobi midi magumulo wato kikopu delaema꞉na꞉, iba꞉te nagodone ebako wadewade keyakeya kaliku kuwatema꞉na꞉, ebene nale naimano Nabiwi ega꞉walo ebeno nopopino ololo apulo awokala kegemamo ebe epo ebe naimano nani waloma꞉tapila, iyo, nale ibino mailo naimano Igilo Bukane a꞉kegebolelaemo. d 
 • Ebema꞉ galagodawa, Godokono Uliyanate sosi epatamo da꞉kiyawauta, modobola a꞉ma꞉ ebe tabo nolowia!”

Ya꞉sute Piladelapiya Sosi Epatamo Tabo Dalibiya

Ebene Kawodawate tabo walo natamo na꞉kegi, “Modobola a꞉ma꞉ Piladelapiya sosi nopodawatamo tabo ma kunu naliba.

 • “Na Talenadawanomola ega꞉walo na Nanidawanomola, ega꞉walo Kawo Elawodubu Da꞉ibidigodolo dopamo ditanami ebe atu kite nagodolo ba꞉kitana, ebema꞉ nale ebe kiamo kebe gigiyu da꞉iyamidamo lumagi idite a꞉kemopimene, ega꞉walo nale ebe kiamo kebe gigiyu demopimo lumagi idite a꞉ka꞉iyamidamene. Ebema꞉ nale la꞉ Piladelapiya nanitabokobi midipiatamo tabo ma kunu kiyawautamo. e 
La꞉le dosiyodilola꞉wenakoma nale ebe iyaiya tanalo iyatawala, ma kunu la꞉le naimano woko osiyodilo magumulo la꞉imano elawote nanitabolo kolopoligona꞉, ega꞉walo na iyatawala epetapiate na mabuma꞉ kawokawo temeteme la꞉tamo dikalametia, la꞉le naimano iyatulame tanalamo eba tudila꞉olo nanitabokobi midi tanalo katepawea꞉. Ebema꞉ na la꞉tamo gigiyu a꞉iyamidalaemata, idawagodolo elawo kitana꞉ walo ka꞉kemopima꞉. f 
 • Umu numita꞉la꞉, piyate ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi Yu epoma꞉ a꞉da꞉ elemasigi gabodo degelana, ibi Saitanakono taneba epola, Godokonoa꞉. Ebema꞉ nale ebe a꞉da꞉ elemasigipi uwatete la꞉tamo kemagaelemamo iba꞉te la꞉imano agowa mabuamo ka꞉pa꞉tudila꞉oma꞉, iyo, me osiyodilo tanalodo nale ibi ma kunu kiyatulaemamo, nale la꞉ nilakapolo kawonomamo demalagidiloletanama. g 
10 
 • Nanitabola, la꞉le na waloma꞉ene mabuma꞉ temeteme eba uwatelo wiyasiya la꞉ naimano tabamo tudila꞉wete elawoa꞉noma꞉ keda꞉wea꞉, ebe mabuma꞉ nale me opo epo kubailaema꞉ dapalibolemo, ebe kawokawo temetemenomo magumulo nale la꞉ eba itakeamidalelo la꞉imano nanitabokobi midi tanalote a꞉ka꞉kubakubaoma꞉na꞉. h 
11 Iyo, tete tatalila nale me opamo ka꞉pemamo, ebema꞉ modobola la꞉ la꞉imano nanitabokobi midi tanalo kodakodalo nowatila꞉mota꞉onala꞉, idawate la꞉imano wadewade wiya pilo gabodo uwatelamekapoma꞉. 12 Nanitabola, potele ebeno nanitabokobi midi magumulo wato kikopu delaemene, nale ebe lawete Godokono moto eteno wade aboma꞉ eba midilo ebo kaimamo, ebene ebete ebe motono aboma꞉ eba utinalo uwomua꞉ tetelo idawate ebe a꞉kemagoba꞉namene. Ega꞉walo ebe lumagi kowalogonama꞉ nale naimano oli mailo ega꞉walo naimano Kawodawano mailo ega꞉walo ebeno Kawo Elawodawano duliyomolono mailo ebe unamo kakulolemamo. Nanitabola, naimano Kawodawa ebe Godotela, ega꞉walo oli Yelusalema duliyomolote ebeno Kawo Elawodawano duliyomoloma꞉ keda꞉ma꞉ Unu Duliyomolone me opamo ka꞉piwisigamene. i  13 
 • Ebema꞉ galagodawa, Godokono Uliyanate sosi epatamo da꞉kiyawauta, modobola a꞉ma꞉ ebe tabo nolowia!”

Ya꞉sute Lodosiya Sosi Epatamo Tabo Dalibiya

14 Ebene Kawodawate tabo walo natamo na꞉kegi, “Modobola a꞉ma꞉ Lodosiya sosi nopodawatamo tabo ma kunu naliba.

 • Na Godokono Uwomu Tabo Kiyawaodawala, ega꞉walo na Godokono nanitabo tanalo wadenomamo dawokaliminamo ebe dawala. Ega꞉walo Godote me opono inamabu bilibilinomo dosiyodiloliya, na ebe woko osiyodilo tanalono Elawo Mabudawala, ebema꞉ nale la꞉ Lodosiya nanitabokobi midipiatamo tabo ma kunu kiyawautamo.
15 La꞉le dosiyodilola꞉wenakoma na ebe iyaiya tanalo iyatawala, ma kunu la꞉imano nanitabokobi midi magumulo la꞉ gibagiba ega꞉walo enaena tetenomolo pola꞉namata. O sosi epala꞉, naimano ubi kawonomamo itana la꞉ elanomoma꞉ neda꞉iyala꞉, wiyasiya la꞉ ubia꞉noma꞉ deda꞉wenama modobola la꞉ na atepana꞉wete gibagibanomoma꞉ neda꞉iyala꞉! j  16 Nanitabola, mabu la꞉ la꞉imano osiyodilole magumulo gibagibadopoma꞉ eda꞉onamata, ebe mabuma꞉ nale la꞉ bilibilinomo naimano tabo magumune iyabaiamo ka꞉nedalopeamidalemamota! 17 
 • O sosi lumagi, a꞉ma꞉ ma kunu genata, ‘Na inamabu bilibilidawala ega꞉walo na inamabu bilibilinomo modobolo uwatenamo, ebema꞉ nigologolo tanalo idite natamo a꞉ka꞉pemene.’ Wiyasiya a꞉imano tabo ge magumulo a꞉ma꞉le a꞉imano nanitabo tanalo kiyatawawena꞉, ma kunu a꞉ma꞉ nigologolo gudumu okolinata ega꞉walo walone tetelo a꞉ma꞉ atumu nigologolo tanalo magumulo ka꞉lutama꞉ta. Iyo, naimano umi magumulo a꞉ma꞉ inamabu bilibila꞉godawa꞉, ega꞉walo a꞉ma꞉ kikopiya pata꞉nata, ega꞉walo a꞉ma꞉ balidi tamiodawalata. k 
18 Ebema꞉ nale naimano wade wokino tanalamo a꞉ma꞉ anamata, a꞉ma꞉le natamo pa꞉wete, nale epatamo kolowaema꞉ da꞉midilinakomo ebe wadewade inamabu wiyamo na꞉puwatiye. Iyo, eba kunu a꞉ma꞉le dogodogodawanomoma꞉ keda꞉ema꞉, modobola a꞉ma꞉ wade golodo inamabu nagodone na꞉pelawiye, nale ebe golodo elamo wade a꞉la꞉ulinomoma꞉ a꞉midimo. Ega꞉walo a꞉ma꞉le kikopiya okoli ilipo tanalo katepaema꞉, modobola a꞉ma꞉ wade keyakeya kalikunomo nagodone na꞉puwatiye. Ega꞉walo a꞉ma꞉le a꞉imano tamio balidi wadekobi ka꞉midilimitama꞉, modobola a꞉ma꞉ abutilameno wade mulamula nagodone na꞉pelawiye. l  19 Ebema꞉ a꞉ma꞉ me taboma꞉ ubia꞉noma꞉ akoeda꞉la꞉, wiyasiya a꞉imano nanitabokobi midi tanalo kodakodaima꞉wete kuba osiyodilole magumune natamo nanitabonomolo nolobigiye, mabu nanitabola, nale kebe gudi nilakapolo demalagidilolenamo, ebe guda꞉te naimano nanitabo gabo kiyatawaoma꞉ nale tete epetapilo ibi kawiya analenakomo ega꞉walo tete epetapilo ibi temeteme tanalamo iyatulamenakomo. m  20 
 • Umu numita꞉la꞉, na gigiyu tetelo putite gigiyu ebe panakamitamo, ebema꞉ lumagite naimano tabo olowite natamo gigiyu da꞉iyamidamene, na ebetamo opegate, ebene ebe ega꞉walo na, a bae kapimiya kenaomalema꞉. n 
21 Nanitabola, piyate ibino nanitabokobi midi magumulo wato kikopu delaema꞉na꞉, nale iba꞉tamo elawo kikalaemamo iba꞉te naimano Kawo Elawodawano okoli bailo nago kilukulima꞉, dopamo nale wato kikopu delawiyamo, ebe tetelo nale naimano Nabiwa꞉go kapimiya kokolioma꞉ ebete elawo natamo keba kunu kikanamiyale eba kunu. 22 
 • Ebema꞉ galagodawa, Godokono Uliyanate sosi epatamo da꞉kiyawauta, modobola a꞉ma꞉ ebe tabo nolowia!”
Copyright information for `KNVFLY_RIVER