2 Timothy 4

Târârak ândim siŋgi âlip nep tuunâ.

Nâ Anutugât mâteŋan sot Yesu Kristo, zâk kembu imbaŋâŋootŋâ gamŋâ a gwâlâ sot mumuŋâ dinniŋâ sâm kwâkâbap, zekât mâtezikŋan sâm kâtigem dâgoga nâŋgâ. Gâ den siŋgi âlip sâban. Oi a zorat otziŋgâbap mo buŋâ, zorat kâtigem sâban. Oi a um girem den sot hâwat den kwâkâziŋgâm nep mulunân âkonŋâ buŋ tuuban. Narâk ŋâi mâte oi siŋgi âlip den zo a nâmbutŋâ nâŋgâne pat palaŋ oi birâbi. Zo birâmŋâ den ŋâi nâŋgânatkât kindapziŋ hetâmkwapi. Kwâkâm ziŋgâziŋgâŋ a muyageziŋgâbi. Umziŋ dâp oi yatik, zorik muyageziŋgâne kwâkâziŋgâbi. Den bon zo birâm den pat yenŋâ zoren âi pâlâtâŋ upi. Gâ ko narâk dâp sâknam kwâkan zari kândâtkom kâtigiban. Oi siŋgi âlip sâsâŋ nep tuum ândiban. Nep sâm gigip, zo tuum biraŋban.

Paulogât narâkŋâ pâŋkânok oip.

Kembugât siŋgi râma kom uwe, nâ yatâ otnibigât narâk mâte uap. Nâ Anutugât ândiândi nep kâtigem tuum ga âkap. Sero kabâŋan katep ziŋ sârârâk kârâme yatâ nâ mârum sârârâk kârâm kâtigem kikerân tâkan. Nâ nâŋgâm pâlâtâŋnâ galemgua mân loreip. Narâk ziren târâraknaŋgât sâŋgân mimbatkât mambât pâi ziap. Gâtâm narâk patin Kembu, top likuliku a târârakŋâ, zâkŋâ sâŋgân nibap. Oi nâyâk buŋâ. Yesugât takâtakâŋaŋgât âkŋâlime, zen ârândâŋ ziŋgâbap.

A nâmbutŋandâ Paulo pam âiwe.

Gâ kek nâgâren gâbangât kâtigiban. 10 Dema zâk hângât kut ŋâi ŋâi zorat âkŋâle op nâbam Tesalonike kamânân arip. Kereske zâk Galatia hânân arip. Oi Tito zâk Dalimatia hânân arip. 11 Zi Luka sot nikŋik ândiet. Gâ Mareko muyagena ârândâŋ gâbabot. Zâk nep âlip betnan mimbap. 12 Tikiko zâk sâŋgongua Epeso kamânân arip.

13 Gâ gâbamŋâ mâtâpkât hâmbâ Taroa kamânân, Kapo zâkkât mirin parâwan, zo mem gâban. Oi ekap topŋâ sot ilumŋâ zo aksik mem gâban. Ilumŋâ mân birâban.

14 Liŋgip kâlâu mot kâtŋâ tuutuuŋ a, Alesande, zâk bâliŋ doŋbep otnigip. Zorat Kembuŋâ hâuŋâ pindâbap. 15 Zâkŋâ dinniŋâ doŋbep koip. Zorat gâ zâkkât keŋgât upan.

16 Denân nâbane tarâwan, narâk zoren buku ŋâiŋâ den mân betnan meip. Buŋâ. Zen aksik birâniwe. Zorat tosa mân zemziŋgâbapkât nâŋgan. 17 Kembuŋâ ko betnan mei siŋgi âlip um kâtik a, hân ŋâin gokŋâ zeŋgâren sa tânnogi sâm naŋgâwan. Oi zâkŋâ zuu kâtik Laioŋgât lâuŋan gâbâ mâkânigip. 18 Kembu zâk bâliŋâ top top zoren gâbâ mâkânim sumbemân Kembugât kiŋ topŋan nâbanbap. Zâkkâren imbaŋâ âsakŋâ zem zâimâmbap. Zo perâkŋak.

19 Nâ Pirisila sot apŋâ Akwila sot Onesiporo zâkkât kâmut zorat nâŋgâziŋgan. Zo dâzâŋgoban. 20 Erasto zâk Korinti kamânân ândiap. Oi Toropimo zâk mâsek oi Milete kamânân parâwan. 21 Gâ map narâkŋâ mân oi kek gâbangât kâtigiban.

Eubuluŋâ nâŋgâgigap. Puleŋ sot Lino, Kalaudia sot buku nâmbutŋâ, zen yatik nâŋgâgige.

22 Kembuŋâ um dâpkâ galem op ândibap. Kembugâren gâbâ tânzâŋgozâŋgoŋ zorâŋ zeŋgâren zimbap.

Zo yatik.

Copyright information for `KPF