Luke 2

Yesu katep âsageip.

(Mt 1:18-25)

Narâk zoren Roma zeŋgât a kutâ Augusto zâkkât den itâ zeip, “A ambân hân dâp kutziŋ kulemgum sâlâpkubi.” Nep zo mârumŋan mân tuuwe. Kwirinio zâk Siria hânân a kutâ op ândei nep zo topkwarâwe. A ambân ândiwe aksik kutziŋâ kulmegunam utne kamân topziŋan âiwe. Yosepe zâk Dawidigât kiun, zorat Galilaia hânân Nasarete kamân birâm Yudaia hânân Dawidigât kamân Betelem, zoren zarip. Oi ambân siŋgiŋâ Maria, zâk zot kutzikŋâ kulemgubâ sâi kâmboŋoot diigi âiwet. Âi takitâ Maria katep mimiŋ narâkŋâ oip. Narâk oi kândom nanŋâ memŋâ sâŋgumŋâ kâpimŋâ bâu patâ makaugât waŋgâyân pâi gei zeip. A ambân zen zâk lomba mirâ piksâwegât kiaŋ kârumŋâ makaugât waŋgâyân pâitâ gei zeip,

Oi ŋâtik zoren kamân naŋgâmŋan a nâmbutŋâ râma galem tarâwe. Galem tatnetâ Kembugât sumbem a ŋâiŋâ zeŋgâren âsagei Kembugât âsakŋandâ âsageziŋgi keŋgât doŋbep urâwe. 10 Oi sumbem a zorâŋ itâ sâm dâzâŋgoip, “Zen mân keŋgât utnek. Nâŋgânek. Nâ zeŋgât den siŋgi âlip mem gaan. A ambân zen zo nâŋgâmŋâ sâtâre upi. 11 Itârâŋ sirâm ziren kubikkubik mariŋâ, Kembu Kristo, Dawidigât kamânân âsageziŋgap. 12 Oi sâm mânâŋgât ziŋga nâŋgânek. Zen katep mâik ŋâi sâŋgumŋâ kâpimŋâ makau zeŋgât nalem niniŋ waŋgâyân ziap, zo âi ikpi.” 13 Den yatâ sâi zorenâk sumbem a kâmut patâ bukuziŋaŋgâren gemŋâ Anutu itâ sâm mâpâsiwe, 14 “Anutu u sumbemân sâm âlip kwâkŋaŋgânâ. Zâkŋâ hânân a buku otziŋgap, zeŋgâren um lumbe muyagibap.”

Râma galem a, zen Yesu âi igâwe.

15 Sumbem a, zen âburem zâine galem a zen itâ sâm âraguwe, “Nen Betelem kamânân zâim Kembuŋâ den sap, zorat bonŋâ iknâ.” 16 Yatâ sâm kek zâimŋâ Maria sot Yosepe muyagezikâm katep mâik makau waŋgâyân zei igâwe. 17 Oi âimŋâ a ambân sumbem aŋâ den sâip, zo dâzâŋgowe. 18 Oi galem a zeŋgât den nâŋgâwe, zo nâŋgâne imbâŋâ oip. 19 Mariaŋâ ko den zo nâŋgâm kwâtâtem ândeip. 20 Râma galem a, zen âburem âim sumbem agât den sot Yesu katep igâwe, zorat Anutugâren sâiwap sâm mâpâsiwe.

Simeoŋ sot Hana, zekât den.

21 Yesu katep âsagem zei sirâm nâmburân karâmbut oi kwabâ kom kutŋâ Yesu sâwe. Mârum Maria mân kâmboŋ oi ko kot zo sumbem a ŋâiŋâ sapsum dukuip. 22 Mosegât den zeip, zo luwe. Mariaŋâ kendon ândimŋâ Yosepe sot Yesu katep mem Yerusalem kamânân zâim mamŋâ sot nanŋâ, zet Mosegât den lum sâkzik salek upapkât Anutugâren lâmbaŋ uwet. 23 Zorat Kembugât ekabân gurumin den ŋâi itâ ziap,

24 “Kândom narâpziŋâ âsagine Kembugât siŋgi sâbi. Sâmŋâ kembâ patâ zagât mo mâik zagât, zo mem Kembugât siŋgi sâm kom umbi.”
Oi zet Kembugât gurumin den zo wâratkum urâwet.

25 Oi Yerusalem kamânân a ŋâi ândeip, kutŋâ Simeoŋ. Zâk a târârak ândim Isirae a zeŋgâren lumbeŋâ muyagibapkât mambât ândeip. Oi Tirik Kaapumŋâ umŋan gei piksâm den itâ sâm muyagem pindip, 26 “Gâ mân mona Kembu Kristo muyagei ikpan.” 27 Oi Tirik Kaapumŋâ okŋaŋgi tirik namin zarip. Zari Maria sot Yosepe, zet Mosegât den lum Yesu katep mem zâiwet. 28 Mem zaritâ Simeoŋâ katep zo lumŋâ Anutu itâ sâm mâpâseip, 29 “O Kembu, den sâin, zorat bonŋâ âsagiap.Zorat umnâ âlip oi mumbat. 30 Sinnandâ kubikkubik a zi eksan. 31 Kubikkubik a zi hân dâp aŋâ ambânŋâ ziŋâ ikpigât muyagiat. 32 Zâkŋâ kwakmak a ambân kamân ŋâin ŋâin ândie, zen âsakŋâ ziŋgâbap. Isirae a neŋgât kutsiŋginiŋâ lum zaatpap.” 33 Yesu katepkât yatâ sâi ibâ mamŋâ zikŋâ nâŋgitâ imbaŋâ oip. 34 Oi Simeoŋâ Anutu âlip otziŋgâbapkât sâm Maria itâ sâm dukuip, “Katep zirâŋâ Isirae a nâmbutŋâ zâmbari gine nâmbutŋâ ko lum zaatziŋgâbap. Yatâ oi a nâmbutŋandâ sâm bâliŋ kwâkŋaŋgâbi. 35 Zo yatâ âsagei a doŋbep nâŋgânâŋgâziŋaŋgât topŋâ muyagibap. Oi gâ ko sâknam kâlakŋâ nâŋgâban.” Simeoŋâ Maria den yatâ zo sâm dukuip.

36 Oi ambân ŋâi ândeip, kutŋâ Hana, Panuegât bâratŋâ. Aseregât kiurâp zeŋgâren gokŋâ. Katepŋan gâbâ a mem zâk sot ândei kendon nâmburân zagât âki moip. 37 Malâ ândim zari kendonŋâ 84 oi sombâ oip. Ambân zo Propete ambân. Zâk tirik namin âsâbâŋ ândimŋâ nalem birâm Anutugâren ninâu nep tuum ândimâip. 38 Ambân zorâŋâ narâk zoren tirik namin zâim katep ekŋâ Anutu sâm âlip kwâkŋaŋgip. Yerusalem kamânân Kristo muyagibapkât mambât ândiwe, zen Yesu katepkât siŋgi dâzâŋgoip.

39 Maria sot Yosepe zet Kembugât gurumin den sâsâŋâ, zo op naŋgâm Galilaia hânân, Nasarete kamânân puriksâm âiwet. 40 Zoren ândeitâ Anutuŋâ kâtep galem okŋanŋgi lâmbatŋâ kâtigem nâŋgânâŋgâŋâ patâ oip.

Yesu katep kendongât Yerusalem kamânân zarip.

41 Maria sot Yosepe zet kendon patâ dâp Yerusalem kamânân zâimarâwet. Yuda zeŋgât kendon patâgât zâimarâwet. 42 Oi Yesu katep kendonŋâ kiin zagât oi kendongât zâizâiŋ narâk mâte oi diigitâ ârândâŋ zâiwe. 43 Zâi ândine kendon âki Maria Yosepe, zet Yesu katep mân nâŋgâm Yerusalem kamânân pâitâ ândei zikŋâ puriksâwet. 44 Puriksâm a oserân mârum ariap sâm âi mâtâbân buku torerâpzik zeŋgâren kârum ândeitâ ŋâtiksâip. 45 Zeŋgâren mân muyagemŋâ âburem Yerusalem kamânân kârum âiwet. Kârum ândeitâ sirâm zagât âkip. 46 Âki ko sirâm karâmbuŋan tirik namin tâi muyagiwet. Zâk zoren Kembugât gurumin den zorat galem a, zeŋgât oserân tap dinziŋâ nâŋgâm topŋaŋgât mâsikâziŋgip. 47 Oi a tarâwe, zen aksik nâŋgânâŋgâŋaŋgât sot diŋaŋgât nâŋgâmŋâ imbaŋâziŋ buŋ oip. 48 Zeŋgât oserân tâi ibâ mamŋâ zet ekŋâ pârâk parâwet. Oi mamŋandâ itâ sâm dukuip, “Katep, gâ wangât yatâ otnikat? Oi ibâgoot, net umbâlâ op kârugim ândiet.” 49 Sâi Yesuŋâ itâ sâm dâzâkoip, “Zet wangât kârunim ândiabot? Nâ Ibânaŋgât nebân ândibatkât sâm nigip. Zet zo dap yatâ mân nâŋgabot?” 50 Yatâ sâi den zo nâŋgâm kwagâwet.

51 Oi ibâ mamŋoot Nasarete kamânân âburem arip. Zoren sâtzik lum kore otzikâm ândeip. Mamŋâ mârum zâkkât diŋâ nâŋgip, zorat nâŋgâmŋik ândeip. 52 Yesu zâk nâŋgânâŋgâ sot sâkŋâ ârândâŋ lâmbat ândei Anutu sot a, zen ek nâŋgâne âlip oip.

Copyright information for `KPF