a1.2:Acts 18.1
b1.12:Acts 18.24
c1.14:Acts 18.8, 19.29; Rom 16.23
d1.16:1 Cor 16.15
e1.19:Is 29.14
f1.20:Job 12.17; Is 19.12, 33.18, 44.25
g1.31:Jer 9.24

1 Corinthians 1

Mai baahi o Paul dela ne gahi go God i dono hiihai, belee hai ai tangada agoago hagau ni Jesus Christ, mo mai tadau duaahina go Sosthenes. Ang gi di nohongo dabu a God i Corinth, mo ang gi digau huogodoo ala gu gahigahi mai belee hai nia dama hagalabagau ni God, ala ga hai nia dama ni mee i di nadau buni ang gi Jesus Christ, mo nia daangada huogodoo ala e noho i nia gowaa huogodoo, ala e dadaumaha ang gi Jesus Christ, di nadau Dagi mo tadau Dagi. a  God tadau Damana mo Jesus Christ tadau Dagi gi dugua adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.

Nia hagahumalia mai Christ

Au e danggee ang gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou, i mee dela ne dugu adu gi goodou tumaalia mai i Jesus Christ. I di godou buni ang gi Christ, goodou gu maluagina i nia mee huogodoo, madalia di hai agoago mo di kabemee. Di haga modongoohia i di hai o Christ gu mau dangihi i godou baahi, ga hidi mai ai goodou, ga kae nia hagahumalia huogodoo mai God, i di godou noho talitali di gila mai ai tadau Dagi go Jesus Christ. Go mee dela e daahi maaloo goodou ga dae loo gi di hagaodi, bolo gi dee gila aga hua dahi huaidu i godou baahi i di laangi o tadau Dagi go Jesus Christ. Gi hagadonu ina a God, go di God manawa dahi dela ne gahi goodou gi buni ang gi dana Dama go Jesus Christ, go tadau Dagi.

Tee buni i lodo di nohongo dabu

10 I di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, au e dangi adu hagamahi gi goodou huogodoo, ogu duaahina nei, bolo goodou huogodoo gi buni ang gi telekai e dahi, bolo gi hudee dumaalia gi tee buni gi gila aga i godou baahi, gei gi hagadaubuni i godou mehanga i di hagamaanadu e dahi mo di hagabaubau e dahi. 11 Au gu iloo eau mai baahi hunu gau i di hale o Chloe, bolo goodou e lagalagamaaloo i godou mehanga. 12 Au ga helekai adu beenei: Goodou e helekai geegee, tangada e helekai, “Au e daudali a Paul”, tangada e helekai, “Au e daudali a Apollos”, tangada e helekai, “Au e daudali a Peter”, gei tangada e helekai bolo ia e daudalia a Christ. b  13 Christ la gu waewaae i nia hagabuulinga! Ma go Paul dela ne daudau i di loobuu belee haga mouli goodou? Goodou ne babdais gi di ingoo o Paul?

14 Au e danggee ang gi God, au digi babdais dagu dangada i goodou i daha mo Crispus mo Gaius. c  15 Tangada e mee di helekai bolo goodou ne babdais belee hai agu dama agoago ai. 16 (Ke uaa, au gu babdais labelaa Stephanas mo digau o dono hale, gei au digi langahia bolo au gu babdais labelaa dagu dangada i golo.) d  17 Christ hagalee ne hagau mai au belee babdais agu daangada. Mee ne hagau mai au belee agoago di Longo Humalia, hagalee belee agoago mai i di kabemee o nia daangada, gi dee haga balumee hua di mogobuna o di loobuu o Christ.

Christ di mogobuna mo di iloo mee o God

18 Idimaa, nnelekai o di made o Christ i hongo di loobuu la di mee balumee i baahi digau ala bolo e nngala. Gei i baahi gidaadou ala bolo e hagamouli, nnelekai aanei la nia mogobuna hua ni God. 19 Di Beebaa Dabu e helekai boloo,

“Au e hagahuaidu nia iloo mee o digau kabemee, gei au e dugu gi daha nia kabemee o digau ala e iloo nia mee.” e 
20 Malaa, aahee digau kabemee? Be go digau ala gu maalama? Be go digau ala e dohu di haga modongoohia aga di iloo di mogobuna o henuailala? God gu haga modongoohia aga bolo di kabemee o henuailala la di balumee hua! f  21 Idimaa, God i lodo dana iloo mee, la gu lawa dana haga noho bolo deai tangada e mee di iloo ia a God ai, mai i lodo ono kabemee. God gu hai bolo ia e haga mouli hua digau ala e hagadonu di Longo Humalia dela e haga balumee go digau huaidu. 22 Digau o Jew e hiihai e mmada gi nia mogobuna ga hagadonu laa, gei digau o Greece e halahala di kabemee. 23 Gei gimaadou e agoago hua i di hai o Christ dela ne daudau i di loobuu. Di longo deenei di mee hagawelewele huoloo ginai digau o Jew, gei digau tuadimee hogi e haga balumee di maa. 24 Gei i baahi o digau ala gu gahi go God, digau o Jew mo digau tuadimee, nia helekai aanei i di hai o Christ la go di mogobuna o God mo di iloo mee a God. 25 Idimaa, nia mee ala e hagalee kabemee i baahi o God, le e- kabemee i nia iloo mee o nia daangada, gei nia mee ala e paagege i baahi o God, laa koia e maaloo dangihi i nia mahi o nia daangada.

26 Ogu duaahina nei, goodou gi langahia godou mouli i di madagoaa a God ne gahi mai goodou: digau hua dulii i godou baahi nogo kabemee, be nogo mogobuna, be nogo aamua i di hai o henuailala. 27 God gu hili aga digau dee kabemee i henuailala, belee hagatee digau kabemee, gei gu hili aga digau paagege i henuailala, belee hagatee digau ala e maaloo. 28 Gei mee gu hili aga labelaa digau ala e balumee i di hai o henuailala, mo digau huaidu, mo digau hagaloale, belee hagahuaidu ai digau hagalabagau. 29 Malaa, di mee deenei gu modongoohia bolo ma deai tangada e hagapuu i dahi mee i mua o God ai. 30 Deelaa di mee a God gu hila adu gi goodou, bolo goodou e hai nia dama ni aana mai i di godou buni ang gi Jesus Christ. Gei God gu hai a Christ di iloo mee ni gidaadou, gei gidaadou gu donu i mua o God mai i Christ, gei gu hai digau dabu ni God, gei gu dagaloaha. 31 Di Beebaa Dabu e helekai:

“Maa iai tangada bolo ia e hagapuu i dahi mee, gi hagapuu i nia mee a Dimaadua ne hai.” g 
Copyright information for `KPG