a12.4-11:Rom 12.6-8
b12.12:Rom 12.4-5
c12.28:Eph 4.11

1 Corinthians 12

Nia wanga dehuia mai di Hagataalunga Dabu

Di hagamaanadu i golo i godou mee ne hihi i di hai o nia wanga dehuia o di Hagataalunga Dabu.

Ogu duaahina nei, au e hiihai bolo goodou gi iloo di tonu o nia maa.
Goodou e iloo di godou madagoaa nogo noho i lodo di bouli, nogo dagi gee go nnagadilinga ala daumaha ang gi nia ada- god ono mouli ai. Au e hiihai bolo goodou gi iloo bolo deai tangada e dagi go di Hagataalunga Dabu e mee di helekai bolo di hagahuaidu i Jesus. Gei deai tangada e helekai bolo Jesus go Tagi, maa di Hagataalunga Dabu la hagalee dagi ia. Nia hagadilinga wanga dehuia i golo, go di Hagataalunga hua e dahi e wanga nia maa. a  Nia hagadilinga hai hegau i golo, gei di Tagi hua e-dahi. Nia hagadilinga iloo gi hai hegau i golo, gei di God hua e-dahi dela e wanga di iloo gi nia daangada huogodoo gi mee di hai nadau hegau. Tangada nei mo tangada nei e kae dono duhongo mai di Hagataalunga Dabu, belee hagahumalia nia daangada huogodoo. Di Hagataalunga e wanga gi tangada e dahi nia helekai kabemee, gei di hoo tangada nia helekai o di iloo nia mee. Di Hagataalunga la hua e wanga gi tangada e dahi di hagadonu, gei ang gi tuai dangada di mogobuna e hagahili magi. 10 Di Hagataalunga la hua dela e wanga gi tangada di mogobuna e hai nia mee hagagoboina, ang gi tangada i golo di agoago nia helekai a God, ang gi tangada i golo di modongoohia nnegau mai i di Hagataalunga Dabu mo nnegau ala hagalee mai i di Hagataalunga Dabu. Anga labelaa gi tangada i golo di iloo di helekai nia helekai henua geegee, gei anga labelaa gi tangada i golo di iloo di haga modongoohia nia mee ne helekai ai. 11 Malaa, di Hagataalunga hua e dahi e hai nia mee huogodoo aanei, e wanga gi tangada nei mo tangada nei duhongo hegau kisakis, gi hai be dono hiihai.

Tuaidina e dahi e logo ono dudaginga

12 Christ le e hai be tuaidina e dahidela e logo ono dudaginga. Tuaidina hua e-dahi, ne hai gi nia dudaginga e logo. b  13 Gidaadou huogodoo gu babdais mai i di hagataalunga gi lodo tuaidina e dahi. Gidaadou digau o Jew be digau tuadimee, hege be dagaloaha, gei gidaadou huogodoo gu inu i di hagataalunga e dahi. 14 Tuaidina la hagalee tudaginga hua e-dahi, nia dudaginga e logo. 15 Maa di babaawae ga helekai boloo, “Au hagalee di lima, au hagalee di mee ni tuaidina,” nnelekai aanei hagalee hai bolo ia hagalee di mee ni tuaidina. 16 Maa talinga ga helekai boloo, “Au hagalee di golomada, au hagalee di mee ni tuaidina,” nnelekai aanei hagalee hai bolo ia hagalee di mee ni tuaidina. 17 Maa tuaidina hagatau la go di golomada, malaa gei mee e hagalongo behee? Gei tuaidina hagatau la ga hai go talinga, gei mee e hagadungu ana mee gi di aha? 18 Gei God ne haga nohonoho nia dudaginga huogodoo i lodo tuaidina tangada, gi hai be dana hiihai. 19 Ma e deemee di hai tuaidina, maa huogodoo ga hai dudaginga hua e dahi! 20 Gei dolomeenei nia dudaginga la gu logo, gei tuaidina hua e dahi.

21 Di golomada ga deemee di hai ang gi di babaalima, “Au hagalee e angaanga gi doo hagamaamaa.” E hai labelaa be di libogo ang gi nia babaawae, “Au hagalee e angaanga adu gi goolua.” 22 Gei hunu dudaginga e paagege, gei nia maa e hagalabagau huoloo di hai hegau. 23 Gei nia dudaginga ala e dugugo gidaadou bolo hagalee dahidamee, aalaa tadau mee koia e benebene. Gei nia dudaginga ala e huaidu dono mmada ginai, le e benebene hagalabagau, 24 ala hagalee hai mee ginai nia dudaginga madamada. Gei God gu haga noho tadau huaidina, gu wanga dono aamua damana gi nia dudaginga ala nadau madamada ai, 25 bolo tee buni gi hudee heia gi i golo i lodo tadau huaidina, gei nia dudaginga huogodoo gi hagadaubuni ang gi di hagadau maamaa. 26 Maa tudaginga e dahi ma ga mmae, nia dudaginga huogodoo gu mmae dalia di maa. Maa tudaginga e dahi ga kae dono hagahumalia, nia dudaginga huogodoo e tentene labelaa. 27 Goodou huogodoo la tuaidina ni Christ, tangada nei mo tangada nei nia dudaginga ni tuaidina deenei. 28 God ne haga noho nia lohongo huogodoo o lodo di nohongo dabu: di tahi go nia daangada agoago hagau, di lua go nia soukohp, di tolu go nia daangada agoago, nomuli go digau ala e hai di mogobuna e hai nia mee haga goboina, nomuli go digau ala gu wanga di mogobuna hagahili magi, be e hagamaamaa digau ala i golo, be e dagi digaula, be go digau ala e mee di helekai i nia helekai henua gee gee . c  29 Digaula huogodoo hagalee digau agoago hagau, be nia soukohp, be digau agoago. Huogodoo e deemee di hai nnagadilinga mogobuna haga goboina, 30 be e hagahili nia magi o digau magi, be e helekai i nia helekai henua gee, be e haga modongoohia nia helekai aanei. 31 Gi- manawa i nia kisakis hagalabagau.

Kaedahi go di ala deenei.

Copyright information for `KPG