a15.3:Is 53.5-12
b15.4:Ps 16.8-10; Mt 12.40; Acts 2.24-32
c15.5:Mt 28.16-17; Mk 16.14; Lk 24.34, 36; Jn 20.19
d15.8:Acts 9.3-6
e15.9:Acts 8.3
f15.25:Ps 110.1
g15.27:Ps 8.6
h15.32:Is 22.13
i15.45:Gen 2.7
j15.51-52:1 Thes 4.15-17
k15.54:Is 25.8
l15.55:Hos 13.14

1 Corinthians 15

Di haga mouli aga o Christ

Ogu duaahina nei, au e haga langahia adu di Longo Humalia dela ne agoago ko au gi goodou, dela gu kae go goodou, gu hagamaaloo godou hagadonu. Di Longo Humalia le e haga dagaloaha ai goodou maa goodou ga daudali hua agu mee ala gu agoago adu gi goodou. Maa goodou ga hagalee daudali, gei godou hagadonu le e balumee. Au ne hagadae adu gi goodou di mee hagalabagau dela gu lawa i dagu kae, bolo Christ ne made i tadau huaidu gi hai be nnelekai di Beebaa Dabu. a  Mee ne danu, ga hagamouli aga i nia laangi e dolu nomuli gi hai be nnelekai di Beebaa Dabu. b  Gei mee ne haga gida gi Peter, nomuli gi ana dama agoago dilongoholu maa lua, c  nomuli, gei mee ga haga gida gi nia dama a Christ lima lau duumaa i tolongo hua e-dahi , baahi dogologo e mouli huaigolo, gei hunu gau gu mmade. Nomuli ga haga gida gi James, nomuli, gi digau agoago hagau huogodoo. Haga odi gi muli, gei mee la ne haga gida mai gi di au, gei au gu hai gadoo be di tama ne haanau i dono madagoaa hai gee. d  Idimaa, au di hagaodi gi muli o nia daangada agoago hagau huogodoo. Au e dee tau bolo au e haga ingoo bolo tangada agoago hagau, idimaa, au nogo hagahuaidu di nohongo dabu a God. e  10 Go tumaalia o God dela ne hai au gi hai tangada agoago hagau, gei dono dumaalia deenei la hagalee balumee mai gi di au, idimaa, au gu ngalua damanaiee laa hongo digaula huogodoo, gei hagalee bolo ko au, go tumaalia o God dela i dogu baahi. 11 Deelaa laa, ma ko au be go digaula, gei aanei madau agoago adu gi goodou ala gu lawa di godou hagadonu.

Tadau haga mouli aga

12 Di hai o Christ, dela ne haga mouli aga mai i di made, deenei di haga honu o madau agoago, maeaha hunu goodou e helekai bolo digau mmade la hagalee mouli aga? 13 Ma ga deai di mouli aga mai i di made ai, malaa Christ la digi mouli aga labelaa! 14 Maa nei bolo Christ la digi mouli aga, gei madau agoago le e balumee hua, gei godou hagadonu la nia hagadonu balumee hua. 15 Gei gimaadou ga gidee bolo gimaadou digau agoago tilikai i baahi o God, idimaa, gimaadou la gu hagadele bolo God gu haga mouli aga a Christ. Gei di maa e donu bolo digau mmade la e deemee di mouli aga, malaa, mee la digi haga mouli aga a Christ labelaa. 16 Maa digau mmade le e deemee di mouli aga, malaa Christ la digi mouli aga labelaa. 17 Maa Christ la digi mouli aga, malaa godou hagadonu le e balumee hua, gei goodou e noho hua i lodo godou huaidu. 18 Digau hagadonu hogi ala ne mmade i lodo nadau hagadonu, la gu balumee hua. 19 Maa ne bolo tadau hagadagadagagee gi Christ la anga hua gi di mouli henuailala, malaa, gidaadou ga mmada hagaaloho ginai di ingoo hua tangada i henuailala

20 Gei di tonu, Christ la gu- haga- mouli aga i di made, gi haga modongoohia bolo nia daangada nogo kii i lodo nadau gowaa gau mmade la ga mouli aga labelaa . 21 Di made ne hidi mai tangada e dahi. Di mouli aga mai i di made ne hidi mai i baahi tangada e dahi. 22 Nia daangada huogodoo e mmade i di hai a Adam, go di ala la hua nia daangada huogodoo e hai gi mouli i di hai a Christ. 23 Gei nia daangada ga haga mouli aga be di hagatau dela gu lawa di haganoho: Christ matagidagi; nomuli go nia dama a maa i dono madagoaa dela ga hanimoi labelaa. 24 Nomuli go di hagaodi, gei Christ aali i nia dagi hagataalunga huogodoo, nia dagi, mo nia mogobuna, ga wanga Tenua king gi God Tamana. 25 Gei Christ ga dagi ga dae loo gi God ga dugu ono hagadaumee huogodoo gi lala ono babaawae. f  26 Di hagadaumee dela e hagahuaidu muliagina loo, la go di made. 27 Di Beebaa Dabu e helekai, “God ga dugu nia mee huogodoo gi lala nia babaawae o maa”. Ma e modongoohia bolo “nia mee huogodoo,” dono hadinga bolo God la hagalee dau i nia mee huogodoo aalaa, idimaa, ma go God, dela ne dugu nia maa huogodoo gi lala nia babaawae o Christ. g  28 Deenei di madagoaa nia mee huogodoo ne dugu gi lala di huahua a Christ, Tama madua a God, Christ ga dugu eia gi lala o God, dela go Tagi, go mee go Tagi o nia mee huogodoo.

29 Dehee di hai o digau ala e babdais e pono digau ala gu mmade? Maa e donu digau mmade la hagalee mouli aga, digau babdais babdais digau mmade eiaha? 30 Malaa e aha gimaadou e hagalliga i madau mouli i nia madagoaa huogodoo? 31 Ogu duaahina nei, au e noho i lodo di hagalliga o di made i nia laangi huogodoo. Au e helekai beenei i dogu hagalaamua goodou i tadau mouli hagadaubuni ang gi Jesus Christ, tadau Dagi. 32 Malaa, dehee dono hadinga maa au ne heebagi digau ala e hai gadoo be nia manu lodo geinga o Ephesus? Maa nei boloo digau mmade le hagalee mouli aga, malaa gidaadou ga hai hua go telekai boloo: “Gidaadou gi miamiami mo di inuinu. Idimaa, daiaa, gei gidaadou ga mmade.” h  33 Gi pula i goodou i digau ala i golo! Idimaa, di hai hoo ang gi digau huaidu, le e hagahuaidu nia hangaahai humalia. 34 Goodou gi heia nia mee ala e donu, gei gi haga lawa ina godou haihai hala, idimaa, hunu goodou digi iloo a God. Au e hagi adu gi goodou nia mee aanei bolo gi langaadia ai goodou.

Tuaidina dela ma ga mouli aga

35 Tangada ga heeu: Digau ala gu mmade le e- hagamouli aga behee? Nia huaidina behee ala ga mouli aga ai digaula? 36 Goe e de iloo bolo dau lii dela ga dogi gi lodo di gelegele, la hagalee tomo aga maa di lii la digi made? 37 Di mee dela ne dogi kooe gi lodo nia gelegele, la hagalee go tuaidina o di laagau deelaa, holongo ga hai di lii e hua nia laagau-‘wheat’, be tuai laagau. 38 Go God hua dela e dugu anga nia laagau gi tomo be dono hiihai. Gei e dugu ang gi di lii nei mo di lii nei gi hai be dono huaidina donu. 39 Nia goneiga o nia huaidina huogodoo la hagalee hai be di mee e dahi: nia daangada, nia manu, nia manu mamaangi, mo nia iga e hai geegee nadau goneiga. 40 Nia hagadilinga huaidina labelaa i golo: nia mee o di langi mo nia mee henuailala. Di madamada o nia mee o di langi la tuai hagadilinga, gei di madamada o nia mee henuailala la tuai hagadilinga. 41 Di laa, di malama, mo nia heduu e hai geegee nadau madamada. Gei mehanga nia heduu nadau madamada e hai geegee. 42 Deenei di hai digau mmade ma ga haga mouli aga. Tuaidina tangada ma ga danu, gu mooho gi daha. Mee ga hagamouli aga, gu hagalee mooho. 43 Dono danu, geia gu huaidu, gei gu bagege. Dono mouli aga, geia gu madamada huoloo, gu maaloo dangihi. 44 Dono danu, geia tuaidina dangada. Dono mouli aga, geia gu hai tuaidina hagataalunga. Maa tuaidina henuailala i golo, malaa, tuaidina mai i di hagataalunga i golo. 45 Di Beebaa Dabu gu lawa ai dihihi boloo:

“Taane matagidagi la go Adam ga hai tangada mouli.”
Gei Adam muliagi la di Hagataalunga haga mouli. i 
46 Hagalee go tuaidina mai i di hagataalunga ne hai i mua, go tuaidina mai i nia gelegele, ga nomuli la go tuaidina mai i di hagataalunga. 47 Di tahi Adam ne hai gi nia gelegele mai henuailala, gei togolua Adam la mai i di langi. 48 Digau o henuailala e hai be tangada ne hai gi nia gelegele. Digau di langi e hai be mee dela ne haneia i di langi. 49 Maa gidaadou ga dina gi tangada dela ne hai gi nia gelegele, gei gidaadou hogi e dina labelaa gi mee mai i di langi. 50 Ogu duaahina nei, dagu mee dela e helekai iei au, bolo tuaidina goneiga monododo, le e deemee di hai mee gi Tenua o God. Nia mee hogi ala e mmade, le e deemee di hai mee gi di mouli dee odi. 51 Au e hagi adu di mee dela e donu, e de iloo nia daangada: Gidaadou huogodoo hagalee mmade, gidaadou huogodoo le e huli tadau huaidina hagalimalima gadoo be di gemu o di golomada, i di madagoaa di buu haga muliagina ma ga iliili. Di madagoaa o di buu ma ga ili, gei digau ala gu mmade ga mouli aga ga deemee di mmade labelaa, gei gidaadou huogodoo ga huli. j  53 Idimaa, nia mee ala e mee di mmade, le e hai gi huli, ga hai nia mee ala e deemee di mmade, gei nia mee ala ga mmade, le e hai gi huli, ga hai nia mee ala e mouli hua beelaa. 54 Di madagoaa o di hai deenei la ga gila aga, gei nia mee ala e mee di mmade la gu huli gu deemee di mmade, malaa, nnelekai di Beebaa Dabu ga donu:

“Di made le e- daaligi gi daha, e haga magedaa go di aali! k 
55 Di made, dehee doo aali?
Di made, dehee doo mogobuna haga mmae dangada?” l 
56 Di mogobuna o di made e hidi mai i di huaidu, gei di mogobuna o di huaidu e hidi mai i nnaganoho. 57 Di mee hua bolo God i dana hai gidaadou gi aali mai i tadau Dagi go Jesus Christ. 58 Deenei laa, ogu duaahina hagaaloho nei, tuu maaloo, hudee maliuliu. Hagadaadaamee ina ina goodou i nia madagoaa huogodoo ang gi nnegau a Tagi, i goodou e iloo godou hegau ala e hai ang gi Tagi, hagalee balumee.

Copyright information for `KPG