a2.3:Acts 18.9
b2.9:Is 64.4
c2.16:Is 40.13

1 Corinthians 2

Di agoago o Christ dela ne daudau

Ogu duaahina nei, dogu gila adu gi goodou la ne belee agoago adu nia mee donu a God ala e de iloo nia daangada. Au digi agoago i nia helekai llauehe be nia kabemee o nia daangada. Gei dogu madagoaa nogo i godou baahi, gei au gu hagamaanadu bolo au ga haga de langahia eau nia mee huogodoo, ga hagamamaanadu hua di hai o Jesus Christ dela ne daudau i hongo di loobuu. Gei au ne dau adu gi godou baahi, au nogo bagege, gei nogo bolebole huoloo i dogu madagu, a  gei agu agoago mono helekai la hagalee ne helekai i nia helekai kabemee o di iloo mee o nia daangada, ne hai adu i di tonu mai di mogobuna o di Hagataalunga o God. Godou hagadonu la hagalee ne hagamaamaa mai i nia kabemee o nia daangada, gei mai i nia mogobuna o God.

Di kabemee a God

Au e helekai i di kabemee ang gi digau ala gu mmaadua nadau hagataalunga. Gei di maa hagalee go di kabemee dela e dau gi henuailala, be gi nia mogobuna ala e dagi i henuailala, go nia mogobuna ala e odi gi daha. Di kabemee dela e helekai iei au, la di kabemee ngala a God dela e hagammuni i nia daangada, gei dela gu hilihili go mee i mua henuailala ne hai belee haga madamada ai gidaadou. Dahi dagi o henuailala ne donu ang gi di hai o di kabemee deenei ai. Maa nei bolo digaula ne iloo di maa, digaula hagalee daudau di Tagi o di madamada gi di loobuu. Gei di Beebaa Dabu e helekai:

“Nia mee ala de gidee, be digi longono ai,
be digi hagamaanadu ina bolo e mee di hai,
aalaa nia mee a God ne hagatogomaalia gi digau huogodoo ala e aloho i deia.” b 
10 God gu hai gidaadou gi iloo nia mee huogodoo ala e de iloo nia daangada, mai hua i dono Hagataalunga. Di Hagataalunga le e hagadina nia mee huogodoo, mo nia mee labelaa ala i lodo nia hagamaanadu a God ala e de gidee nia daangada. 11 Ma go di hagataalunga dela i tadau lodo e iloo ia hagatau gidaadou. Go di ala la hua, go di Hagataalunga hua o God, dela e iloo ia nia mee huogodoo a God. 12 Gidaadou hagalee ne hai mee gi di hagataalunga o henuailala, ne hai mee gi di Hagataalunga a God, dela ne hagau mai belee hai gidaadou gi iloo nia mee huogodoo a God ne gaamai gi gidaadou. 13 Malaa, gimaadou hagalee helekai i nnelekai ne aago mai i nia kabemee o nia daangada, e helekai i nnelekai ne aago mai i di Hagataalunga, i di madau haga modongoohia nia donu o di Hagataalunga ang gi digau ala gu iai di Hagataalunga i nadau lodo. 14 Tangada dela di Hagataalunga ai, e deemee di hai mee gi nia wanga dehuia mai i di Hagataalunga o God, mee e de iloo ia nia mee aanei, e hai hua nia maa bolo nia balumee hua. Go di Hagataalunga Dabu la hua dela e mee di hagadina nia mee o di hagataalunga. 15 Tangada dela iai dono Hagataalunga, le e mee di hagadina nia mee huogodoo, gei tangada e mee di hagadina a mee ai. 16 Di Beebaa Dabu e helekai:

“Koai dela e iloo ia di maanadu o Tagi? Koai dela e mee di aago a mee?” c 
Gei gimaadou gu lawa i di kae nia maanadu a Christ.

Copyright information for `KPG