a4.12:Acts 18.3
b4.16:1 Cor 11.1; Phil 3.17

1 Corinthians 4

Digau agoago hagau a Christ

Goodou gi dugua gimaadou be digau hai hegau ni Christ, ala e hai mee gi nia agoago nngala a God. Deenei di mee humalia e hai gi hai go digau hai hegau: digaula e hai gi manawa dahi ang gi di nadau dagi. Au e de hei eau maa goodou be go nia daangada ma ga hagi aga au, gei au hogi hagalee hagi aga au. Dagu maanadu le e madammaa, gei di mee deenei hagalee hagamodongoohia bolo au ogu huaidu ai, go Dimaadua hua dela e hagi aga au. Malaa, goodou hudee hagi aga ina tangada i mua di madagoaa donu o di hagi aga. Di madagoaa o Tagi ma ga hanimoi, deelaa di madagoaa e huge nia mee huogodoo ala e nngala i lodo di bouli, mo di haga modongoohia aga nia hagamaanadu nngala ala i lodo nia daangada. Deelaa hogi di madagoaa o tangada nei mo tangada nei e kae dono hagaamu mai baahi o God.

Ogu duaahina nei, gimaua mo Apollos gu hai hegau i nia mee aanei bolo gi iloo e- goodou tadinga nia helekai aanei: “Daudalia nnaganoho e donu.” Goodou gi hudee hilihili dangada, bolo ga hagahumalia tangada e dahi, ge e hagahuaidu tangada dela i golo. Ma koai ne hai goe gi aamua i digau ala i golo? Ma hagalee go God dela ne gowadu gi di goe nia mee huogodoo? Goe e mee di hagapuu gi nia mee ala ne gowadu dehuia gi di goe? Goodou gu hai mee gi godou mee ala nogo hiihai ginai? Goodou gu maluagina? Goodou gu hai nia king, maeaha maa gimaadou digi hai nia king? Au bolo goodou gi hai nia king donu, gi mee labelaa di madau hai nia king dalia goodou! Au e hagamaanadu bolo God gu dugu mai gi gimaadou digau agoago hagau di lohongo koia mugi lala loo. Gimaadou e hai gadoo be digau gu hagahuaidu bolo gi mmade i mua nia daangada, belee hai di mee haga mmada i mua digau di langi mo henuailala huogodoo. 10 Nia daangada bolo gimaadou digau gu dadaaulia idimaa, go Christ, gei goodou digau kabemee i baahi o Christ! Gimaadou digau paagege, gei goodou e maaloo, gimaadou nia balu daangada hua, gei goodou digau hagalabagau! 11 Ga dae mai gi dolomeenei, gei gimaadou e hihiigai gei e hiieinu, e gahu i nia goloo mahaahaa, e dadaaligi, madau gowaa e noho ai. 12 Gimaadou e ngalua hagamahi gi madau lima ge e duadua. Gimaadou ma ga hagahuaidu, gei gimaadou ne hagahumalia. Gimaadou ma ga dadaaligi go digaula, gei gimaadou e hagakono madau lodo. a  13 Gimaadou ma ga hagatee, gei gimaadou e helekai humalia gi digaula. Dangi nei gei gimaadou gu hai gadoo be tagaba geinga dela koia e huaidu i hongo henuailala, mo nia mee huogodoo o nia daangada ala e ginagina ai. 14 Au e hihi adu nia mee aanei, hagalee bolo e haga langaadia goodou. Au e hiihai hua e aago goodou be agu dama hagaaloho. 15 Maeaha maa godou gau madamada humalia e madangaholu mana (10,000) i lodo godou mouli ang gi Christ, di godou damana le e dahi hua. Idimaa i lodo godou mouli buni ang gi Jesus Christ, au gu hai di godou damana i dagu dugu adu di Longo Humalia. 16 Deenei laa, au e dangi adu gi goodou bolo goodou gi kawe i di au. b  17 I di hadinga deenei, au e hagau adu Timothy gi godou baahi. Mee go dagu dama hagaaloho, gei e manawa dahi gi Christ. Go mee dela ga haga langahia adu gi goodou ogu hangaahai i di mouli hoou dela i baahi o Jesus Christ, ala e agoago ko au ang gi nia dama a Christ ala i lodo nia nohongo dabu huogodoo. 18 Hunu gau i godou baahi gu hai digau hagamuamua, gu hagamaanadu bolo au hagalee gila adu. 19 Gei di maa ga hiihai mai baahi Dimaadua, gei au ga limalima dogu hanadu, gi gidee au donu nia mogobuna ala i baahi digau ala e hagamuamua, gei hagalee go nadau mee hua ala e helekai ai. 20 Idimaa, Tenua o God la hagalee go nia mee o nnelekai, gei nia mee o nia mogobuna. 21 Dehee di godou mee dela e hiihai ginai? Au ne belee hanadu gi goodou mo dagu mee daaligi dangada, be i di hagataalunga o di aloho mo di hila gi lala?

Copyright information for `KPG