a9.9:Deut 25.4; 1 Tim 5.18
b9.11:Rom 15.27
c9.13:Deut 18.1
d9.14:Mt 10.10; Lk 10.7

1 Corinthians 9

Nia donu mo nia hegau o tangada agoago hagau

Au hagalee tangada moholo? Au hagalee tangada agoago hagau? Au digi mmada gi Jesus go tadau Dagi? Gei goodou hagalee go nia hua o agu hegau ang gi Tagi? Ma e aha maa nia daangada hagalee dugu bolo au tangada agoago hagau, gei goodou e hai au bolo au tangada agoago hagau donu, idimaa, godou mouli buni ang gi Tagi e haga modongoohia aga agu hegau dangada agoago hagau. Deenei dagu hai e duuli au gi daha, i di madagoaa nia daangada ma ga helekai hai baahi i di au. Ogu donu ai bolo au e miami ge e inu mai i agu hegau? Au ogu donu ai e lahi di ahina hai lodo dama a Christ madalia au i dogu hana e hagadele di Longo Humalia, gadoo be di hai o nia daangada agoago hagau ala i golo, mo nia duaahina daane o Tagi, mo Peter? Be go gimaua mo Barnabas la hua ala belee ngalua gi mau mouli? Tangada dauwa koai dela ga bida hui hua ono hagahumalia i lodo digau dauwa? Tangada dogi waini koai dela hagalee gai nia hua o dana gowaa dogi waini? Tangada hagaloohi siibi koai dela hagalee e inu nia weuu o ana siibi? Ma hagalee bolo aanei hua nia ala mee ala belee hai hegau iei au. Gei Nnaganoho le e helekai labelaa i nia maa. Gidaadou gu dau i lodo Nnaganoho Moses:

“Goe hudee noodia di ngudu o di kau dela e dagadagahi ana lii-‘wheat’.”
Ma go di kau dela e haamanawa ai a God? a 
10 Ma hagalee go gidaadou ala ne helekai iei mee? E donu maa ne hihi mai gi gidaadou. Tangada dela e dogi, mo tangada dela e hadi, meemaa gi ngalua i di hagadagadagagee bolo ginaua e hagahumalia ngaadahi mai nia hua o di gowaa. 11 Gimaua gu lawa di dogi nia lii hagataalunga i godou baahi. Ma gu iehe maa gimaua ga hagi nia hagahumalia mai goodou? b  12 Maa goodou ga dumaalia gi digau i golo gi hai hegau gi nadau donu i godou baahi, malaa mau donu la hagalee koia e donu i hongo nia donu o digaula?

Gimaadou digi hai hegau gi madau donu. Gimaadou e hagakono i nia haingadaa huogodoo bolo gi dee hagahuaidu hua di Longo Humalia o Jesus Christ.
13 Goodou gu iloo bolo digau ala e daadaamee i nadau hegau i lodo di Hale Daumaha, digaula e miamiami i di Hale Daumaha, mo digau ala e hai nadau tigidaumaha i hongo di gowaa tigidaumaha, digaula e miami mai i nia mee o tigidaumaha. c  14 Dela gadoo di hai dela gu lawa di haganoho go Tagi, bolo digau ala e hula e hagadele di Longo Humalia, digaula e mouli hua mai i nia hegau o di Longo Humalia. d  15 Gei au digi hai hegau gi nia donu aanei, gei au digi hihi adu gi goodou bolo gi heia mai ogu donu. Au bolo gi made hua i mua tangada ma ga huli agu helekai donu gi hai nia mee ono hadinga ai. 16 Au ogu donu ai bolo e hagapuu gi dagu hai agoago i di Longo Humalia, au gu lawa di dugu bolo gi heia tegau deenei. E huaidu mai gi di au, maa au digi agoago ina di Longo Humalia. 17 Maa au ga hai hua tegau deenei gi dogu hiihai, gei au e kae dogu hui. Tegau deenei la tegau ni God ne dugu mai gi di au bolo au gi haga gila ina aga. 18 Di hui aha dela e kae ko au? Di maluagina o di agoago di Longo Humalia dono hui ai, hagalee hai ogu donu i agu hegau i di Longo Humalia.

19 Au tangada moholo, hagalee di hege ni tangada. Au gu hai au be di hege ni digau huogodoo, gi aali au di laha mai agu gau dogologo gi Christ. 20 Au gu hai be tangada o Jew i dogu madagoaa nogo ngalua i baahi digaula, belee laha mai digaula gi di mouli. Maeaha maa au hagalee noho i lala Nnaganoho Moses, gei au gu hai hua au be tangada e noho i lala nnaganoho aanei belee haga mouli ai digau ala e noho i lala nnaganoho. 21 Dela gadoo digau tuadimee ala hagalee noho i lala nnaganoho, gei au gu hai au be tangada hagalee noho i lala nnaganoho o digau o Jew, bolo gi mee au laha mai digau tuiadimee gi di mouli. Di mee deenei, la hagalee bolo au hagalee haga gila aga nnaganoho a God, gei au e noho i lala nnaganoho a Christ. 22 I baahi digau ala e paagege nadau hagadonu, gei au gu hai au gi bagege gadoo be digaula, belee laha mai digaula gi di mouli. Deenei laa, nia mee huogodoo gu hai ko au ang gi digau huogodoo, belee haga mouli ai hunu gau i digaula, be di hai dela e mee mai i dogu baahi. 23 Au e haihai nia mee huogodoo aanei i di gili di Longo Humalia bolo gi hai mee au gi nia hagahumalia o di maa. 24 Goodou gu iloo bolo digau dogologo le e llele i di hoiaa, malaa tangada hua e-dahi dela e kae dono hui. Goodou llele hagamahi gi kae godou hui. 25 Digau hai dadaagala huogodoo e haga wouwou i mua di nadau dadaagala gi mee di kae nadau hui. Di hui deenei la di mee hua e odi gi daha, gei gidaadou hagamahi gi heia go di mee dono hagaodi ai. 26 Deenei di hai e lele huudonu iei au bolo gi tugi di laini, e hai gadoo be tangada hai dongodongo dela hagalee dongodongo balumee. 27 Au e hagamahi e duuli au gi dee hidi mai ga balumee, ga hudu gi daha, i muli agu agoago ala nogo hai ang gi nia daangada ala i golo.

Copyright information for `KPG