a1.16:Lev 11.44-45, 19.2
b1.24-25:Is 40.6-8

1 Peter 1

Mai Peter, tangada agoago hagau a Jesus Christ, ang gi nia daangada a God ne hilihili, ala e noho be digau mai i daha i hongo nia guongo go Pontus, Galetia, Cappadocia, Asia mo Bithynia. Goodou ne hilihili aga mai i di hiihai o God Tamana, ga hai digau dabu mai i dono Hagataalunga, bolo goodou gi hagalongo ang gi Jesus Christ, ge gi haga madammaa ina goodou gi ono dodo.

Tumaalia mo di noho i di aumaalia gi dohu humalia i godou baahi.

Di hagadagadagagee mouli

Gidaadou gi danggee ang gi God, Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ. Idimaa go dono dumaalia aamua, ne gaamai gi gidaadou di mouli hoou i dana haga mouli aga a Jesus Christ mai i di made. Di mee deenei gu haga honu gidaadou gi di hagadagadagagee mouli. Deenei tadau mee e kanakana bolo gidaadou ga hai mee gi di maluagina dela ne benebene go God ang gi ana daangada. Mee e benebene adu gi goodou nia maluagina aanei i di langi, i di gowaa dela hagalee mooho, be e pobo, be e ngudu gi daha. Nia maluagina aanei nia mee ni goodou ala gu benebene humalia go God i ono mogobuna mai i godou hagadonu, ang gi di godou madagoaa dela e talitali godou haga mouli dela ga haga modongoohia aga i di hagaodi o di madagoaa. Malaa, goodou gi tentene, eimaha hogi ma goodou ga lodo huaidu i di madagoaa bodobodo, mai i nia hagamada e logo ala e tale adu gi goodou. Tadinga o nia haingadaa aanei le e haga modongoohia bolo godou hagadonu le e donu. Nia goolo hogi e mee di mooho ma ga hagamada gi di ahi, malaa, e hai gadoo be godou hagadonu, ala koia e hagalabagau i nia goolo, e hai loo gi hagamada bolo gi maaloo ai. Gei goodou ga hai mee gi di tene mo di madamada mo di hagalaamua i di laangi dela e gila mai ai Jesus Christ. Goodou e aloho i mee, gei goodou digi mmada gi mee. Goodou e hagadonu a mee, gei goodou de gidee a mee dolomeenei. Ga hidi ai goodou ga tentene huoloo i di tene dela e deemee di haga modongoohia go nnelekai, idimaa, goodou gu kae di haga mouli o godou hagataalunga, deelaa tadinga o godou hagadonu a mee. 10 Mai di haga mouli deenei, dela ne hidi ai nia soukohp namua ga halahala, ga haga dina gi humalia, ga kokohp di hai o tumaalia dela belee gowadu go God gi goodou. 11 Digaula ne hagamada e halahala di madagoaa mo di hai dela e dae mai tumaalia deenei. Idimaa, di Hagataalunga o Christ i nadau lodo, e haga modongoohia gi digaula di madagoaa dolomeenei, dela ga hagaduadua Christ, mo nia madamada ala ga lloomoi. 12 God gu haga modongoohia gi nia soukohp aalaa bolo nadau hegau la hagalee nia mee belee hagahumalia ai ginaadou, gei nia mee belee hagahumalia ai goodou, i di nadau leelee i nia agoago ala e donu, ala e hagalongolongo ginai goodou dolomeenei. Digau hagau o di Longo Humalia, aanei digau ala e hagadele adu gi goodou nia agoago aanei, mai i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu dela ne hagau mai i di langi. Aanei nia agoago e donu ala e hiihai labelaa ginai digau di langi bolo ginaadou e hai gi iloo.

Di gahigahi ang gi di mouli dabu

13 Malaa, goodou hagatogomaalia ge gi haga noho ina gi humalia godou hagamamaanadu. Goodou gi noho kanakana, gei gi hagadagadagagee hua gi nia maluagina ala ga hai mee ginai goodou i di madagoaa Jesus Christ ma ga gila mai. 14 Goodou hagalongo ang gi God. Hudee heia godou mouli gi dagi ina go nia hagadilinga hiihai ala nogo i godou baahi i di godou madagoaa nogo de iloo. 15 Goodou gi dabu i godou mee huogodoo ala e hai, gi hai be God dela ne gahigahi mai goodou dela e dabu. 16 Di Beebaa Dabu e helekai,

“Goodou e hai gi dabu, idimaa, au e dabu.” a 
17 Goodou gahia a mee bolo “Tamana” i godou hai dalodalo ang gi God. Ma go mee dela e hagi aga nia daangada huogodoo gi di hagi aga e dahi, e hagatau anga gi nnegau o tangada ne hai. Malaa, goodou gi mmaadagu mo di hagalabagau ina a mee i lodo godou mouli dela e mouli i henuailala. 18 Idimaa, goodou e iloo hua di mee dela ne haga dagaloaha goodou gi daha mo di balu mouli dono hadinga ai, nogo noho ai goodou nolodo mai godou maadua mmaadua. Goodou hagalee ne haga dagaloaha go nia mee mooho ngoohia, be nia silber be nia goolo, 19 gei go di tigidaumaha hui ngadaa, go nia dodo hagalabagau o Christ, dela go Ta maa siibi madammaa, ono milimilia ai. 20 Mee ne hili aga i baahi o God i mua di hai o henuailala, ge gu haga modongoohia aga i nia laangi haga muliagina aanei belee hagahumalia goodou. 21 Goodou ne hagadonu a God mai i Christ, dela ne haga mouli aga go mee mai i di made, ga wanga gi mee nia madamada, malaa, godou hagadonu mo godou hagadagadagagee gi luia ang gi God. 22 Mai i di godou haga madammaa goodou i di godou hagalongo ang gi nia mee ala e donu, dela gu hidi ai di godou aloho ang gi godou duaahina, goodou gi hagadau aaloho i lodo godou manawa hagatau. 23 Nnelekai a God ala e haga mouli ge e noho hua belaa, la ne haga haanau hoou goodou gi hai be nia dama ni Tamana dela hagalee made, hagalee nia dama ni tamana dela e made. 24 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,

“Nia daangada huogodoo le e hai be nia geinga tolo, gei nadau madamada le e hai be nia akai lodo geinga. Nia geinga tolo la ga mae, gei nia akai la ga monnono, b 
25 gei nnelekai a Dimaadua le e noho hua beelaa, ono hagaodi ai.”
Nnelekai aanei la go di Longo Humalia dela ne hagadele adu gi goodou.

Copyright information for `KPG