a3.3:1 Tim 2.9
b3.6:Gen 18.12
c3.10-12:Ps 34.12-16
d3.14-15:Mt 5.10; Is 8.12-13
e3.20:Gen 6.1-7.24

1 Peter 3

Nia ahina mo nia daane nadau lodo

(Ephesians 5.22-31; Colossians 3.18-19

I di hai la hua, nia ahina hai lodo, goodou dugua anga goodou gi godou lodo. Idimaa, hunu ginaadou hagalee hagadonu nia helekai a God, gei e kae nadau hagadonu mai di godou mouli humalia. Goodou hagalee belee agoago gi digaula, idimaa, digaula ga bida mmada hua gi godou mouli madammaa, mo di godou hagalaamua God. Goodou hudee laageina goodou gi di hai e dala godou libogo, be go nia hau goolo, be go nia gahu ala e gahu goodou. a  Gei godou madamada gi heia hua i godou lodo i di mouli madammaa, deenei di madamada dee ngudu o nia ahina ala e hila gi lala ge e noho dee muu, nia mee aanei le e hagalabagau huoloo i mua nia hadumada o God. Idimaa, deenei di hai o nia ahina dabu namua, e hagadagadagagee gi God. Digaula e hai ginaadou gi madamada, i di nadau dugua anga ginaadou gi nadau lodo. Be di hai o Sarah ne hagalongo gi Abraham, ga gahigahi a mee bolo dono dagi. Goodou gu hai nia dama ahina ni mee, maa goodou ga mouli humalia, ga hagalee mmaadagu i dahi mee. b 

I di ala la hua, goodou, nia daane hai lodo, goodou gi noho i baahi godou lodo, gi iloo bolo godou lodo le e paagege. Gei goodou gi hagalabagau ina digaula, idimaa, digaula ga hai mee labelaa gi di mouli i baahi o God, gadoo be goodou. Goodou heia di mee deenei, hagalee deaadee goodou.

Hagaduadua i di haihai nia mee donu

Malaa, goodou gi buni godou hagamaanadu mo godou hiihai. Goodou hagadau aaloho i godou mehanga, dumaalia, ge hila gi lala. Goodou hudee huia di huaidu gi di huaidu, be nnelekai haga- huaidu gi nnelekai haga- huaidu, gei gi huia anga nnelekai haga- huaidu gi nnelekai haga- humalia, idimaa, di hagahumalia dela ne hagababa adu go God i dana gahigahi goodou. 10 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,

“Tangada dela e hiihai e haga tentene dono mouli, e hiihai e mmada gi di madagoaa humalia, geia gi lawa gi daha mo ana helehelekai huaidu mo ana helehelekai tilikai. c 
11 Mee e hai loo gi huli gi daha mo nia mee huaidu gi heia nia mee humalia, gi halahala ina di noho i di aumaalia, mai i lodo dono manawa hagatau. 12 Idimaa, Dimaadua e benebene hua digau ala e donu, gei e hagalongo gi nadau dangidangi, gei mee e huli gi daha mo digau ala e haihai nia mee huaidu.”
13 Ma koai dela e mee di hagahuaidu goodou ala ma ga hagamahi huoloo e hai nia mee humalia? 14 Maa goodou ga hai digau e hagaduadua i godou haihai humalia, e maluagina go goodou! Goodou hudee mmaadagu i nia daangada, ge hudee hagabaubau e logo. d  15 Gei goodou gi hagalaamua ina a Christ i lodo godou manawa, dugua a mee e hai di godou Dagi. Hagatogomaalia i nia madagoaa huogodoo, gi mee ai di godou helekai gi tangada dela ga heeu adu bolo gi haga modongoohia ina di hagadagadagagee dela i godou baahi. 16 Gei gi heia di maa i di manawa hila gi lala mo di hagalaamua, i lodo godou manawa madammaa, idimaa, digau ala e dili nadau kai tilikai i di godou haihai nia mee humalia i baahi o Christ, digaula ga tee, ge ga langaadia i nadau kai tilikai ne hai. 17 Ma e humalia huoloo be di maa di hiihai ni God, dela bolo goe e hagaduadua i di haihai nia mee humalia, di hagaduadua deenei koia e humalia i di hagaduadua i di haihai nia mee huaidu. 18 Idimaa, Christ ne made hua haga dahi gi nia huaidu digau huogodoo. Tangada hai mee donu, e pono digau hai mee hala, belee laha mai goodou gi God. Mee ne made i tuaidina, ga mouli aga i di hagataalunga. 19 Gei mee ga hana i di hagataalunga, ga agoago gi nia hagataalunga ala nogo lawalawa. 20 Malaa nia hagataalunga aanei, la go nia hagataalunga o digau de hagalongo gi God i di madagoaa God nogo tali maalia digaula, i di madagoaa Noah nogo hau dana waga. Digau nogo i lodo di waga, la dogowalu huogodoo ala ne mouli i toloo deenei. e  21 Toloo deenei le e haga modongoohia nia wai babdais, ala e haga mouli goodou dolomeenei. Nia wai aanei la hagalee nia mee e haga madammaa nia dogolia i tadau gili, gei di babdais la go di hagababa e hai ang gi God mai i di manawa madammaa. Di babdais e haga mouli goodou mai i di mouli aga o Jesus Christ, 22 dela gu hana gi di langi, gu noho i baahi gau donu o God, e dagi digau di langi huogodoo, nia dagi di langi mo digau mogobuna o di langi.

Copyright information for `KPG