a5.2:Jn 21.15-17
b5.5:Prov 3.34
c5.6:Mt 23.12; Lk 14.11, 18.14
d5.12:Acts 15.22, 40
e5.13:Acts 12.12, 25, 13.13, 15.37-39; Col 4.10; Phlm 24

1 Peter 5

Di hagabuulinga siibi a God

Au e hagamahi adu gi goodou i nia mee aanei, goodou go digau mmaadua daumaha. Gei au tangada madua daumaha labelaa, gu hai tangada e haga modongoohia di hagaduadua o Christ, gei au e madalia labelaa e hai mee gi di madamada dela ga gila aga. Malaa, au e hagamahi adu gi goodou, bolo goodou gi ngalua be digau hagaloohi siibi o di hagabuulinga siibi dela ne dugu adu go God gi goodou. Hagalee di mee ne belee ngalua iei goodou e hai godou hui nolodo, gei goodou hiihai hua belee ngalua, ge deelaa di manawa o God. a  Goodou hudee heia goodou gi aamua i baahi godou gau ala belee benebene, gei goodou gi hai nia mee e kawe go digaula. I di madagoaa Tangada Hagaloohi siibi Aamua ga hanimoi, gei goodou ga kae di hau madamada dela hagalee ngudu dono dingidingia. Gei goodou ala go nia dama daane, goodou gi dugua anga goodou gi digau mmaadua. Goodou gi hila gi lala, gi hagadau maamaa i godou mehanga. Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,

“God e hai baahi gi nia daangada ala e hagamuamua, ge e wanga dono dumaalia gi digau ala e hila gi lala.” b 
Malaa, goodou gi hila gi lala i lala nia mogobuna o God, go mee dela ga haga menege aga goodou i dono madagoaa humalia. c  Dugua godou manawa gee huogodoo gi mee, idimaa, mee e madamada humalia i goodou. Goodou gi hagatogomaalia ge gi kanakana, idimaa, di godou hagadaumee go Satan, e heehee ge e wolowolo gadoo be di laion, e halahala dana dangada e gai. Goodou gi hai baahi gi di godou hagadaumee, gei gi mau dangihi i di godou hagadonu, idimaa, goodou gu iloo bolo godou duaahina daumaha ala e noho i nia madagoaa huogodoo i henuailala, e hai be goodou i lodo di hagaduadua dela e tale ginai goodou. 10 I muli di hagaduadua bodobodo nei, God e dumaalia huoloo, dela ne haga gahi mai goodou gi hai mee gi dono madamada dee odi i di godou hagadaubuni ang gi Christ, ga haga manawa lamalia, hagamaaloo aga, ge haga mau dangihi goodou. 11 Nia mogobuna gi madalia a mee ga hana hua beelaa. Amen!

Nia hagaaloho haga muliagina

12 Au e hihi di lede bodobodo deenei mai i di hagamaamaa o Silas, e dugu ko au bolo tuaahina manawa dahi. Au e hagamaaloo aga godou manawa, ge e haga modongoohia adu gi goodou bolo deenei go tumaalia donu o God. Goodou gi tuu maaloo i tumaalia deenei. d 

13 Godou duaahina hagaaloho o di nohongo dabu i Babylon gu hilihili aga gadoo be goodou mai di manawa o God, digaula mo dagu dama daane go Mark, e hagau adu di nadau hagaaloho. e  14 Goodou gi hagadau hagaaloho i godou mehanga i di aloho.

Di aumaalia gi madalia goodou huogodoo ala e buni ang gi Christ.

Copyright information for `KPG