a2.2:Acts 16.19-24, 17.1-9
b2.14:Acts 17.5
c2.15:Acts 9.23, 29, 13.45, 50, 14.2, 5, 19, 17.5, 13, 18.12

1 Thessalonians 2

Nnegau a Paul i Thessalonica

(Acts 17.1-9)

Madau duaahina nei, goodou gu iloo di madau lloo adu gi godou baahi gu gila humalia huoloo. Gei goodou gu iloo di madau hagahuaidu mo haga balumee i lodo Philippi, i mua di madau lloo adu gi godou baahi i Thessalonica. Maeaha maa gimaadou gu dau gi lodo di hai baahi damana, gei tadau God gu hagamaaloo aga gimaadou bolo gi agoago adu gi goodou di Longo Humalia dela mai dono baahi. a  Gei madau agoago adu gi goodou, la hagalee ne gaamai i nia kai tilikai, be di maanadu huaidu, be gimaadou e halahalau dangada. Gei gimaadou e agoago i nia madagoaa huogodoo be di hai a God, idimaa, mee gu dugu mai gi gimaadou gi hagadele di Longo Humalia. Gimaadou hagalee haga manawa lamalia nia daangada, gei go God dela e hagadina tadau hagabaubau. Goodou gu iloo humalia bolo gimaadou hagalee ne lloo adu i nnelekai halahalau, gei gimaadou digi hai hegau i nia helekai hagammuni di hagagailaa. God go di madau haga dootonu. Gimaadou digi hagamada bolo e halahala di madau hagaamu mai baahi digau i golo, be mai godou baahi, maeaha maa gimaadou e mee di hai goodou gi heia madau hiihai, mai i gimaadou nia dama agoago hagau ni Christ. Gei gimaadou nogo manawa balabala i di madau madagoaa nogo noho i godou baahi, nogo hai gadoo gadoo be tinana e benebene ana dama. Idimaa i di madau aloho i goodou, gimaadou gu togomaalia e gowadu gi goodou di Longo Humalia mai baahi o God, gei hagalee go di Longo Humalia la hua, mo madau mouli labelaa, idimaa, goodou gu hai nia hoo hagaaloho ni gimaadou. Madau duaahina nei, goodou e langahia di madau ngalua duadua. Gimaadou nogo ngalua boo mo aa bolo gi aadee gimaadou, i di madau hagi adu di Longo Humalia mai baahi o God. 10 Madau hagadootonu la go goodou mo God, bolo madau hangaahai adu gi goodou ala gu hagadonu, la nogo madammaa ge donu, hagalee hala. 11 Goodou e iloo bolo di madau benebene tangada nei mo tangada nei i goodou, le e hai be nia maadua e benebene nau dama donu. 12 Gimaadou gu hagamaaloo aga goodou ge e haga tentene goodou, gu hagamahi adu gi goodou bolo gi mouli i di mouli dela e manawa tene ginai a God, dela e gahigahi mai goodou gi hai mee goodou gi dono henua mo ono madamada. 13 Tadinga labelaa i golo dela e danggee ai gidaadou gi God i nia madagoaa huogodoo. Di madau madagoaa ne gowadu gi goodou nia helekai a God, gei goodou gu longono gu kae nia maa, hagalee ne kae bolo nia helekai mai i baahi nia daangada, gei ne kae bolo nia helekai mai i baahi o God, gei di maa e donu. Idimaa, God le e hai hegau i baahi goodou ala gu hagadonu. 14 Madau duaahina nei, nia mee ala ne hai adu gi goodou, la gu hai labelaa gi nia nohongo dabu a God ala i lodo Judea, gi nia daangada ala gu hai mee ginai Jesus Christ. Goodou gu kae di hagaduadua la hua mai baahi godou gau henua, dela ne kae nia nohongo dabu a God i Judea mai digau o Jew. b  15 Aalaa go ginaadou ala ne daaligi Tagi Jesus mo nia soukohp, gu hai hagahuaidu gimaadou. Digaula gu haga manawa gee huoloo a God, mo di hai baahi gi nia daangada huogodoo! c  16 Digaula gu hagamada e bule gimaadou gi hudee agoago gi digau tuadimee i nnelekai ala e mee di haga mouli ginaadou. Deenei tamanaiee o nadau huaidu ala nogo haihai i nia madagoaa huogodoo. Dolomeenei gei di hagawelewele o God la gu dau i digaula!

Di hiihai o Paul bolo e haga heetugi labelaa gi digaula

17 Madau duaahina nei, gimaadou nogo mogowaa i goodou i di madagoaa bodobodo, hagalee mogowaa i baahi tadau hagamamaanadu, gei e mogowaa hua tadau huaidina. Gimaadou gu hidihidi huoloo i goodou, gu hagamahi belee haga heetugi adu gi goodou! 18 Gimaadou gu hiihai e lloo adu labelaa. Au go Paul gu hagamada belee hanadu labelaa gi godou baahi, hagalee holongo e dahi, gei Satan digi dumaalia mai gi gimaadou gi lloo adu. 19 Idimaa, go goodou hua go di madau hagadagadagagee mo di madau tene, mo di madau hadinga e hagaamu ai madau aali i mua tadau Dagi go Jesus i dono madagoaa ma ga hanimoi ai. 20 E donu, ma go goodou ala go madau hagaamu mo madau tene!

Copyright information for `KPG