a3.1:Acts 17.15
b3.6:Acts 18.5

1 Thessalonians 3

Gimaadou gu deemee di hagakono di noho mogowaa mo goodou, gei gimaadou ga hagamaanadu bolo gimaadou ga noho hua mada gimaadou i Athens, a  i di madagoaa gimaadou ne hagau adu tadau duaahina go Timothy dela nogo hai hegau gimaadou gi God e agoago di Longo Humalia di hai o Christ. Gimaadou ne hagau adu a mee belee hagamaaloo aga goodou, ge e hagamaamaa godou hagadonu, bolo gi dee huli gi muli tangada e dahi idimaa go nia hagaduadua aanei. Goodou gu iloo hua bolo nia hagaduadua aanei la di mee ni God mai gi gidaadou. Di madau madagoaa nogo noho i godou baahi, gimaadou gu hagi adu i mua di madagoaa bolo gidaadou ga tale gi nia hagaduadua, gei goodou gu modongoohia bolo gu hai. Deelaa tadinga dagu hagau adu Timothy. Au gu deemee di talitali, ga hagau adu a mee, bolo gi iloo eau di godou hagadonu. E deemee di hai bolo Satan gu hagamada goodou, gei madau hegau ala nogo hai i godou baahi, la ga balumee hua. Dolomeenei, gei Timothy gu gaamai di longo haga tentene o godou hagadonu mo aloho. Mee gu helekai bolo goodou e mamaanadu huoloo i gimaadou, gei goodou e hiihai huoloo bolo goodou e heetugi mai gi gimaadou, gadoo be di madau hiihai. b  Malaa, madau duaahina nei, i lodo madau haingadaa mo madau hagaduadua huogodoo, gimaadou e maaloo huoloo, idimaa, ma go godou hagadonu ala ne hagamaaloo aga gimaadou. Idimaa, dolomeenei gimaadou gu mouli, maa goodou ga hagamau dangihi godou mouli buni ang gi tadau Dagi. Dolomeenei gimaadou gu mee hua di danggee ang gi God i goodou. Gimaadou e danggee gi mee, idimaa gimaadou gu tentene i mua o maa, idimaa go goodou. 10 Boo mo aa, gei gimaadou e dangidangi ang gi mee gi dugua mai tadau madagoaa e heetugi, gei e hagamaamaa goodou i nia mee ala e dee dohu i godou hagadonu.

11 Damana go God mo tadau Dagi go Jesus gi hagatogomaalia ina di ala dela e lloo adu ai gimaadou gi goodou! 12 Tagi gi heia godou hagadau aaloho mo godou aloho i nia daangada huogodoo gi tomo gi nua, gadoo be madau aloho i goodou. 13 I di ala deenei, mee ga hagamaaloo aga godou manawa gi dohu dogomaalia ge e dabuaahia i baahi God Tamana, i di madagoaa tadau Dagi Jesus ma ga hanimoi mo ana daangada huogodoo.

Copyright information for `KPG