a4.15-17:1 Cor 15.51-52

1 Thessalonians 4

Di mouli e tene ginai God

Madau duaahina nei, goodou gu iloo mai madau baahi di hai dela e mouli ai goodou e tene ginai a God. E donu, deenei di godou mouli e mouli ai, gei dolomeenei gimaadou e tangi adu hagamahi i di ingoo o tadau Dagi go Jesus, bolo goodou gi heia hua beelaa gi tomo aga i lodo di mouli deenei. Goodou gu iloo nia agoago ala gu hagi adu go gimaadou mai di mogobuna o tadau Dagi go Jesus. Malaa, deenei di manawa o God adu gi goodou, bolo goodou gi heia goodou gi dabu, gei gi lawa mai gi daha mo di hai be di manu. Tangada nei mo tangada nei gi iloo ia di noho i baahi dono lodo i tabuaahia mo di hagamadagudia. Hudee hiihai gi di manawa hai be di manu, gadoo be nia daangada ala e noho i lodo di bouli ala e de iloo ginaadou a God. Malaa, di mee deenei, gi dee hai hala go tangada gi dono duaahina, be e hagahuaidu nia donu o maa. Gimaadou gu hagi adu nia mee aanei i mua, gei gimaadou gu haga modongoohia adu gi goodou di hai a God dela e hagaduadua digau ala e hai nadau mee hala beenei. God hagalee ne gahigahi mai gidaadou gi lodo di mouli milimilia, gei ne gahigahi mai gi lodo di mouli dabuaahia. Maa tangada ga haga balumee nia agoago aanei, la hagalee ne haga balumee tangada, ne haga balumee hua a God dela ne gowadu gi goodou dana Hagataalunga Dabu.

Au hagalee bolo e hai loo gi hihi adu gi goodou di hai dela e aloho ai i godou duaahina aalaa, idimaa, God gu lawa dana hagi adu di hai o di hagadau aaloho i godou mehanga. 10 Goodou gu hai nia mee aanei gi godou duaahina ala i lodo Macedonia hagatau. Malaa, madau duaahina nei, gimaadou e dangi adu bolo gi hagamahi gi haga damana ina aga di aloho deenei. 11 Goodou hagamahi gi di mouli dela e noho i di aumaalia gi bida madamada humalia i goodou. Gi ngalua gi godou mouli, be di madau hai ne hagi adu i mua. 12 Goodou ma ga hai beenei, gei goodou ga hagalaamua go digau ala e de hagadonu, gei goodou ga hagalee gana gi digau ala i golo.

Di hanimoi o Tagi

13 Madau duaahina nei, gimaadou e hiihai bolo goodou gi iloo di tonu di hai o digau mmade, bolo gi dee lodo huaidu goodou gadoo be digau ala nadau hagadagadagagee ai. 14 Gidaadou gu hagadonu bolo Jesus gu made, gu mouli aga, malaa, gidaadou gu hagadonu bolo God ga laha mai a Jesus mo digau ala gu mmade i lodo di nadau hagadonu a mee. 15 Malaa, aanei nia agoago a Tagi ala e agoago go gimaadou adu gi goodou bolo gidaadou ala e mouli i di laangi o Tagi ma ga hanimoi ai, gidaadou hagalee bolo ga hula i mua digau ala ne mmade. a  16 Tagi ga haneia i di langi, gei di lee hagadaba ga hai, deenei di lee o tangada di langi aamua, mo di lee o di buu a God ga ili, gei digau ala ne mmade i lodo nadau hagadonu a Christ ga mouli aga matagidagi. 17 Nomuli, gei gidaadou huogodoo ala e mouli i di madagoaa deelaa, ga haga puni gi digaula i hongo nia gololangi e heetugi gi Tagi i di ahiaalangi. Deelaa di hai o tadau noho madalia a Tagi ga hana hua beelaa. 18 Malaa, hagadau hagamaaloo aga ina goodou gi nnelekai aanei.

Copyright information for `KPG