1 Timothy 4

Digau agoago tilikai

Di Hagataalunga gu helekai haga madammaa, bolo hunu gau ga kili gi daha nadau hagadonu i nia laangi hagamuliagina. Digaula ga daudali nia mee o nia hagataalunga dilikai, ga daudali go nia agoago o nia hagataalunga huaidu. Nia agoago tilikai aanei ne loomoi mai i nia halahalau o digau hai kai tilikai. Digau aanei digau hua e noho ge lodo digaula la gu mmade, be nia mee ala ne dudu gi di baalanga wele. Digau ala beenei e hai nadau agoago bolo tangada dela e haga hai lodo, be e gai nia meegai ala hagalee belee gai, la nia mee e hala. Gei nia meegai aalaa, nia mee ni God ne hai belee gai go digau ala gu hagadonu, ala gu iloo ginaadou di mee dela e donu, i muli nadau dalodalo danggee. Nia mee huogodoo a God ne hai, le e humalia huoloo. Deai tadau mee e hagahili i nia maa ai, huogodoo e hai hegau ai mai talodalo danggee. Idimaa, go nnelekai a God mo talodalo danggee, la ne hai nia maa gi humalia gi God.

Di hege humalia ni Jesus Christ

Goe ma ga hagadae nia boloagi aanei gi oo duaahina daumaha, gei goe ga hai di hege humalia ni Jesus Christ, e ala be goe e bida haangai hua goe gi di hagadonu mo nia agoago e donu ala nogo daudali kooe. Haga ligaliga i daha mo nia ala kai ala e hai baahi gi God, ala hagalee humalia dono leelee ai. Heheia hua go doo hagawouwou doo mouli dama a Christ la gi humalia. Di hagawouwou o tuaidina ono dahidamee dulii i golo, gei di hagawouwou gi di baahi o di hagataalunga, la koia e dahidamee huoloo ang gi nia mee huogodoo, e hai dana hagababa ang gi tadau mouli dolomeenei mo di madagoaa dela ga hanimoi. Telekai deenei le e donu, belee hai gi donu ginai gei gi hagadonu. 10 Malaa, deelaa laa e hai hegau hagamahi ai gidaadou, idimaa, gidaadou gu hagadagadagagee gi di God Mouli, go Tangada Hagamouli o nia daangada huogodoo, ge di mee donu la aalaa hua go digau ala e hagadonu.

11 Hagi anga ina gi digaula nia boloagi mo nia agoago aanei. 12 Hudee heia tangada e dahi gi haga balumee ina goe idimaa, goe e damagiigi, gei goe heia gi hai di mee e daudali go digau ala e hagadonu, i au leelee, mo au hangaahai, mo doo aloho, mo doo hagadonu, mo oo lodo madammaa. 13 Haga mahi gi daulia di Beebaa Dabu gi digau dogologo, mo di agoago, mo di hagi anga nia helekai a God, ga dae loo gi dogu hanadu gi doo baahi. 14 Hudee haga balumee ina tuhongo hegau mai baahi di Hagataalunga dela ne gowadu gi di goe di madagoaa nia soukohp ne daahi nadau lima gi oo nua. 15 Haga madabouli mo di hagamahi gi nnegau aanei, gi mmada nia daangada huogodoo gi doo menege aga. 16 Gi pula i di goe, au agoago heia labelaa gi humalia. Heia hagamahi nia mee aanei, idimaa, ma ga hai kooe beenei, goe ga bida haga mouli hua goe, mo digau ala e hagalongo gi au agoago.

Copyright information for `KPG