a6.13:Jn 18.37

1 Timothy 6

Nia hege huogodoo la gi hagalabagau ina nadau dagi, gi dee helekai huaidu tangada i di ingoo o God mo tadau agoago. Nia hege o nia dama Christ, la hagalee haga balumee nadau dagi, idimaa, digaula la nia duaahina daumaha ni ginaadou. Gei di maa, go digaula belee hai hegau gi nadau dagi gi humalia gi nonua, idimaa, digau ala ma ga hagahumalia go nadau hegau, la digau hagadonu ala e aloho iei ginaadou.

Nia agoago tilikai mo nia maluagina e donu

Goe hai loo gi aago mo di agoago nia mee aanei.
Tangada dela ga hai ana huai agoago laa daha mo nia helekai e donu o tadau Dagi go Jesus Christ mo nia agoago o tadau daumaha, la tangada hagamuamua, ge deai dana mee e iloo ia ai. Mee ono hiihai huaidu e lagamaaloo i nia helekai ala e hidi ai tubua, mo tee buni, mo di hagahuaidu mee, mo di maanadu huaidu, mo di lagalagamaaloo i nia madagoaa huogodoo i baahi digau ala gu deai nadau hagabaubau humalia ai, ge deai di donu i nadau baahi ai. Digaula e hagamaanadu bolo di hai daumaha le e haga maluagina dangada. Gei e donu, di hai daumaha le e haga maluagina gidaadou, maa gidaadou e dohu hua gi nia mee ala gu i-golo i tadau baahi. Gidaadou tadau mee ne gaamai gi henuailala ai, gei gidaadou tadau mee e kae i henuailala ai! Deelaa laa, maa gidaadou gu iai tadau meegai, goloo, aalaa hua gu dohu mai gi gidaadou. Digau ala bolo ginaadou e hai gi logo nadau mee, le e too gi lodo nia hagamada mo nia boiboi huogodoo, mo nia haingadaa e logo ala e hagahuaidu ginaadou. 10 Idimaa, di aloho i nia bahihadu, la go taamada o nia huaidu huogodoo. Digau i golo e hiihai huoloo bolo gi logo nadau bahihadu, digau ala beenei le e mmaanege adu gi daha mo nadau hagadonu, ge e haga mmae nadau lodo gi nadau hagabaubau e logo.

Boloagi adu gi di goe

11 Goe go taane a God, haga ligaliga i daha mo nia mee aanei, hagamahi haga honu ina goe gi nia mee ala e donu, ge gi daumaha ang gi God, hagadonu, aloho, manawa hagakono i lodo nia haingadaa, mo manawa dumaalia. 12 Lele giibeni i di hoiaa i doo hagadonu, gi mee dau kumi di mouli dee odi, go di mouli a God ne gahi mai ginai goe i doo haga modongoohia humalia doo hagadonu i mua digau haga modongoohia mee dogologo. 13 I mua nnadumada o God, go mee dela e haga mouli nia mee huogodoo, ge i mua nnadumada o Jesus Christ dela ne hai dana haga modongoohia humalia i mua o Pontus Pilate, au e hai adu a  14 bolo goe gi daudalia nia haganoho ala e dugu adu gi di goe, gei gi pula i nia huaidu, ga dae loo gi di hanimoi tadau Dagi go Jesus Christ. 15 God ga hagau mai a mee i dana madagoaa dela gu haga noho go di God maluagina, di Tagi o nia mee huogodoo, ge di King o nia king huogodoo, mo di Tagi o nia dagi huogodoo. 16 Go mee hua dela e noho hua beelaa, mee e noho i lodo di maahina dela e madamada huoloo, e deemee di hoohoo ginai tangada. Tangada ne mmada gi mee ai, gei e deemee di mmada ginai tangada. Di hagalaamua mo di mogobuna dee odi la nia mee ni mee, ga hana hua beelaa.

17 Aago ina digau ala e maluagina i lodo di mouli deenei, bolo gi hudee hagamuamua ginaadou, ge hudee gana gi nia maluagina aanei ala hagalee mau. Digaula gi gana hua gi God dela e dumaalia, e gaamai dehuia nia mee huogodoo ala e haga tentene ai gidaadou. 18 Agoago ina gi digaula gi heia go nia mee ala e humalia, gi maluagina ginaadou i nadau hegau humalia, ge gi wanga dehuia mo di tene gi di hagamaamaa digau ala i golo. 19 Deenei di nadau hai dela e hagatogomaalia go ginaadou ang gi di nadau maluagina hagalabagau dela e hai di hagamau ang gi di madagoaa dela ga hanimoi, gi mee ai ginaadou di ulu di mouli donu.

20 Timothy, goe benebene ina gi humalia nia mee ala ne dugu adu gi di goe. Haga ligaliga i daha mo nia helekai ala e hai baahi ang gi God, mo nia lagalagamaaloo balumee ala e hai hunu gau bolo ma go di “kabemee”. 21 Gei hunu gau i golo e hai bolo di “kabemee” deenei la i ginaadou, gei di hagaodi gi muli, gei digaula gu hai digau gu hula gee mo di ala o di hagadonu.

Tumaalia o God gi madalia goodou.

Copyright information for `KPG