a1.1:Acts 18.1
b1.8:1 Cor 15.32
c1.16:Acts 19.21
d1.19:Acts 18.5

2 Corinthians 1

Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau a Jesus Christ mai i di hiihai o God, mo mai tadau duaahina go Timothy, ang gi di nohongo dabu a God i Corinth, mo ang gi nia dama a God huogodoo ala i Achaia. a  God tadau Damana mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tagaloaha mo di noho i di aumaalia.

Di danggee a Paul ang gi God

Hagaamuina a God go Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ, go Tamana dela e honu i tumaalia, go di God e loomoi ai nia hagamaamaa huogodoo. Go mee e hagamaamaa gidaadou i tadau haingadaa huogodoo, bolo gidaadou gi mee di hagamaamaa labelaa ginaadou ala gu noho i lodo nia haingadaa huogodoo, gi hai hegau gi nia hagamaamaa huogodoo ala ne kae go gidaadou mai baahi o God. Gadoo be tadau dau ang gi nia hagaduadua o Christ, gei gidaadou e dau labelaa gi di hagamaamaa a God mai i Christ. Maa gimaua e hagaduadua, e hai belee hagamaamaa goodou mo di haga mouli. Gei maa di hagamaamaa humalia gu gaamai gi gimaua, gei goodou e manawa lamalia labelaa gi di hagamaamaa deenei, ge e hai goodou gi lodo maaloo gi mee di godou hagakono i nia haingadaa beenei ala nogo hagakono go gimaua. Gei di mau hagadagadagagee adu gi goodou la koia e maaloo dangihi, idimaa, gimaua e iloo bolo ma goodou e hai mee dalia gimaua gi nia hagaduadua aalaa, gei goodou e hai mee dalia gimaua labelaa gi di hagamaamaa dela e kae go gimaua. Au e haga langahia adu gi goodou, ogu duaahina nei, i nia haingadaa ala ne tale mai gi gimaua i Asia. Nnagadilinga haingadaa kono gu hagahuaidu huoloo gimaua, gu deai di mau hagadagadagagee bolo gimaua ga mouli. b  Gimaua gu hai hua bolo gimaua ga mmade, gei nia mee aanei ne hai mai gi gimaua bolo gimaua gi hudee hagadagadagagee hua mai gi gimaua, go God hua dela e mee di haga mouli aga digau gu mmade. 10 Go mee dela ne haga dagaloaha gimaua mai i nia hagalliga o di made beenei, gei mee ga haga dagaloaha gimaua, gei gimaua e hagadagadagagee bolo mee ga haga dagaloaha labelaa gimaua, 11 i di godou hagamaamaa gimaua i godou hai dalodalo. Nia dalodalo o digau dogologo le e kila humalia, gei God ga hila mai gi gimaua, gei digau dogologo ga haga hagaamu a God i dana hai dela ne haga dagaloaha gimaua.

Di huli o di bilaan a Paul

12 Gimaua e tentene, idimaa, mau hagamaanadu gu haga modongoohia aga bolo gimaua e heehee hua i mua nia hadumada o God i henuailala nei, gei e donu mau hegau adu gi goodou, hagalee mai i nia kabemee o henuailala, gei mai i tumaalia o God. 13 Gimaua e hihi hua adu gi goodou nia mee ala e mee di godou dau gei e donu ginai, gei au e hagadagadagagee bolo goodou ga donu humalia ginai. 14 Maeaha maa goodou digi modongoohia humalia gimaua dolomeenei, au e hagadagadagagee bolo maalia gei goodou ga modongoohia humalia gimaua, bolo goodou ga mee di godou tentene i gimaua, gadoo be di mau tene adu gi goodou i di laangi o tadau Dagi go Jesus. 15 Di hagadagadagagee deenei, gei au gu hagababa bolo au e hanadu gi godou baahi, bolo goodou gi kae di godou haga maluagina haga lua. 16 Au gu hagababa bolo au e hanadu gi godou baahi i mua dogu hana gi Macedonia, mo dogu hanimoi labelaa i Macedonia, e kae dogu hagamaamaa mai i godou baahi i dogu ala dela belee hana gi Judea. c  17 Dagu hagatau deenei, gei au gu hai be tangada e logo manawa? E hai behee? Goodou e maanadu bolo dagu hai agu maanadu aanei, au ne hai hua bolo gi haingoohia mai gi di au i dagu hai bolo “Uaa” mo “Deeai” i di madagoaa hua e dahi? Deeai! 18 Gadoo be God dela e helekai donu, dagu hagababa adu gi goodou la hagalee go di “Uaa” mo di “Deeai”. 19 Idimaa, Jesus Christ go Tama daane a God dela gu agoago ai a Timothy, Silas mo au, adu gi goodou, la hagalee go di “Uaa” mo di “Deeai,” gei go mee dela go di “Uaa” donu a God. d  20 Idimaa, go mee dela go di “Uaa” i nia hagababa huogodoo a God. Deenei laa tadinga o tadau helekai i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, e hai bolo “Amen”, e hai ai di haga madamada o God.
1.20:Tadinga di bida helekaiamen le e hai bolo “e donu”
21 Ma go God donu hua dela ne hai gidaadou ngaadahi gi modongoohia di mouli buni ang gi Christ. Gei go God donu hua dela ne dugu gidaadou dagidahi, 22 gei gu bigi gidaadou gi di hagailongo dela e hai gidaadou gi hai nia dama ni aana, ge gu haga ulu di Hagataalunga Dabu gi tadau lodo, e hai ai di hagadootonu nia mee huogodoo ala gu hagatogomaalia mai gi gidaadou. 23 Au gu gahigahi a God e hai dogu hagadootonu, idimaa, go mee dela e iloo ia i dagu hai dela gu hagamaanadu bolo au gi hudee hanadu gi godou baahi i Corinth bolo gi dee haga lodo huaidu hua goodou. 24 Gimaua hagalee hiihai e hai di mau haganoho adu gi goodou i di hai o di godou hagadonu, idimaa, godou hagadonu la koia e maaloo. Gei gimaua e ngalua labelaa madalia goodou adu hua gi di godou tene.

Copyright information for `KPG