a11.3:Gen 3.1-5, 13
b11.9:Phil 4.15-18
c11.23:Acts 16.23
d11.24:Deut 25.3
e11.25:Acts 16.22, 14.19
f11.26:Acts 9.23, 14.15
g11.32-33:Acts 9.23-25

2 Corinthians 11

Paul mo nia daangada agoago hagau dilikai

Au e hiihai bolo goodou gi dumaalia mai gi di au be au e leelee be tangada dadaaulia, gei au e iloo bolo goodou ga dumaalia mai. Au e dubua adu gi goodou e hai gadoo be God dela e dubua adu gi goodou. Goodou e hai gadoo be tama ahina madammaa dela ne hagababa ang gi taane hai lodo hua e-dahi, deelaa go Christ. Au e lliga bolo godou hagamaanadu gi dee hai hala hua, ga kili gi daha godou haa manawa madammaa i Christ, gadoo be Eve dela ne halahalau go di kabemee tilikai o di gihaa. a  Idimaa, goodou e dumaalia hua ang gi tei dangada dela ma ga hanadu gi godou baahi, e agoago adu tuai Jesus i daha mo di mau mee dela gu lawa di agoago adu gi goodou. Goodou ga kae tuai hagataalunga mo tuai longo humalia ala e hai gee huoloo mo di Hagataalunga mo di Longo Humalia ala ne kae go goodou i mau baahi! Au digi maanadu loo bolo au i bahi i-lala digau ala e hai ginaadou bolo digau agoago hagau aamua. Holongo au tangada dee dohu i di helekai, gei hagalee bolo au e de kabemee. Gimaua gu haga modongoohia adu gi goodou nia mee aanei, i lodo nia madagoaa huogodoo i nia haihai huogodoo. Au gu agoago adu de huia gi goodou di Longo Humalia a God. Au gu dugu ia au gi lala belee hagalaamua goodou. Ma e hala dagu hai beenei? I dogu ngalua i godou baahi, gei nia nohongo dabu ala i golo e hui au. E ala be au e gaiaa mai nia bahihadu digaula, e hagamaamaa goodou. Gei dogu noho i godou baahi, gei au digi haga daadaamee goodou i nia teenedi belee hai ai dogu hagamaamaa. Aalaa hua go tadau duaahina ala ne loomoi i Macedonia ne gaamai nia mee huogodoo ala e hiihai ginai au. I lodo hua nia madagoaa ala gu too gi daha, gei au digi hai goodou gi lodo daamaha. Tugi dolomeenei ga huli gi muli, au hagalee hai goodou gi lodo daamaha! b  10 Mai i di tonu o Christ dela i ogu lodo, au e hagababa adu gi goodou bolo deai tangada i lodo tenua go Achaia e mee di dugu dogu hagaamu deenei ai. 11 E hai behee? Au e helekai beenei, idimaa au hagalee e aloho i goodou? God e iloo bolo au e aloho i goodou! 12 Agu hegau aanei e hai, aalaa go agu mee ga hai gi muli bolo “digau agoago hagau” ala i golo gi deemee di hagaamu ginaadou ge e hai hua bolo nadau hegau le e hai gadoo be mau hegau. 13 Digau aanei la hagalee digau agoago hagau e donu, digau agoago hagau hua dilikai e bida haga kila aga ginaadou gi hai be digau agoago hagau ni Christ. 14 Gei hagalee di mee e haga goboina deenei, idimaa, Satan e mee hua di bida haga gila aga ia gi hai be tangada di langi o di maalama. 15 Deenei laa, e hagalee haga goboina maa ana gau hai hegau ga bida haga kila aga ginaadou gi hai be digau ala e hai hegau gi di tonu. Gei di hagaodi ginaadou e kae nadau hui gi tau ang gi nadau hangaahaihai.

Nia hagaduadua Paul

16 Au e helekai adu labelaa gi goodou bolo goodou hudee hai bolo au e dadaaulia. Maa goodou ga dugu au bolo au e dadaaulia, gei goodou gi benebene ina hua au gi godou baahi be di godou benebene tangada dadaaulia, gi iai dagu mee dulii e haga hagaamu ko au. 17 Agu helekai aanei e helehelekai iei au, la hagalee go nnelekai a God bolo gi helekai ai. Go dogu hagaamu hua i ogu lodo ne daamada mai i lodo dogu dadaaulia. 18 Idimaa e dogologo ala e bida haga hagaamu ginaadou be nia hangaahaihai o henuailala, gei au hogi e hai be digaula. 19 Goodou e hagakono godou lodo ang gi digau dadaaulia mai i godou kabemee! 20 Goodou e manawa hagakono labelaa gi digau ala e hai goodou be nia hege, gei e hiihai e hai nadau huaidu adu gi goodou, e kae godou goloo, be e haga balumee goodou, be e paapaa godou gauwae. 21 Au e langaadia di hai bolo gimaua ne deemee di hai nia maa!

Maa iai tangada e bida hagaamu ia i di mee, gei au e hagaamu au labelaa! Au e helekai gadoo be tangada dadaaulia.
22 Malaa e hai behee? Digaula digau o Hebrew? Gei au hogi tangada o Hebrew. Digaula digau Israel? Gei au hogi tangada o Israel. Digaula digau ni di madawaawa o Abraham? Au hogi tangada ni di madawaawa o Abraham. 23 Digaula la nia hege ni Christ? Au e helekai gadoo be tangada e laba, gei au di hege koia e mada humalia i digaula, idimaa, au gu ngalua mada damana i digaula. Au gu lawalawa haga logo i digaula. E logo ogu holongo i digaula gei au gu dadaaligi hagahuaidu. E logo ogu holongo gei au gu hai bolo au ga made hua. c  24 Nnolongo e lima gei digau o Jew ne haga mamaawa au haga motolu maa hiwa. d  25 Nnolongo e dolu, gei digau o Rome ne haga mamaawa au, tolongo e dahi gei au ne dilidili gi nia hadu. Nnolongo e dolu, gei au gu abulu i hongo nia wagabaalii. Tolongo e dahi, gei au nogo wanuwanu i di moana i di boo e dahi ge dahi aa. e  26 Au gu tale gi nia haingadaa e logo i lodo dogu heehee i lodo nia monowai, i baahi digau gaiaa, i baahi ogu gau digau o Jew, mo i baahi digau tuadimee. Au gu tale gi nia haingadaa i lodo nia gowaa huogodoo i lodo nia waahale, lodo henua, lodo di moana, mo i baahi ogu ihoo hua gee. f  27 Ogu ngalua llauehe ge haingadaa i golo, nnolongo e logo gei au ne haga ala i di boo, gu hiigai, gu hiieinu, agu meegai ai, dogu gowaa e moe iei au ai, ge ogu goloo ai. 28 Gei i daha mo nia mee aanei ala e tale mai gi di au, i nia laangi huogodoo gei au gu lodo daamaha dogu madamada humalia i nia nohongo dabu huogodoo. 29 Maa iai tangada e lodo huaidu, gei au hogi e lodo huaidu. Maa iai tangada e doo gi lodo di hala, gei au e manawa gee gi mee. 30 Maa au belee hagaamu au gi dahi mee, gei au ga hagaamu hua au i nia mee ala e haga modongoohia aga ai dogu bagege. 31 Di God Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ, gi hagaamuina a mee ga hana hua beelaa, go mee dela e iloo ia bolo au hagalee kai tilikai. 32 Dogu noho i Damascus, gei di gobinaa o di king go Aretas gu hagaloohi nia bontai huogodoo o di waahale deelaa bolo e kumi au. g  33 Gei au gu haga hege ia i lodo di gada laa lodo di bongoo di abaaba o di hale, ga hana gi daha mo mee.

Copyright information for `KPG