2 Corinthians 12

Nia moe a Paul mo ana haga modongoohia

Au e hai gi hagaamu au, maeaha maa deai ono humalia ai, gei au e haga modongoohia aga agu moe mo nia mee ala ne haga modongoohia mai go Tagi. Au e iloo tangada hagadonu a Christ dela gu hagatanga, gu hana gi nua, gu tugi i di langi mugi nua nia ngadau madangaholu maa haa gu too gi daha. (Au e de iloo be di maa di mee ne hai, be di maa di moe hua, ma go God hua dela e iloo ia.) Au e iloo bolo tangada deenei la ne hana gi nua gi Paradais. (Gei au e de iloo be di maa di mee ne hai, be di maa di moe hua, ma go God hua dela e iloo ia.) Gei mee ne hagalongo hua gi nia mee ala e deemee di helekai ai, go nia mee ala e deemee di helekai nia daangada mai i nadau ngudu. Gei au e hagaamu tangada deenei, hagalee hagaamu au, go nia mee hua e haga modongoohia aga dogu bagege. Maa nei bolo au ma ga bida hagaamu au, gei au la hagalee hai be tangada boiboi, idimaa, agu helekai le e donu. Gei deeai, au hagalee bida hagaamu au, idimaa, au hagalee hiihai bolo tangada gi hudee dugu ina au bolo au tangada aamua i ana mee ala ne gidee ia i dogu baahi, ge ne longono mai i di au. Bolo au gi dee hagaamuina au i nia mee haga goboina ala ne mmada ginai au, di ngudu mee duia le e daalo mai dogu huaidina, e hai gadoo be di mee kae hegau a Satan dela e hagaduadua au, belee dugu dogu hagaamu au. Nnolongo e dolu, gei au ne dangidangi ang gi Tagi bolo gi daawa gi daha di ngudu mee duia dela e daalo mai au. Gei mee ga helekai mai, ga hai, “Dogu dumaalia la gu dohu adu gi di goe, idimaa, ogu mogobuna gu kila aga i baahi digau paagege.” Deenei dagu mee gu tentene huoloo ginai au i dogu hagaamu dogu bagege, bolo au gi longono eau nia mogobuna o Christ i dogu baahi. 10 Deenei di mee e tentene huoloo iei au, i lodo ogu madaogaa bagege, ogu hagahuaidu, ogu haingadaa, dadaaligi, hagaduadua i di gili o Christ. Dogu madagoaa ma ga bagege iei au, deelaa di madagoaa e maaloo iei au.

Di manawa gee Paul i digau Corinth

11 Au gu hai gadoo be tangada boiboi. Go goodou dela ga hai ei au beenei. Ma go goodou ala digau ne belee haga modongoohia aga di godou hiihai mai gi di au, idimaa, maeaha maa au hagalee di mee, gei au hagalee i bahi i-lala godou “gau agoago hagau”. 12 Nnagadilinga mogobuna mono mee haga goboina huoloo la gu lawa di hai ko au i godou baahi i di manawa hagakono, bolo gi modongoohia ai goodou bolo au tangada agoago hagau donu. 13 Goodou gu haingadaa i baahi nia nohongo dabu ala i golo, gei au digi hagamaamaa ina goodou i baahi gi di bahihadu? Goodou ga dumaalia mai gi di au! 14 Deenei tolu holongo belee hanadu iei au gi godou baahi, gei au hagalee hanadu belee haga daamaha goodou. Hagalee go godou bahihadu ala e hiihai ginai au, gei go goodou. Hagalee go nia dama ala e hagahumalia nadau maadua, gei go nia maadua ala e hagahumalia nadau dama. 15 Au e tentene bolo au e gowadu ogu goloo huogodoo mo dogu huaidina bolo au e hagamaamaa goodou. Malaa, e hai behee? Godou aloho i di au la ga dulii mai, i di au dela e damana dogu aloho i goodou? 16 Malaa, goodou e baba hua bolo au hagalee ne haga daamaha goodou. Holongo iai tangada ga hai bolo au tangada huaidu, e halahalau goodou. 17 E hai behee? Au gu kae dagu mee i goodou mai i agu gau kae hegau ala ne hagau adu gi godou baahi? 18 Au ne dangi anga hagamahi gi Titus bolo gi hanadu, ga dangi anga labelaa gi tadau duaahina dela i golo gi hanadu dalia a mee. Malaa, goodou e hai bolo aha, ma go Titus dela ne kae ana mee i goodou? Gimaua mo Titus la hagalee e ala be di hagataalunga e dahi, be nnangaahaihai hua be di mee e dahi? 19 Holongo goodou e hagamaanadu bolo gimaua e abaaba gimaua i godou mua. Deeai, gimaua e helehelekai hua i mua nia golomada o God, be di hiihai o Christ i nia mee huogodoo ala nogo helekai ai gimaua adu gi goodou. Ogu ihoo hagaaloho, nia mee huogodoo ala e hai go gimaua, e hai belee hagamaamaa goodou. 20 Dagu mee e lliga huoloo iei au bolo au gi dee hanadu hua gi godou baahi, ga de gidee au dagu mee dela e hiihai ginai au i godou baahi, gei goodou hogi ga de gidee di godou mee dela e hiihai ginai goodou i dogu baahi. Gei au e lliga gi dee gila adu hua au, ga gidee goodou e heheebagi, dubua, lagamaaloo, tee buni, tamu dangada, leelee logo hagamuamua, ge hagalongoaa. 21 Au e lliga bolo di madagoaa au ma ga hanadu labelaa gi godou baahi, God gi dee haga langaadia ina au i godou mua, gei au e manawa gee i digau ala gu hai di huaidu i mua, gei digi huli nadau lodo i nadau hai huaidu, manawa manu, mo di hai be di manu.

Copyright information for `KPG