a4.6:Gen 1.3
b4.13:Ps 116.10

2 Corinthians 4

Di maluagina i lodo di loaabi hadu

I lodo tumaalia o God, mee gu dugu mai di moomee deenei gi gimaua e hai, malaa, gimaua hagalee paagege. Gimaua gu kili gi daha mau mee hagammuni mono mee haga langaadia huogodoo. Gimaua hagalee hai hegau hogi gi di hai kai tilikai, ge hagalee huli gee nnelekai a God. Gei gimaua e noho i lodo di maalama o di tonu i mua nia hadumada o God, e hagamahi e hai gimaua gi humalia gi nia maanadu o nia daangada huogodoo. Maa e donu bolo di Longo Humalia dela e agoago go gimaua le e hagammuni, malaa, e hagammuni hua gi digau ala gu nngala. Digaula hagalee hagadonu, idimaa, nadau hagabaubau la gu dugu i lodo di bouli go di god huaidu o henuailala. Mee e hai digaula gi deemee di mmada gi di maalama dela e inaina ginaadou, go di maalama o di Longo Humalia o di madamada o Christ dela e hai gadoo be God. Gimaua hagalee bida haga modongoohia aga gimaua, gei e haga modongoohia hua Jesus Christ, dela go Tagi, gei gimaua la nia hege ni goodou mai di ingoo o Jesus. God ne helekai, “Mai i lodo di bouli, di maalama gi maahina.” Ma go di God deenei la hua dela ne haga mamaalama tadau lodo, bolo gi iloo gidaadou di madamada o God dela e maahina i di gili nia hadumada o Christ. a  Gimaua ala e dadaahi di maluagina deenei i lodo di loaabi hadu dee mau, belee haga modongoohia ai bolo di mogobuna aamua la di mee hua ni God, hagalee ni gimaua. Nnagadilinga haingadaa e logowaahee e dau i gimaua, gei deai dono lauwa i gimaua ai. Gimaua gu manawa logo i hunu madagoaa, gei gimaua iei di mau hagadagadagagee i golo. Mau hagadaumee e logowaahee i golo, gei gimaua hagalee bolo gu mada gimaua hua. Hunu madagoaa gei gimaua e lauwa, gei digi lauwa llauehe. 10 Nia madagoaa huogodoo gei gimaua e dagidagi di hagaduadua o Christ mo dono made i mau huaidina, bolo dono mouli hogi gi gila aga i mau huaidina. 11 I lodo mau mouli, gei gimaua e noho i lodo di haga lliga o di made i nia madagoaa huogodoo i nnegau a Jesus, bolo dono mouli gi gila aga i mau huaidina. 12 Malaa, deenei le e hai bolo di made la dela e ngalua i mau baahi, ge di mouli la dela e ngalua i godou baahi. 13 Di Beebaa Dabu e helekai boloo, “Au gu hagadonu, dela dagu mee e helekai iei au.” Go di hagadonu deelaa, dela e helehelekai iei gimaua, idimaa, mau hagadonu i golo. b  14 Gimaua e iloo bolo God dela ne haga mouli aga tadau Dagi go Jesus, mee ga haga mouli aga labelaa gimaua madalia Jesus, ga hai gidaadou gi tuu i ono mua. 15 Nia mee huogodoo ala ne hai i mau baahi la ne hai i goodou, bolo tumaalia o God la gi damanaiee gi dae ang gi digau dogologo, e haga gila ai di hagaamu tumaalia e hai ai di danggee gi God.

Mouli i di hagadonu

16 Deenei di mau mee digi madugia ai. Mau huaidina la ga paagege, gei mau hagataalunga le e haga hoou i nia laangi huogodoo. 17 Tama haingadaa dulii loo dela e hagaduadua ai gimaua i nia laangi aanei, ga hidi mai ai di madamada dee odi, koia e humalia huoloo i nia haingadaa o henuailala. 18 Gimaua hagalee daumada nia mee ala e kila mai, gei gimaua e daumada nia mee ala hagalee kila mai. Idimaa, nia mee ala e kila mai, e noho hua i di madagoaa bodobodo, gei nia mee ala hagalee kila mai, e noho hua belaa, hagalee e odi.

Copyright information for `KPG