a5.10:Rom 14.10

2 Corinthians 5

Gidaadou gu iloo bolo di hale go tadau huaidina dela e noho ai gidaadou nolodo, la di mee ni henuailala, gei dono madagoaa ma ga mooho, God ga dugu mai gi gidaadou di hale i di langi belee noho ai gidaadou. Di hale deenei e deai dono hagaodi ai. I hongo henuailala nei gidaadou e hiihai huoloo bolo gidaadou e ulu gi di hale dela mai i di langi. Maa gidaadou ga ulu gi tadau hale mai i di langi, gei gidaadou ga iloo bolo gidaadou tadau huaidina i golo. Tadau madagoaa ala e noho i lodo di hale henuailala nei, gei gidaadou e hidi gaagaa, gei e manawa gee huoloo, gei hagalee bolo gidaadou e hiihai e kili gi daha tadau huaidina henuailala nei, gei go tadau hiihai huoloo bolo gidaadou e ulu gi tuaidina mai i di langi, e huli ai tuaidina made ang gi tuaidina mouli. Ma go God dela ne hagatogomaalia gidaadou gi di huli deenei, gei deenei go mee dela ne gaamai gi gidaadou dono Hagataalunga belee hai ai di mee e haga modongoohia ana mee huogodoo ala ga gaamai gi gidaadou. Deenei di mee e maaloo i tadau lodo i nia madagoaa huogodoo. Gidaadou gu donu bolo gidaadou ma ga noho hua i lodo tuaidina o henuailala, gidaadou digi noho i baahi o Tagi i dono lohongo i di langi. Idimaa, gidaadou le e mouli mai i di hagadonu, gei hagalee mai i nia mee ala e gidee gidaadou. Tadau lodo e maaloo hua, gei gu hiihai bolo gidaadou e ulu gi daha mo tuaidina nei, gi hula gidaadou gi noho i tadau hale dela i baahi o Tagi. Tadau mee e hiihai gi hai i mua, la belee haga tentene di manawa o Tagi, maeaha maa gidaadou e noho i lodo tadau hale i henuailala nei, be e noho i tei gowaa. 10 Idimaa, gidaadou huogodoo e hai gi hula gi di hagi aga i mua o Christ, tangada nei mo tangada nei e kae dono duhongo gi tau gi ana hangaahai humalia be huaidu ala nogo hai i dono madagoaa nogo i henuailala. a 

Di hagadau ihoo gi God mai i Christ

11 Gimaua e iloo tadinga o di mmaadagu i Dimaadua, gei gimaua e hagamahi e hai gi nia daangada gi hiihai gi di hai deenei. God e iloo ia hua gimaua, gei au e hagadagadagagee bolo goodou hogi e iloo hua au i lodo godou manawa. 12 Gimaua hagalee hai bolo goodou gi hagaamuina gimaua. Gimaua e hagamada e hai adu gi goodou di mee dela ga hagapuu ai goodou mai gi gimaua bolo gi mee ai goodou di helekai gi digau ala e bida hagapuu gi nadau mee ala e gidee, gei hagalee go nia mee donu mai i lodo nadau manawa. 13 Maa nei bolo gimaua gu hai nia daangada dadaaulia, go God dela ne dadaaulia ginai gimaua. Maa gimaua gu kabemee, go goodou ala ne kabemee ginai gimaua. 14 Ma go di aloho o Christ dela e hagangalungalua gimaua, i di mau modongoohia di agoago deenei: Tangada e dahi ne made ang gi digau huogodoo, deenei dono hadinga bolo nia daangada huogodoo le e hai mee gi dono made. 15 Mee ne made gi nia daangada huogodoo, bolo nia daangada huogodoo ala e mouli gi hudee bida mouli hua ang gi ginaadou, gei gi mouli ang gi tangada dela ne made ga mouli bolo gi mee ginaadou di mouli. 16 Geinga dolomeenei ga hana, gei gidaadou ga hagalee hagi aga tangada be go nia hagamaanadu o tangada. Maeaha maa gidaadou gu hagi aga a Christ i mua be di hagamaanadu o tangada, dolomeenei gei gidaadou gu hagalee hai beelaa. 17 Tangada dela gu hai di tama ni Christ, geia gu hai tangada hoou. Nia mee namua gu hagalee i dono baahi, gei nia mee hoou gu kila aga. 18 God ne hai nia mee aanei huogodoo, ne huli gidaadou ala nogo hai nia hagadaumee, gi hai ono ehoo hagaaloho mai i Christ, gei gu dugu mai labelaa tadau duhongo hegau e hai nia daangada ala i golo gi hai labelaa nia hoo hagaaloho ni oono. 19 Deenei laa, di haga honu o mau agoago bolo God ne hai nia daangada huogodoo belee hai ono ehoo hagaaloho mai i Christ. Gei mee hagalee dau anga nadau huaidu gi ginaadou, ge ne dugu mai gi gimaua nnelekai ala e haga modongoohia di hai ne hai digaula gi hai ono ehoo hagaaloho. 20 Deenei laa, aanei gimaua e agoago mai i Christ, e hai be di mee bolo God e hagi adu dono hiihai gi goodou mai mau agoago. Gimaua e tangi hagamahi i di ingoo o Christ adu gi goodou bolo goodou gi huli gi hai nia hoo hagaaloho ni God. 21 Christ la ono huaidu ai, gei God gu hai a mee gi hai mee gi tadau huaidu, bolo gi mee ai di hai mee gi di di tonu o God i tadau buni gi Christ.

Copyright information for `KPG