a6.2:Is 49.8
b6.5:Acts 16.23
c6.16:Lev 26.12; Ezek 37.27; 1 Cor 3.16, 6.19
d6.17:Is 52.11
e6.18:2 Sam 7.14; 1 Chr 17.13; Is 43.6; Jer 31.9

2 Corinthians 6

Gidaadou nogo madalia a God nogo hai ana hegau, deenei laa, gimaua e dangidangi adu bolo goodou gi hudee haga balumee ina dono dumaalia, dela gu lawa di godou kae. Hagalongo gi nia helekai a God,

“Dogu madagoaa dela belee dumaalia adu gi di goe, gei au gu longono eau goe.
Dogu laangi dela belee hagamouli goe, gei au gu hagamaamaa goe.” a 
Hagalongo mai: deenei la di madagoaa belee kae tumaalia o God, dangi nei la di laangi belee haga mouli goe!

Gimaua hagalee hiihai gi tangada gi gida dana mee hala i mau moomee, deenei di mau mee e de hiihai di haga deaadee dahi dangada. Gei gimaua gu haga modongoohia aga bolo gimaua nia daangada hai hegau ni God i nia mee huogodoo aanei: e manawa hagakono i mau hagaduadua, mo mau haingadaa, mo mau lodo boo. Gimaua gu haga mamaawa, gu galabudi, gu dadaaligi go digau dogologo, gu ngalua kono, gu haga ala i di boo, ge gu noho mau meegai ai. b  Gimaua gu haga modongoohia aga gimaua, bolo gimaua nia daangada hai hegau ni God mai i mau mouli madammaa, iloo nia mee, hagakono, humalia, mai di Hagataalunga Dabu, mai mau aloho donu, mo mai i di mau hagadele nnelekai ala e donu, mo nia mogobuna o God. Gimaua e daahi nia goloo dauwa o di tonu i mau lima gau donu mo gau ihala. Gimaua e kae di hagalabagau, gei e kae di haga langaadia, e kae nnelekai huaidu mo di hagaamu labelaa. Nia daangada e hai bolo gimaua digau hagadele tilikai, gei gimaua e helekai donu. Digaula e hai bolo gimaua nia balu daangada, gei gimaua e dahidamee i baahi nia daangada huogodoo. E hai gadoo be gimaua digau gu mmade, gei deeai, gimaua e mouli hua. Maeaha maa gimaua gu kae di hagaduadua, gei gimaua digi mmade. 10 Maeaha maa gimaua e lodo huaidu, gei gimaua e tentene hua i nia madagoaa huogodoo. Gimaua e hai be digau hagaloale, gei gimaua e haga maluagina digau dogologowaahee. Gimaua e hai be digau nadau goloo ai, gei gimaua e hai mee gi nia mee e logo. 11 Goodou go digau Corinth, gimaua e helekai donu adu gi goodou i di tonu, gimaua gu haga mahuge adu gi goodou nia haga honu o mau manawa. 12 Ma hagalee go gimaua ala gu tai mau manawa i goodou, go goodou hua ala gu tai godou manawa i gimaua. 13 Au e helekai adu gi goodou be nia dama ni aagu. Goodou labelaa hai be di mau hai adu gi goodou gi haga mahuge ina gi daha godou manawa!

Hudee haga puni ang gi digau o di bouli

14 Goodou hudee haga puni ang gi digau ala hagalee hagadonu, idimaa, e deemee di hai beenei. Di tonu e deemee di haga puni ang gi di haihai hala. Di maalama e deemee di haga puni ang gi di bouli. 15 Christ mo Satan e deemee di donu gi dahi mee. Tangada hagadonu mo tangada de hagadonu e deemee di hai mee gi di mee e dahi. 16 Di Hale Daumaha o God mo nia balu god e deemee di haga puni. Idimaa, aanei go gidaadou di hale daumaha a God Mouli, be di hai a God dela ne helekai boloo, c 

“Au ga hai dogu hale i nadau baahi, gei au ga noho i baahi digaula. Au ga hai di God ni digaula, gei digaula ga hai nia daangada ni aagu.
17 Dimaadua gu helekai boloo, Goodou gi huli gi daha mo digaula, gei gi maawae gi daha mo digaula. Goodou hudee tale gi nia mee gulugulua i baahi digaula, gei au ga madamada humalia i goodou. d 
18 Au ga hai di godou Damana, gei goodou ga hai nia dama daane mo nia dama ahina ni aagu, be di hai o Dimaadua Aamua Huoloo ne helehelekai ai.” e 
Copyright information for `KPG