a7.5:2 Cor 2.13

2 Corinthians 7

Ogu ihoo hagaaloho, nia hagababa huogodoo aanei ne hai mai gi gidaadou. Deenei laa, gidaadou la gi haga madammaa ina gidaadou gi daha mo nia mee huogodoo ala e haga milimilia tadau huaidina mo tadau hagataalunga. Gidaadou la gi noho dabu mo di hagalaamua ina a God.

Di tene o Paul

Goodou gi mamaanadu ina gimaua i godou lodo. Gimaua digi hai di mau mee huaidu gi tangada e dahi, be gu haga hala tangada e dahi, be gu halahalau tangada e dahi. Au hagalee ne helekai beenei belee hagahuaidu goodou. Idimaa, i mua au gu helekai beenei, goodou i lodo dogu manawa, deelaa laa e buni ai gidaadou i lodo tadau mouli be i lodo tadau mmade. Dogu hagadagadagagee adu gi goodou, la koia e damanaiee, gei au e hagaamu goodou. I lodo mau hagaduadua huogodoo, gei au nogo duu maaloo, gei au gu tentene huoloo. Di mau dau adu gi Macedonia, gimaua digi hagamolooloo. Nia madagoaa huogodoo e haingadaa, e lagalagamaaloo gimaua mo nia daangada, gei di madagu i mau lodo. a  Go God dela e hagamaaloo aga digau huogodoo ala e daamaha nadau lodo, geia gu haga tentene labelaa gimaua i di dau mai Titus gi mau baahi. Gei hagalee dono dau mai la hua dela ne haga tentene gimaua, gei mo dono haga iloo hogi di godou hai ne hagamaaloo aga ia. Mee gu hagi mai gi gimaua di godou hidihidi huoloo i di au, mo di godou manawa gee, mo di godou hiihai e hagadagaloaha au. Aanei nia mee ne haga damana aga dogu tene. Maa dagu lede dela ne hagau adu gi goodou la gu hagahuaidu goodou, gei au hagalee lodo huaidu i dagu hai di lede deenei. Gei au e mee hua di lodo huaidu i dagu longono bolo goodou gu manawa gee gi dagu lede i tama madagoaa hua bodobodo. Dolomeenei gei au gu tentene, gei hagalee bolo e tene gi dagu hai goodou gi manawa gee, au e tene gi di godou manawa gee, dela ga hidi mai ai goodou ga oongo godou lodo, ga huli hoou. Go God dela ne hai hegau gi di godou manawa gee deelaa, deelaa laa, gimaua deai di mau mee huaidu ne hai adu gi goodou ai. 10 Di manawa gee dela e hai hegau ai a God, le e hidi mai ai di huli hoou o tangada, ga hidi ai di haga mouli, gei deai tangada e manawa gee ginai ai. Gei di manawa gee o henuailala le e hidi ai di made. 11 Goodou gi mmada malaa gi di mee a God dela ne hai adu gi goodou mai i godou manawa gee. Dolomeenei gei goodou gu haga madabouli mo di hagamahi di haga modongoohia aga godou donu, mo di godou lodo huaidu gi di mee huaidu, mo di godou haga lliga, mo di godou hidihidi, mo di godou maanadu mai au, mo di godou hiihai e hagaduadua digau ala e hai di huaidu. Goodou gu haga modongoohia aga bolo goodou e madammaa i nia mee huogodoo aanei. 12 Gei au ne hihi adu di lede deelaa gi goodou, la hagalee ne hai mai i tangada dela gu hai dana mee hala, be tangada dela gu hai ginai di hala. Au ne hihi di lede deelaa bolo gi gidee ai goodou di godou haa manawa i gimaua, i mua nia hadumada o God. 13 Deelaa di mee gu maaloo dangihi ai mau lodo.

Mau lodo gu maaloo aga, gei gimaua hogi gu tentene huoloo gi di godou hai dela ne haga tentene a Titus i dono madagoaa nogo i godou baahi.
14 Au gu hagaamu goodou ang gi Titus, gei au hagalee langaadia eau dogu hagaamu goodou. Gimaua nogo helehelekai adu gi goodou i nia mee ala e donu i nia madagoaa huogodoo, dela gadoo di mau hagaamu goodou ang gi Titus gu modongoohia aga bolo e donu. 15 Malaa, dono aloho i goodou gu damana aga i dono mamaanadu godou manawa hagalongo, mo di godou benebene ia hagalabagau huoloo. 16 Deelaa laa, au e tentene huoloo, idimaa, au e mee di hagadagadagagee adu gi goodou i nia mee huogodoo.

Copyright information for `KPG