a8.1-4:Rom 15.26
b8.15:Ex 16.18
c8.21:Prov 3.4

2 Corinthians 8

Tigidaumaha nia dama a Christ

Mau duaahina nei, gimaua e hiihai bolo goodou gi iloo di hai o tumaalia o God, dela ne hai gi nia nohongo dabu ala i Macedonia. a  Digaula gu noho i lodo nia hagamada haingadaa llauehe, gei digaula gu tentene huoloo, dela ga hai di nadau tigidaumaha wanga dehuia, mai i lodo nadau hagaloale. Au e hagi adu bolo digaula ne dahi aga nadau mee ala ne mee ge gu logo gi nonua. Mai lodo nadau hiihai, digaula e tangi mai gi gimaua bolo gi kae ina nadau tigidaumaha, e hagamaamaa nia dama o God ala i Judea. Digaula ne hai nia mee aanei gu hidi laa hongo mau mee ala ne hagamaanadu bolo aalaa nadau mee ga mee di hai. Matagidagi, gei digaula ne dugu anga ginaadou gi Dimaadua, nomuli, mai gi gimaua labelaa mai di manawa o God. Deenei di mau mee e hagamaaloo ai Titus dela ne daamada aga tegau deenei, bolo ia gi hagamaamaa ina goodou e haga lawa ai tegau o di aloho deenei. Goodou gu maluagina huoloo i nia mee huogodoo ala i godou baahi: di hagadonu, nia helekai, di kabemee, di hagamadabouli, di hagamaamaa, mo di godou aloho i gimaua. Goodou gi heia hua beelaa tegau o di aloho deelaa. Ma hagalee taganoho dela e gowadu ko au gi goodou. Go dogu hiihai hua belee haga modongoohia adu nia hagamadabouli o digau ala i golo i di hagamaamaa, deenei dagu mee dela e halahala be di godou aloho le e donu be deeai. Goodou e iloo tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ: i dono maluagina huoloo, geia gu hai ia gi hai be tangada hagaloale i goodou, bolo gi maluagina goodou. 10 Dagu maanadu la bolo ma e humalia e haga lawa dolomeenei di godou mee dela ne daamada i di ngadau ne hana. Ma go goodou matagidagi, hagalee ne hai hua di maa, gei ne hiihai labelaa bolo e hai di maa. 11 Deelaa laa, goodou gi heia gei gi hagaodia, goodou hagamahi heia gi lawa di godou mee dela gu lawa di haganoho i mua, mai i godou mee ala e mee di hai mai i lodo godou maluagina. 12 Maa goodou ga tene gi di wanga gi daha, gei God e tene gi godou mee ala e mee di godou wanga gi daha, gei hagalee i godou mee ala e deemee di wanga gi daha. 13 Au hagalee hai digau ala i golo gi maamaa i dagu dugu nia mee daamaha gi godou nua, ma e humalia bolo goodou e hagamaamaa digau ala e dee dohu nadau mee, idimaa goodou e logo godou mee dolomeenei. Gei digaula ga hagamaamaa goodou i di godou madagoaa ma ga dee dohu godou mee, gei digaula e logo nadau mee. Deenei di hai e hagatongaadahi goodou mo digaula. 15 E hai be telekai ne hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo, “Tangada dela ne hagabudu ana mee e logo, la hagalee logowaahee, gei tangada dela ne hagabudu ana mee hogoohi, la hagalee hogoohi loo.” b 

Titus mo ono ehoo

16 Gimaua e danggee ang gi God i dana haga honu Titus gi di manawa hiihai huoloo e hagamaamaa goodou, gadoo be gimaua. 17 Gei hagalee bolo go di mau dangidangi ang gi mee dela gei mee ga hai nia mee aanei, gei go dono hiihai hua bolo ia e hagamaamaa goodou, gei dela ne hanadu iei mee gi godou baahi, go mee hua bolo ia e hanadu. 18 Gei gimaua e hagau adu di mau duaahina dela e hagalabagau go nia nohongo dabu huogodoo i dana agoago di Longo Humalia. 19 Gei hagalee bolo deenei hua, gei nia nohongo dabu gu hilihili aga a mee, bolo gi hana madalia gimaua e dagidagi nnegau o di aloho deenei dela e haga madamada ai Dimaadua, gei e haga modongoohia ai di mau hiihai e hagamaamaa. 20 Gimaua e hagamahi e hai gi hai hegau donu, bolo gi dee leelee logo nia daangada i di gili di tigidaumaha damanaiee, dela e benebene i mau baahi. 21 Deenei di mau hagamaanadu bolo e hai gi donu nia mee huogodoo, hagalee bolo i mua hua nia golomada o Dimaadua, gei i mua labelaa nia golomada o nia daangada. c  22 Gimaua e hagau adu labelaa di mau duaahina dela ga madalia meemaa. Gimaua gu hagadina haga logowaahee dono modo gologolo mo dono hagamadabouli gi nnegau e logo, gei gimaua gu iloo bolo mee e hiihai huoloo e hagamaamaa. Dolomeenei gei mee e hiihai huoloo e hagamaamaa goodou, i dono hagadagadagagee huoloo adu gi goodou. 23 Gei Titus, go mee dela go dogu ihoo mo dogu hagamaamaa dela nogo madalia au nogo ngalua e hagamaamaa goodou. Meemaa ala i golo, ala gu lloo adu labelaa, aalaa meemaa e hagau go nia nohongo dabu belee haga madamada ai a Christ. 24 Deenei laa, goodou gi haga modongoohia aga ina godou aloho gi digaula bolo gi modongoohia ai nia nohongo dabu huogodoo, gei gi iloo bolo di mau hagaamu goodou le e donu.

Copyright information for `KPG