b9.9:Ps 112.9
c9.10:Is 55.10

2 Corinthians 9

Di hagamaamaa gi digau hagadonu

Ma hagalee bolo au e hai loo gi hagi adu gi goodou di hagamaamaa dela ne hagau ang gi nia dama a God ala i Judea. Au e iloo bolo goodou e hiihai e hagamaamaa, gei au gu hagaamu goodou gi digau o Macedonia, i dogu hai gi digaula boloo, “Tadau duaahina ala i Achaia gu hagatogomaalia e hai di nadau hagamaamaa mai di ngadau dela ne hana.” Malaa, di ala mee deenei gu haga ngalua aga digau dogologo i lodo digaula.
9.2Di waahale go Corinth la i lodo tenua go Achaia
Au ga hagau adu tadau duaahina aanei bolo di mau hagaamu goodou i nia mee aanei, la gi de dilikai, i dagu helekai dela ne hai bolo goodou gu hagatogomaalia di godou hagamaamaa. Maa nei bolo digau o Macedonia ga lloo adu madalia au, la ga gidee bolo goodou digi hagatogomaalia godou mee, malaa, gei gimaua la ga langaadia huoloo, idimaa, di mau hagadagadagagee la gu damanaiee huoloo adu gi goodou, gei goodou hogi ga langaadia. Deenei laa au ne hagamaanadu bolo e humalia e hai dagu dangidangi ang gi tadau duaahina aanei bolo digaula gi lloo adu gi goodou i ogu mua e hagatogomaalia di godou hagamaamaa dela gu lawa ai di godou hagababa, gei nia mee huogodoo gi togomaalia i dogu madagoaa dela ma ga dau adu gi godou baahi. Deelaa di madagoaa e kila aga ai godou mee ala ne dahi aga, ala ne hai mai i lodo godou manawa humalia, hagalee ne hai hagakono. Goodou gi langahia tangada dela e dogi ana lii laagau hogoohi, ia e hadi ana hua laagau hogoohi. Gei tangada dela e dogi ana lii laagau e logo, ia e hadi ana hua laagau e logo. Tangada nei mo tangada nei gi dahi aga ina ana mee ala gu lawa ai di hagababa mai i ono lodo, hagalee bolo e hai hua tegau bolo gi heia, gei God le e aloho i tangada dela e tene di wanga ana mee gi daha. Gei God e mee di gowadu gi goodou ana mee gi logo i godou mee ala e hiihai ginai, bolo goodou la gi dohu i nia madagoaa huogodoo, mo anga labelaa gi nia hegau humalia ala i golo, be di mee dela gu lawa ai di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo,

“Mee e wanga dehuia gi digau ala hagaloale, gei dono dumaalia e hana hua belaa.” b 
10 God e wanga gi digau hai hadagee nia lii laagau e dogi mo nadau palaawaa e gai, gei go mee hogi dela e gowadu gi goodou nia lii laagau huogodoo ala e hiihai ginai goodou, ga haga tomo aga nia maa, bolo gi hai nia hua laagau e logowaahee mai i godou dumaalia. c  11 Gei mee ga hai goodou gi maluagina huoloo i nia madagoaa huogodoo, bolo goodou gi mee di wanga gi daha i nia madagoaa huogodoo ga hidi mai digau dogologo ga danggee gi God i godou wanga dehuia ala ga kae go digaula mai tadau baahi. 12 Idimaa, tegau o di hagamaamaa deenei dela e hai go goodou, hagalee bolo e hagamaamaa hua nia dama a God, gei e hidi mai di hai danggee ang gi God mai i digau dogologowaahee. 13 I di nadau gidee donu tegau o di hagamaamaa deenei, digau dogologowaahee ga haga hagaamu a God i di godou hagamahi gi di Longo Humalia o Christ dela gu haga modongoohia go goodou, mo godou dumaalia i di godou wanga dehuia ang gi digaula mo digau ala i golo. 14 Gei digaula ga dalodalo i goodou mai i lodo nadau manawa aloho, i tumaalia damanaiee dela ne gowadu go God gi goodou. 15 Gidaadou gi hagaamuina a God i dana wanga dehuia hagalabagau deenei.

Copyright information for `KPG