b3.5:Gen 1.6-9
c3.6:Gen 7.11
d3.8:Ps 90.4
e3.10:Mt 24.43; Lk 12.39; 1 Thes 5.2; Rev 16.15
f3.13:Is 65.17, 66.22; Rev 21.1

2 Peter 3

Di hagababa o di hanimoi o Tagi

Ogu ihoo hagaaloho nei, deenei dagu lua lede adu gi goodou. I lodo nia lede aanei, au e hagamahi e haga maalama aga goodou i nia hagamaanadu madammaa i dogu haga langahia adu gi goodou nia mee aanei. Goodou gi langahia nia helekai nia soukohp ala ne helekai ai i mua loo, mo taganoho o Tagi go Tangada Hagamouli ne agoago adu go godou gau agoago hagau. I mua nia mee huogodoo, gei goodou e hai gi iloo bolo i lodo nia laangi ala ga hoohoo gi di hagaodi, gei nia daangada ga kila aga, ga bida dagi nadau mouli gi nadau hiihai huaidu. Digaula ga hai dadaagala i goodou, a  ga heheeu boloo, “Mee digi hagababa adu bolo ia e hanimoi? Mee i hee? Madau maadua mmaadua gu mmade, nia mee huogodoo e hai hua be nia maa mai taamada henuailala!” Digaula hagalee hiihai e daahi nia helekai a God ala ne hai i mua, ala ne hai di langi mo henuailala. Henuailala ne hai gi nia wai, gei ne hai mai i nia wai, b  gei nia wai labelaa ala ne mooho ai henuailala i mua, go nia wai o toloo damana. c  Gei di langi mo henuailala dolomeenei, le e benebene go nia helekai a God belee oho go di ahi. E dugu gi di Laangi Hagi aga, di laangi e hagahuaidu ai digau de hagalongo.

Ogu ihoo hagaaloho nei, goodou gi hudee de langahia di mee deenei: Di laangi e dahi mo nia ngadau e mana(1,000) le e hai hua be di mee e dahi i baahi o God, gei nia ngadau e mana(1,000) le e hai hua be di laangi e dahi. d  Dimaadua la hagalee duai dana haga gila aga dana hagababa, be di hai o nia hagamaanadu o nia daangada. Gei mee e hagakono dono manawa adu gi goodou, idimaa, mee hagalee hiihai bolo tangada e dahi e hudu gi daha, mee e hiihai bolo nia daangada huogodoo gi huli hoou gi daha mo nadau huaidu. 10 Di Laangi o Tagi le e hanimoi gadoo be tangada gaiaa. I di laangi deelaa, gei di langi ga hagalee i di madagoaa di lee haga madagudagu dangada, nia mee huogodoo i di gili di langi ga wwele i di ahi, ga mooho, gei henuailala mo nia mee huogodoo ala i nolodo ga hagalee. e  11 Maa nia mee aanei la ga mooho beenei, gei goodou la ga mouli behee dolomeenei? Godou mouli le e humalia e hai gi madammaa, gi hagadabu ang gi God, 12 i di godou madagoaa dela e talitali di laangi o God. Goodou heia nia mee ala e mee gi limalima mai di maa, di laangi dela e wele di langi i nua, ga mooho, gei nia mee o lodo di ahiaalangi ga waiwai i di welengina. 13 Gidaadou e hagadagadagagee gi nia mee a ala ne hagababa go God: aalaa go di langi hoou mo henuailala hoou, di gowaa dela ga noho ai nia daangada ala e hai nia mee e donu. f 

14 Ogu ihoo hagaaloho nei, di godou madagoaa dela e talitali di laangi deelaa, goodou hagamahi gi madammaa ge di mee hala i godou baahi ai i mua o God, gi noho i di aumaalia i dono baahi. 15 Goodou mmada gi humalia gi di manawa hagakono o Dimaadua adu gi goodou, i dono gowadu gi goodou di madagoaa humalia e haga mouli ai goodou, be di hai o tadau ihoo hagaaloho go Paul dela ne hihi adu gi goodou, e hai hegau i di kabemee dela ne wanga go God gi mee. 16 Aanei nia mee e helekai iei mee i lodo ana lede huogodoo. Nia mee haingadaa i golo i lodo ana lede. Digau ala e de kabemee mo digau ala e manawa logo e haga dondonu nia maa gi hai gee, be di nadau hai dela e hai labelaa gi nia madagoaa i lodo di Beebaa Dabu. Malaa, digaula e bida oho ginaadou.

17 Ogu ihoo hagaaloho, goodou gu iloo nia mee aanei. Pula i goodou, gi dee dagi hua goodou gi daha go nia agoago hai gee o nia daangada huaidu aanei, ga too ai goodou gi daha mo di godou lohongo humalia. 18 Gei goodou gi hagamahi i di godou haga tomo aga tumaalia o tadau Dagi, go tadau Dangada Hagamouli, go Jesus Christ i godou baahi. Di hagaamu mo di hagalabagau gi madalia a mee, dolomeenei, ga hana hua beelaa. Amen.

Copyright information for `KPG