a1.1:Acts 17.1
c1.9:Is 2.10

2 Thessalonians 1

Mai baahi o Paul, Silas, mo Timothy, ang gi digau o di nohongo dabu i Thessalonica, dela gu hai mee ginai tadau Damana go God, mo tadau Dagi go Jesus Christ: a 

God Tamana mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.

Di hagi aga i di hanimoi o Christ

Madau duaahina nei, gimaadou e hai loo gi danggee gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou. E donu belee hai go gimaadou beelaa, idimaa, godou hagadonu mo hagadau aaloho la gu tomo aga . Deelaa di mee e hagaamu ai goodou go gimaadou i lodo nia nohongo dabu a God. Gimaadou e hagaamu godou manawa hagakono, hagadonu, mo hagaduadua mono haga mmaemmae huogodoo ala ne tale adu gi goodou. Nia mee huogodoo aanei, le e haga modongoohia bolo di hagi aga a God le e donu, idimaa, di hagaodi gi muli o nia mee aanei, gei goodou gu tau i di ulu i Tenua o tadau King, dela e duadua ginai goodou. God ga hai laa di mee dela e donu, e hagaduadua digau ala e hagaduadua goodou. Mee ga haga dagaloaha goodou ala e noho i lodo nia hagaduadua mo gimaadou. Mee ga hai di mee deenei i di madagoaa Jesus ma ga haneia i di langi mo
1.7:mo be:madalia
ana gau di langi maaloo dangihi,
mo di ulaula di ahi, e hagaduadua digau ala e haga de iloo God, mo digau ala hagalee daudali di Longo Humalia o tadau Dagi Jesus. Digaula ga hagaduadua gi di hagaduadua e dee odi, ga wwae gi daha mo Tagi mo nia madamada o ono mahi, c  10 i dono laangi dela ma ga haneia, ga kae di madamada mai baahi ana daangada huogodoo mo di hagalaamua mai baahi digau huogodoo ala gu hagadonu. Goodou ga madalia digaula, idimaa, goodou gu hagadonu madau helekai ne hagi adu gi goodou. 11 Deelaa di mee e dalodalo ai gimaadou i nia madagoaa huogodoo i goodou. Gimaadou e dangi ang gi God gi haga dohu ina goodou ang gi di mouli a mee dela ne gahi ginai goodou bolo gi mouli ai. God gi heia goodou gi mee di haga kila aga godou hiihai humalia mai i ono mahi, ge gi hagangudu ina gi muli godou hegau i di hagadonu. 12 Deenei di godou hai e haga madamada ai di ingoo o tadau Dagi go Jesus, gei mee e haga madamada labelaa goodou, mai i tumaalia o tadau God mo tadau Dagi go Jesus Christ.

Copyright information for `KPG