a2.1:1 Thes 4.15-17
b2.4:Dan 11.36; Ezek 28.2
c2.8:Is 11.4
d2.9:Mt 24.24

2 Thessalonians 2

Tangada hai mee hala

Ogu duaahina nei, di hai o di hanimoi o tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau dagabuli mai gi dono baahi: au e dangi adu gi goodou bolo a  hudee hinihini ngoohia godou hagabaubau be manawa gee gi nia helekai ala e hai bolo di Laangi o Tagi la gu dae mai. Holongo hunu daangada e hai bolo ma nia helekai ni gimaadou ne hai i lodo madau haga iloo nnelekai a God, be i lodo madau agoago, be ne hihi i lodo di lede. Goodou hudee dumaalia gi nia daangada gi halahalau ina goodou gi nia helekai beenei, idimaa, di laangi deelaa la hagalee daumai ga dae loo gi di hai baahi haga muliagina ga hai, mo di gila aga tangada hai mee hala dela belee hudu gi lodo di gowaa hagaduadua. Mee ga hai baahi gi nia mee huogodoo ala e daumaha ginai nia daangada, mo nia mee huogodoo ala e dugu go nia daangada bolo nia mee haga madagu. Mee ga bida haga menege aga ia gi hongo nia mee huogodoo, ga hana ga ulu gi lodo di Hale Daumaha o God, ga noho i golo, ga hai bolo ia di God. b  Goodou gu de langahia? Au gu hagi adu di mee deenei i dogu madagoaa nogo noho i godou baahi. Ma di mee i golo dela e duuli di mee deenei bolo gi de gila aga dolomeenei. Goodou e iloo hua be di maa di aha. Malaa, dono madagoaa humalia, gei di Hagadaumee o God ga gila mai laa. Nia huaidu ala e nngala le e ngalua dolomeenei, gei di mee dela bolo e hai gi hai, ga hagalee hai, ga dae loo gi di madagoaa o tangada dela e duuli di mee deelaa, la ga daa gi daha. Deelaa di madagoaa o tangada hai mee hala ga gila mai laa, malaa, Tagi Jesus ga daaligi a mee gi nia madangi mai i dono ngudu, ga oho a mee gi nia gaagaa o dono hanimoi. c  Di Hagadaumee o God deelaa, le e hanimoi mo nia mogobuna o Satan, ga hai ana hagadilinga mogobuna huogodoo mono mee haga goboina tilikai, d  10 ga hai hegau i nia hagadilinga mee huaidu huogodoo belee halahalau digau ala belee kili gi daha. Digaula ga kili gi daha, idimaa, digaula digi hai mee gi di tonu mo di aloho, bolo gi mouli ginaadou. 11 Deenei laa, God ga hagau mai dana mogobuna e haga hinihini nadau lodo bolo gi hagadonu digaula nia mee ala e hala. 12 Malaa, di hagaodi gi muli o digau huogodoo ala hagalee hagadonu di mee dela e donu, ge tentene gi di huaidu, la ga haga huaidu.

Goodou ne hilihili ang gi di hagamouli

13 Madau duaahina nei, gimaadou e hai loo gi danggee ang gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou ala e aloho ai di Tagi, idimaa, God ne hilihili goodou belee haga mouli matagidagi mai i di mogobuna o di Hagataalunga belee hai goodou nia daangada haga madagu, mo mai i godou hagadonu di tonu. 14 God ne gahigahi mai goodou gi lodo tumaalia deenei mai i di Longo Humalia dela ne agoago go gimaadou adu gi goodou. Mee ne gahi mai goodou bolo gi hai mee gi di madamada o tadau Dagi go Jesus Christ. 15 Madau duaahina nei, tuu gi mau ge gi daahia nia donu ala gu agoago adu go gimaadou mo i lodo di madau lede. 16 Tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau Damana go God e aloho i gidaadou, e gaamai di manawa maaloo mo di hagadagadagagee 17 gi haga maaloo ina aga goodou gi mahi, giI mee goodou di leelee mo di hai nia mee humalia i nia madagoaa huogodoo.

Copyright information for `KPG