2 Thessalonians 3

Dalodalo i gimaadou

Madau duaahina nei, dalodalo i gimaadou, bolo madau helekai mai baahi o tadau Dagi la gi dele limalima, gei nia daangada gi hagalabagau ina nnelekai aanei, gadoo be di dele nnelekai i godou baahi. Dalodalo ina labelaa gi God gi daawa gimaadou gi daha mo digau huaidu, idimaa, digau huogodoo la digi hagadonu nia helekai aalaa. Dimaadua le e manawa dahi, gei e hagamaaloo ge e abaaba goodou gi daha mo Tangada Huaidu deelaa. Gimaadou di madau hagadagadagagee mai baahi Dimaadua bolo goodou e hagamahi, e hai madau mee ala ne agoago adu gi goodou, gei ga duudagi hua beelaa gi muli. Tagi gi heia goodou gi iloo di aloho o God, ge gi hagamahi gi kae di manawa hagakono dela ne dugu mai go Christ.

Tuhonga hegau

Madau duaahina nei, gimaadou e hagi ngudu adu i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, bolo gi dee hagabuni ang gi nia duaahina daumaha huogodoo ala e hagatoo ge hagalee daudali madau agoago. Goodou gu iloo humalia di godou mee belee hai, e daudali madau hangaahai. Gimaadou hagalee nogo hagatoo i godou baahi. Gimaadou digi kae nia hagamaamaa mai dahi dangada, maa digi huia. Gei gimaadou e ngalua i di boo mo di aa, bolo gi dee haga daamaha tei dangada i goodou. Gimaadou ne hai beenei, hagalee bolo madau donu ai e kae madau hagamaamaa mai i godou baahi, gimaadou ne hai di ala mee belee daudali go goodou. 10 Di madau madagoaa nogo noho i godou baahi, gimaadou gu helekai adu, “Tangada dela hagalee hiihai e ngalua, geia hudee miami.” 11 Gimaadou e helekai beenei, idimaa, gimaadou gu longono bolo ma nia daangada i godou baahi e nohonoho hua balumee, nadau mee e hai ai, e haga deaadee nia moomee nia daangada. 12 Gimaadou e helekai gi digau aanei i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, bolo gi ngalua, e hagahumalia ginaadou. 13 Gei goodou, go madau duaahina, hudee buhi di hai nia mee ala e humalia. 14 Holongo tangada i golo i godou baahi e hagalee daudali nia haganoho aanei ala ne hihi adu go gimaadou i lodo di madau lede deenei. Maa tangada beenei i golo, gei goodou hagailongo ina, hudee buni ang gi mee, gi langaadia a mee. 15 Hudee dugua a mee bolo di hagadaumee ni goodou. Goodou agoago ina a mee be tuaahina daumaha ni goodou.

Nnelekai haga muliagina

16 Tagi la go taamada o di aumaalia, gi gowadu gi goodou di noho i di aumaalia i nia madagoaa huogodoo mo nia ala huogodoo. Tagi gi noho i godou baahi huogodoo.

17 Au go Paul e hihi gi dogu lima donu boloo:Taga aloho mai baahi o Paul. Deenei dagu hai e haga ingoo agu lede huogodoo, deenei dagu hai e hihi agu mee.

18 Tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ gi madalia goodou huogodoo.

Copyright information for `KPG