a1.2,5:Acts 16.1
b1.11:1 Tim 2.7

2 Timothy 1

Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau ni Jesus Christ mai i di hiihai o God, ne hagau belee hagadele di mouli dela gu hagababa mai gi gidaadou, dela i tadau baahi i tadau buni ang gi Jesus Christ, ang gi Timothy, dagu dama daane hagalabagau.

God tadau Damana mo Jesus Christ tadau Dagi, gi dugua adu gi di goe tumaalia, di aloho, mo di noho i di aumaalia. a 

Di danggee mo nia helekai hagamaaloo

Au e danggee ang gi God dela e hai hegau ginai au i di manawa madammaa, gadoo be ogu damana mmaadua. Au e danggee ang gi mee nia madagoaa huogodoo i dogu maanadu mai goe i lodo agu dalodalo i di boo mo di aa. Au e langahia eau oo hali dangi, gei au e hiihai huoloo belee heetugi adu gi di goe, gi tugi ai dogu tene. Au e mamaanadu di hagadonu e donu dela i doo baahi, e hai be di hagadonu o doo dinana madua go Lois, mo doo dinana go Eunice. Au e donu bolo ma go di hagadonu hua deelaa, dela i doo baahi. Go di mee deenei, dela e haga langahia eau adu gi di goe bolo goe gi benabenaa di wanga dehuia dela ne dugu adu go God i dogu madagoaa dela ne dugu ogu lima gi oo nua. Idimaa, di Hagataalunga o God dela ne dugu mai gi gidaadou, la hagalee belee hai gidaadou gi mmaadagu. Dono Hagataalunga la ne haga honu gidaadou gi nia mogobuna, mo di aloho, mo di hagakono di manawa. Goe hudee langaadia di haga modongoohia aga tadau Dagi, be e langaadia i di au dela e galabudi i di gili o Christ. Heia hua goe gi hagaduadua i di gili di Longo Humalia, gei God ga hai goe gi maaloo oo lodo i di hagaduadua deelaa. Mee ne haga mouli gidaadou, ge ne gahi mai gidaadou gi hai nia dama ni aana donu, ge hagalee ne hidi mai nia mee ala ne hai go gidaadou, ge mai hua i dana hai dela gu haga noho mo dono dumaalia. Mee gu dugu mai tumaalia deenei mai i Jesus Christ i mua taamada o nia mee huogodoo. 10 Gei dolomeenei tumaalia deenei gu gila mai i di hanimoi o tadau Dangada Hagamouli go Jesus Christ. Mee ne duuli gi daha di mogobuna o di made, gei gu haga modongoohia mai di mouli dee odi mai i di Longo Humalia. 11 Malaa, God ne dongo au belee hai tangada agoago hagau, mo tangada agoago e hagadele di Longo Humalia. b  12 Gei di maa go di mee deenei dela e hagaduadua iei au, gei au e daahi hua go dogu hagadagadagagee, i di au e iloo eau dagu dangada dela e hagadonu, gei au e donu bolo ma go mee dela e mee di benebene ana mee ala ne haga ingoo mai gi di au, ga dae loo gi di laangi deelaa. 13 Haga mau dangihi ina goe gi nia helekai e donu ala gu lawa dagu hagi adu gi di goe gi kawe ai. Gei gi maau anga hogi gi di hagadonu mo di aloho dela gu i gidaadou i tadau buni ang gi Jesus Christ. 14 Goe benabena ina tuhongo humalia dela gu dugu adu gi di goe mai i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu, dela e mouli i tadau lodo.

15 Goe gu iloo bolo digau ala e noho i Asia, digau huogodoo mo Phygelus mo Hermogenes, la gu diiagi au. 16 Dimaadua gi dumaalia ang gi digau di hale o Onesiphorus, i mee e logo ana madagoaa nogo haga tentene au. Mee hagalee langaadia i dogu noho i lodo di hale galabudi. 17 Dono dau i Rome, geia ga daamada ga halahala au, ga dae loo gi dono gidee ia au. 18 Dimaadua gi dumaalia ang gi mee i di Laangi Aamua deelaa. Goe hogi gu iloo hua nia hai humalia huoloo a mee nogo hai mai gi di au i Ephesus.

Copyright information for `KPG