a3.8:Ex 7.11
b3.11:Acts 13.14-52, 14.1-7, 8-20
c3.16:2 Pet 1.20-21

2 Timothy 3

Nia laangi muliagina

Goe gi langahia bolo nia haingadaa ga i-golo i lodo nia laangi muliagi. Nia daangada ga hagagailaa, bida hagaamu hua ginaadou, hagapuu. Digaula ga hai nia mee hagawelewele dangada, ga de hagalongo gi nadau maadua, digaula hagalee hai nadau danggee, ge hagalee hai digau daumaha. Digaula ga dee aloho, ga hagalee dumaalia, hagahuaidu tangada, ge llamu dauwa, hagamuamua, de hiihai gi nia mee humalia. Digaula ga wanga nadau ihoo gi nia gabunga, haga balumee, ge haga llauehaa nadau hagaamu ginaadou, digaula ga hiihai ga hai go nadau mee ala e tene ginai laa hongo di manawa o God. Digaula la ga hai digau daumaha hua laa daha, ga dee hiihai gi taumaha dono mogobuna i golo. Hagaligaliga i daha mo digau beenei. Hunu ginaadou e ulu gi lodo nia hale, ga hua nia ahina paagege ala e noho daamaha i nadau huaidu ala ne hai i mua gei e daudali hua nadau hagadilinga hiihai huaidu. Aalaa go nia ahina ala bolo ginaadou e kabe nadau mee, ge deemee di iloo nia mee donu. Nia daane aanei le e hai baahi gi nia mee donu, gadoo be Jannes mo Jambres ala ne hai baahi gi Moses. Nia maanadu digaula la deai ono humalia i nolodo ai, ge hagalee kila go nadau hagadonu. a  Nadau hegau hagalee kila, idimaa, nia daangada huogodoo la ga mmada gi nadau dadaaulia, gadoo be di hai ne hai gi Jannes mo Jambres.

Nia agoago haga muliagina

10 Malaa, goe gu daudali agu agoago, mo agu hegau, mo tadinga dogu mouli dela e mouli iei au dolomeenei. Goe dela hua gu gidee dogu hagadonu, mo dogu hagakono di manawa, mo dogu aloho, mo dogu gi mua hua i lodo nia haingadaa, 11 mo ogu dadaaligi, mo ogu hagaduadua. Goe e iloo nia mee aanei ala gu hai mai gi di au i Antioch, Iconium, mo Lystra, mo nia dadaaligi llauehe ala ne hai mai gi di au, gei Tagi gu daa au gi daha mo nia mee huogodoo aanei. b  12 Nia daangada huogodoo ala e hiihai e mouli humalia i di nadau buni ang gi Jesus Christ, le e hai gi dadaaligi mono hagahuaidu ala i golo. 13 Digau huaidu mo digau hagadele tilikai, le e hula hua gi mua i lodo di huaidu gi di mee koia e huaidu huoloo. Digaula e halahalau nia daangada ala i golo ge e bida halahalau hua ginaadou. 14 Gei goe la gi mua hua i nia mee ala e donu ala gu iloo e-goe, ge gu hagadonu kooe. Goe gu bida iloo hua be oo dangada agoago la koai. 15 Gei goe e iloo labelaa bolo goe nogo iloo di Beebaa Dabu, daamada doo madagoaa nogo dulii, di Beebaa Dabu dela ne hagi adu di kabemee o God, dela e dagi goe gi di mouli dee odi mai i di hagadonu a Jesus Christ. 16 Nia mee huogodoo ala i lodo di Beebaa Dabu, la nia mee mai baahi o God, e dahidamee dono hagi ang gi nia daangada di tonu, mo di bule di haihai hala, mo di hai gi donu nia mee ala e hai gee, mo di aago di hai o di mouli dela e donu, c  17 belee hai digau ala e hai nia hegau a God gi honu di iloo di hai nnagadilinga hegau humalia huogodoo.

Copyright information for `KPG