a4.10:Col 4.14; Phlm 24; 2 Cor 8.23; Gal 2.3; Tit 1.4
b4.11:Col 4.14; Phlm 24; Acts 12.12, 25, 13.13, 15.37-39; Col 4.10
c4.12:Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8
d4.13:Acts 20.6
e4.14:1 Tim 1.20; Ps 62.12; Rom 2.6
f4.19:Acts 18.2; 2 Tim 1.16-17
g4.20:Acts 19.22; Rom 16.23; Acts 20.4, 21.29

2 Timothy 4

I mua nnadumada o God mo Jesus Christ dela ga hagi aga digau ala e mouli mo digau ala e mmade, idimaa mee dela e hanimoi e dagi be di king, gei au e gowadu doo duhongo hegau bolo hagadele ina nnelekai a God. Hagamahi agoago, maeaha ma ga i lodo nia madagoaa haingoohia be haingadaa. Agoago ina hagamahi gi digaula i nia helekai aalaa, bule ina nia agoago hai gee, hagamaaloo ina aga digaula gi au agoago haga balabala. Idimaa, di madagoaa i golo ga dae mai, gei nia daangada la ga de hiihai di hagalongo gi nia agoago e donu, ga hai hua go nadau hiihai. Digaula ga bida haga kila aga nadau gau agoago ala e hai nadau agoago ala e hiihai ginai digaula. Digaula ga huli gi daha, ga hagalee hiihai e hagalongo gi di mee dela e donu, ga haga dahidamee go nia kai balumee namua. Gei goe gi maaloo di dagi goe i lodo nia madagoaa huogodoo, hagamahi i lodo oo hagaduadua, heia doo waawa dangada hagadele di Longo Humalia, ge gi heia au hegau huogodoo be tangada hai hegau ni God.

Gei mai gi di au, dogu madagoaa dela e tigidaumaha iei au la gu hoohoo mai, go di madagoaa dela ga hagatanga iei au gi daha mo di mouli nei. Au gu hai agu mee ala e mee i lodo di hoiaa, ge gu lele loo gu haga lawa di hoiaa, gei au gu daahi huaigolo dogu hagadonu. Dolomeenei di hui o di aali o di tonu o dogu mouli e talitali au. Di hui deelaa la ga gaamai go di Tagi, go tangada hai gabunga e donu i di Laangi deelaa, ge hagalee gaamai hua gi di au, gei anga labelaa gi digau huogodoo ala e noho di talitali mo di aloho ang gi di gila mai o maa.

Ana helekai

Haga mahi gi limalima goe doo hanimoi gi di au. 10 Demas gu aloho i henuailala nei, gu diiagi au gu hana gi Thessalonica, gei Crescens gu hana gi Galatia, Titus ne hana gi Dalmatia. a  11 Go Lk la hua deenei i dogu baahi. Mark gi lloomoi goolua. Go mee dela e mee di hagamaamaa au i nia hegau aanei. b  12 Au gu hagau a Tychicus gi Ephesus. c  13 Doo madagoaa ma ga hanimoi, gaamai laa dogu gahu laa daha dela ne dugu ko au i baahi o Carpus i Troas, mo nia beebaa, gei kaedahi go nia beebaa ala ne hai gi nia gili manu. d 

14 Alexander tangada tugi baalanga, gu hagahuaidu huoloo au, di Dimaadua ga hui laa gi mee ana hegau ala ne hai. e  15 Goe pula i di goe i taane deelaa, i mee e hudi dono wou huoloo gi tadau agoago.

16 Deai tangada ne hagamaamaa au i dogu duuli au matagidagi ai. Digaula huogodoo gu diiagi au. God gi hudee haga huaidu ina digaula i di mee deenei! 17 Gei Tagi la nogo i dogu baahi, nogo hagamaaloo au, deelaa ga mee iei au di hagadele di Longo Humalia ang gi digau tuadimee gi longono ginaadou huogodoo, gei au ne dagaloaha mai gi daha mo di hagaduadua o di made. 18 Gei Tagi ga daa au gi daha mo nia mee huaidu huogodoo, ga lahi au gi dono Henua di langi. Nia madamada gi wanga gi mee, ga hana hua beelaa! Amen.

Nia hagaaloho hagaodi

19 Au e hagau dagu hagaaloho gi Priscilla mo Aquila mo digau di hale o Onesiphorus. f  20 Erastus nogo noho huaigolo i Corinth, gei au ne dugu a Trophimus i Miletus, i mee nogo magi. g  21 Haga mahi gi dae mai goe i mua di madagoaa magalillili.

Eubulus, Pudens, Linus mo Claudia e hagau adu labelaa nadau hagaaloho, mo nia duaahina dama a Christ huogodoo ala i golo.

22 Dimaadua gi madalia doo hagataalunga.

Tumaalia o God gi madalia goodou.

Copyright information for `KPG