a1.1:Lk 1.1-4
b1.4:Lk 24.49
c1.5:Mt 3.11; Mk 1.8; Lk 3.16; Jn 1.33
d1.8:Mt 28.19; Mk 16.15; Lk 24.47-48
e1.9:Mk 16.19; Lk 24.50-51
f1.13:Mt 10.2-4; Mk 3.16-19; Lk 6.14-16
h1.18-19:Mt 27.3-8
i1.20:Ps 69.25, 109.8
j1.22:Mt 3.16; Mk 1.9, 16.19; Lk 3.21, 24.51

Acts 1

Meenei Theophilus,

I lodo dagu beebaa matagidagi au gu hihi nia mee huogodoo a Jesus ne hai, mono mee a maa ne agoago ai, mai i dono madagoaa ne daamada ne hai ana hegau, a 
ga dae loo gi di laangi mee ne hana gi di langi. Gei i mua dono hana gi di langi, gei mee gu hai ana boloagi i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu ang gi nia daane ala ne hilihili go mee belee hai ana gau agoago hagau. I lodo nia laangi madahaa i muli o Jesus ne made, nnolongo e logo gei mee gu bida haga gida ia gi digaula, ge gu haga modongoohia hagahumalia bolo ia gu mouli. Digaula gu mmada gi mee, gei mee gu helehelekai gi digaula di hai o Tenua o God. Di madagoaa digaula ne dagabuli gi di gowaa e dahi, gei mee ga helekai gi digaula, “Goodou hudee hula gi daha mo Jerusalem, taalia hua di wanga dehuia dela gu lawa i di hagababa go dogu Damana, gu lawa di hagi adu ko au gi goodou. b  John gu babdais goodou gi nia wai, gei muli hua nia laangi dulii, gei goodou ga babdais gi di Hagataalunga Dabu.” c 

Jesus gu lahi gi di langi

Di madagoaa digau agoago hagau ne dagabuli mai gi baahi o Jesus, digaula ga heheeu gi mee, “Meenei Tagi, e hai behee, deenei doo madagoaa e haga menege aga Tenua Israel labelaa?” Gei Jesus ga helekai gi digaula, “Nia madagoaa mono mee huogodoo gu lawa di haganoho mai baahi dogu Damana i ana mogobuna, gei mee hagalee dumaalia adu gi goodou gi iloo nia madagoaa ala e kila aga ai nia mee aanei. Gei goodou ga haga honu gi di mogobuna i di madagoaa di Hagataalunga Dabu ma ga hanadu gi goodou, gei goodou ga haga modomodongoohia au i Jerusalem, mo lodo Judea hagatau, mo Samaria, ga tugi loo i nia mada o henuailala.” d  I muli o mee ne helekai beenei, gei mee ga lahi gi di langi. I di nadau daumada a mee, gei di baahi gololangi ga gahu a mee gi de gidee digaula. e  10 I di nadau dadaumada adu i lodo di ahiaalangi Jesus e hana gi nua, gei di madagoaa hua deelaa, nia daane dogolua e gahu gi nia gahu kene, e tuu i baahi digaula, 11 ga helekai, “Goodou digau Galilee, goodou e aha ala e tuu i gono e mmada gi di langi i nua? Ma go Jesus dela gu lahi gi di langi gi daha mo goodou, gei mee ga hanimoi labelaa, be dono hai dela ne mmada ginai goodou e hana gi di langi.”

Tangada e pono di lohongo Judas

12 Malaa, digau agoago hagau aalaa, ga hagatanga i di Gonduu Olib, ga hula gi muli gi Jerusalem. Di gonduu deelaa e mogowaa di baahi maele mai di waahale deelaa. 13 Digaula ga ulu adu gi Jerusalem, ga hula gi di ruum dela mugi nua, di gowaa dela e noho ai digaula: Peter, John, James mo Andrew, Philip mo Thomas, Bartholomew mo Matthew, James tama Alphaeus, Simon di “Patriot”, mo Judas tama James. f,
1.13“Patriot” Di hagabuulinga dangada ala e hai baahi hagammuni gi digau o Rome
14 Nia madagoaa e logo, digaula huogodoo e buni e hai dalodalo, ginaadou mo nia ahina, mo Mary tinana Jesus, mo nia duaahina daane o Jesus.

15 Muli hua nia laangi dulii, digau ala ne hagadonu gu dagabuli gi di gowaa e dahi, huogodoo hoohoo digau e lau madalua. Peter ga duu i-nua, ga helekai, 16 “Ogu duaahina nei, nia helekai di Beebaa Dabu le e hai loo gi kila, dela di mee di Hagataalunga Dabu ne hai David gi helekai i dana haga modongoohia Judas dela nogo dagi digau ala ne kumi Jesus. 17 Judas nogo hai di hoo ni gidaadou, i mee dela gu hilihili e hai dana hegau i tadau hegau.” 18 (Nia bahihadu a Judas ne kumi i dana hegau huaidu, la gu hui dana gowaa. Di gowaa dela ne doo iei mee ga made, ga mooho dagidahi, gei nia mee huogodoo i lodo dono dinae gu malingi mai gi daha. h  19 Digau huogodoo ala e noho i Jerusalem, gu longono di mee deenei. Digaula gu haga ingoo di gowaa deenei gi nadau helekai donu bolo“Akeldama”, dono hadinga “Di Gowaa Dodo.”) 20 Idimaa, ma gu lawa di hihi i lodo di Beebaa Pisalem boloo,

Dono hale gi hai di angaa hale, hudee dumaalia gi dahi dangada gi noho i ono lodo.
Gu lawa di hihi labelaa,

Wanga ina gi tuai dangada e kae tuhongo hegau a maa. i 
21 Malaa, e humalia belee hilihili taane e dahi, e hula gimaadou e haga modomodongoohia di hai o di mouli aga Jesus. Malaa, taane deenei, e hai gi hai taane mai i lodo digau nogo madalia a Jesus i di madagoaa Jesus nogo i tadau baahi, daamada i di madagoaa John nogo babdais ana daangada, ga dae gi di lahi o Jesus gi di langi gi daha mo gidaaadou. j  23 Digaula ga dahi aga nia ingoo nia daane dogolua: Joseph dela e haga ingoo bolo Barsabbas, e haga ingoo labelaa boloo Justus, mo Matthias. 24 Gei digaula ga dalodalo, “Meenei Tagi, goe dela e iloo nia manawa o nia daangada huogodoo. Hagia mai koai i meemaa dela gu hilihili kooe, 25 belee hai tangada agoago hagau e pono di lohongo o Judas dela gu hagatanga, gu hana gi di gowaa dela e taau ginai mee.” 26 Nomuli, gei digaula ga hudu nia hadu ni hihi ginai nia ingoo mee belee hilihili di nadau dangada e dahi i meemaa. Tangada dela ne gila la go Matthias, ga haga puni ang gi digau agoago hagau dilongoholu maa dahi.

Copyright information for `KPG