a11.16:Acts 1.5
b11.19:Acts 8.1-4
c11.28:Acts 21.10

Acts 11

Di haga iloo a Peter ang gi di nohongo dabu i Jerusalem

Nia gau agoago hagau mo digau ala ne hagadonu ala i lodo Judea hagatau, gu longono ginaadou bolo digau tuadimee gu kae nia helekai a God. Di madagoaa Peter ne hana gi Jerusalem, digau ala nogo hai bolo digau tuadimee e hai loo gi sirkumsais, gu tamu a mee boloo, “Goe gu ulu gi lodo di hale digau tuadimee ala digi sirkumsais, gu miami madalia digaula!” Peter ga agoago haga madammaa gi digaula nia mee ala ne hai mai i taamada: “Au nogo hai dalodalo i lodo di waahale i Joppa, gei au gu hai dagu moe. I lodo dagu moe ne hai, au ne mmada gi di mee be di tei damana e haga hege ia i di langi, gei nia madaaduge e haa o di tei ga dau i dogu baahi. Au ga mmada gi lodo di maa, gei au gu gidee nia manu gaidala, mono manu lodo geinga, mono manu dolodolo, mono manu mamaangi. Gei au ga hagalongo gi di lee dela e helekai mai boloo: Peter, duu i-nua, daaligidia gi mmade, geina! Gei au ga helekai boloo, Meenei Tagi, au e deemee! Au digi gai nia meegai gulugulua ang gi di hai daumaha be hagalee madammaa! Di lee deelaa ga helekai labelaa mai i di langi, boloo, Nia mee a God ala gu hai bolo e madammaa, gei goe gi hudee hai bolo ma nia mee e gulugulua. 10 Di mee deenei ne hai nia holongo e dolu. Nomuli, gei di maa gu hudi gi nua gi di langi. 11 Di madagoaa hua deelaa, nia daane dogodolu ala ne hagau mai gi di au mai Caesarea ga dau i di hale dela nogo noho iei au. 12 Gei di Hagataalunga Dabu ga helekai mai gi di au, bolo au gi hana i muli digaula, hudee manawa logo. Gei nia daane hagadonu dogoono aanei ne hula madalia au gi Caesarea. Gimaadou huogodoo gu ulu gi lodo di hale o Cornelius. 13 Gei mee kaai mai gi gimaadou dana hai ne mmada gi tangada di langi nogo duu i lodo dono hale, ne helekai boloo: Hagau ina dau dangada gi Joppa gi baahi taane dono ingoo go Simon Peter. 14 Mee ga agoago adu gi di goe nia helekai huogodoo ala e haga mouli iei goe mo digau doo hale huogodoo. 15 Dogu madagoaa ne daamada ne helekai, di Hagataalunga Dabu gu doo ia gi hongo digaula, be di hai dela ne doo ia gi gidaadou i taamada loo. 16 Malaa, gei au ga langahia eau nia mee a Tagi nogo helekai ai boloo: John nogo babdais goodou gi nia wai, gei goodou ga babdais gi di Hagataalunga Dabu. a  17 Malaa, gu modongoohia humalia bolo God ne wanga labelaa gi digau tuadimee tumaalia dela ne gaamai go mee gi gidaadou i tadau madagoaa ne hagadonu tadau Dagi Jesus Christ. Malaa, au koai dela bolo ga dugu a God gi dee hai di maa?” 18 Di nadau longono hua nia mee aanei, digaula gu dugu nadau tamu, gu haga hagaamu a God, ga helekai, “God gu wanga gi digau tuadimee di madagoaa humalia gi huli hoou ang gi di mouli!”

Di nohongo dabu i Antioch

19 Malaa, digau ala gu hagadonu gu mamaaheu dagidahi gi nia gowaa ala i golo, mai i tadaaligi dela ne daamada i di madagoaa Stephen ne daaligi gi made. Hunu gau i digaula gu hula gi Phoenicia mo Cyprus mo Antioch, e hagadele nnelekai aalaa anga hua gi digau o Jew. b  20 Gei hunu gau ala gu hagadonu, nia daane mai Cyprus mo Cyrene, gu hula gi Antioch, gu agoago labelaa ang gi digau tuadimee nnelekai aalaa, e agoago gi digaula di Longo Humalia o Tagi go Jesus. 21 Di mogobuna o Dimaadua gu madalia digaula, gei digau dogologowaahee gu hagadonu, gu huli nadau manawa ang gi Tagi. 22 Di longo deenei gu dau i di nohongo dabu i Jerusalem, gei digaula ga hagau a Barnabas gi Antioch. 23 Dono madagoaa ne dau i golo, gei mee gu gidee ia di hai a God ne haga maluagina nia daangada, gei mee gu tentene huoloo, gu hagi anga hagamahi gi digaula huogodoo bolo digaula gi hagadonu manawa dahi, gei gi donu ang gi Tagi mai i lodo nadau manawa hagatau. 24 Barnabas taane humalia, e honu i di Hagataalunga Dabu, geia e hagadonu maaloo, malaa, digau dogologowaahee gu huli nadau manawa ang gi Tagi. 25 Nomuli hua, gei Barnabas ga hana gi Tarsus belee halahala a Saul. 26 Dono gidee ia a mee, geia ga laha mai a mee gi Antioch. I lodo di ngadau e dahi, meemaa e heheetugi gi digau di nohongo dabu mo di agoago nia daangada dogologowaahee. I Antioch dela ne daamada ne gahi digau hagadonu bolo nia “Dama Christ”.

27 Malaa, nia laangi aalaa, hunu soukohp ne loomoi i Jerusalem, e hula gi Antioch. 28 Tangada e dahi i digaula, dono ingoo go Agabus, ga duu i-nua, ga haga modongoohia i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu bolo tau hiigai hoohoo ga hai gi henuailala hagatau. (Malaa, tau hiigai deenei ne hai i di madagoaa Claudius nogo hai di king aamua o Rome.) c  29 Malaa, nia dama agoago ga haga noho di nadau mee bolo tangada nei mo tangada nei i ginaadou e hagau ana mee ala e mee, e hagamaamaa digau ala gu hagadonu i Judea. 30 Malaa, digaula gu haga kila aga di mee deenei, ga hagau nadau bahihadu ang gi digau mmaadua daumaha o di nohongo dabu, ga kae go Barnabas mo Saul.

Copyright information for `KPG