a17.24-25:1 Kgs 8.27; Is 42.5; Acts 7.48

Acts 17

I lodo Thessalonica

Paul mo Silas gu lloo adu laa lodo nia henua go Amphipolis mo Apollonia, ga dau adu gi Thessalonica, di waahale dela iei synagogee o digau o Jew. Di hai a Paul dela e nnoo mau e haihai, mee ga hana gi synagogee deelaa. Nia Laangi Sabad e dolu, Paul nogo helehelekai gi digau ala i golo i di Beebaa Dabu, e haga dondonu ang gi digaula di Beebaa Dabu, e haga modongoohia aga bolo di Mesaia le e hai loo gi hagaduadua, ga lawa ga mouli aga mai i di made. Paul e helekai labelaa boloo, “Jesus dela e haga modongoohia ko au adu gi goodou, mee go di Mesaia.” Hunu daangada i digaula la gu hagadonu, gu madalia Paul mo Silas, ngaadahi mo di buini dangada Greece dogologowaahee ala e daumaha ang gi God, mono ahina aamua dogologo. Gei digau o Jew gu dubua, gu haga dagabuli nia daane heehee balumee hongo ala, gu hai di buini huaidu. Digaula gu hai digau o di waahale la gi hinihini huogodoo, ga hula gi di hale o Jason, e halahala a Paul mo Silas belee laha mai gi nia daangada. Digaula digi gidee meemaa, ga dada mai Jason mono gau ala gu hagadonu gi mua digau aamua o di waahale. Gei digaula ga wwolowwolo boloo, “Nia daane aanei gu haga hinihini nia gowaa huogodoo! Gei meemaa gu lloomoi labelaa gi lodo tadau waahale deenei, gei Jason gu dugu hagammuni meemaa i lodo dono hale. Digaula huogodoo e hagahuaidu nia haganoho a di king o Rome, e helehelekai bolo ma iei tuai king labelaa, dono ingoo go Jesus.” Nia helekai aanei la gu hai digau dogologo mo digau aamua gi hinihini mo di hagalongoaa gi nua. Digau aamua ga helekai gi Jason mo digau hagadonu aalaa bolo gi huia ginaadou gi di hui dela e tau ang gi ginaadou gi mee ai di nadau haga maahede, gei digau aamua ga hagau digaula.

I lodo Berea

10 Di mee ne boo mai, gei digau hagadonu ga hagau a Paul mo Silas gi Berea. Meemaa ga dau i golo, ga hula gi synagogee o digau o Jew. 11 Nia daangada Jew o Berea koia e hiihai e hagalongo gi meemaa i digau o Thessalonica. Digaula e hiihai huoloo e hagalongo gi nia helekai aalaa, gei nia laangi huogodoo digaula e hagamaumau di Beebaa Dabu bolo gi modongoohia be nia kai a Paul le e donu be deeai. 12 Digau dogologo i digaula gu hagadonu. Nia ahina aamua o Greece mono daane Greece dogologo, la gu hagadonu labelaa. 13 Gei di madagoaa o digau o Jew ala i Thessalonica ga longono ginaadou bolo Paul e hagadele nia helekai a God i lodo Berea, digaula ga lloomoi gi di gowaa deelaa, ga daamada ga haga hinihini nia daangada o di guongo deelaa, ge e hai digaula gi leelee logo. 14 Gei digau ala gu hagadonu ga hagalimalima, ga hagau a Paul gi tongotai o tenua deelaa, gei Silas mo Timothy e noho hua i Berea. 15 Nia daane ala ne lahi a Paul la gu hula dalia a mee gi Athens, ga nomuli ga lloomoi labelaa gi Berea, e kae di nadau hegau mai baahi o Paul bolo Silas mo Timothy la gi madalia ia i di madagoaa hagalimalima.

I lodo Athens

16 Di madagoaa Paul nogo noho i Athens, nogo talitali a Silas mo Timothy, mee gu manawa gee huoloo i dono gidee ia nia ada balu god e logo i lodo di waahale deelaa. 17 I lodo synagogee mee ga leelee e hai ono donu ang gi digau o Jew mo digau tuadimee ala e daumaha ang gi God, gei mee ga hai ono donu i nia laangi huogodoo i lodo nia gowaa dagadagabuli ang gi digau ala e loomoi gi golo. 18 Digau o Epicurus mo hunu gau agoago o Stoic e hai nadau donu labelaa gi Paul. Hunu ginaadou e hai boloo, “Ma di aha dela e hiihai e helekai iei di balu dangada deenei?”

Hunu ginaadou ga helekai boloo, “Mee e hai be di mee e helehelekai i di gili nia god hua gee.” Digaula e helekai beenei, idimaa, Paul e agoago gi nia daangada i di hai o Jesus, mo di hai o di mouli aga.
19 Gei digaula ga lahi a Paul gi Areopagus ga lahi gi digau aamua o di waahale deelaa, ga helekai, “Gimaadou e hiihai bolo gi iloo au agoago hoou ala e agoago iei goe gi nia daangada. 20 Hunu gimaadou ne hagalongo mai i doo baahi di lee hoou mai gi gimaadou. Gimaadou e hiihai gi iloo be nia maa le e hai bolo aha ono hadinga.” 21 (Idimaa, nia daangada huogodoo o Athens, mo digau o nia henua mai i daha ala e noho i golo, e hiihai e hagauwwou nadau madagoaa e helehelekai ge e hagalongolongo gi nia hagadilinga mee hoou.) 22 Paul ga duu i-nua i mua digau aamua o di waahale, ga helekai, “Nia daane o Athens! Au gu gidee bolo goodou digau daumaha maaloo i nia hagadilinga daumaha huogodoo. 23 I dogu heehee i lodo di godou waahale, au gu gidee godou gowaa daumaha. Au gu gidee labelaa di gowaa hai tigidaumaha dela e hihi nia mee aanei:Ang gi dahi god dela e de iloo nia daangada. Goodou e de iloo di mee dela e daumaha ginai goodou, gei deenei a mee dela ga hagi adu ko au gi goodou dolomeenei. 24 God dela ne hai henuailala mono mee huogodoo i ono lodo, go mee go Tagi o di langi mo henuailala. Mee hagalee noho i lodo nia hale daumaha ala ne hai go tangada. a  25 Gei mee hagalee hiihai labelaa gi nia hagadilinga mee o nia daangada ala e mee di nadau taiaga hagamaamaa belee hai nadau moomee ang gi deia, idimaa, go mee dela e wanga di mouli, mo togidogi, mo nia mee ala i golo gi nia daangada huogodoo. 26 Mee ne hai di hagadili nia daangada huogodoo mai hua i taane e dahi, ga dugu ang gi digaula gi noho i hongo henuailala hagatau. Mee gu lawa dana haga noho hua i mua, nia donu o digaula ang gi nia madagoaa mo nia geinga o nadau gowaa ala belee noho ai. 27 Mee ne hai nia mee aanei bolo digaula gi halahala ina ia, holongo digaula e gidee ma digaula ga halahala a mee. God la hagalee mogowaa i gidaadou, 28 idimaa:

Gidaadou e mouli ge e ngalungalua ge e noho mai i mee.
E hai hogi be di hai o hunu godou gau hua daahili ala ne helekai ai:

Gidaadou nia dama ni mee labelaa.
29 Idimaa gidaadou ala gu hai nia dama ni mee, gei gidaadou hagalee hai bolo nia gono o God le e hagadilinga gee, e hai be di goolo, be di silber, be di hadu ne daadaa i di hai mee o tangada. 30 I mua gei God digi hai ana mee gi digaula i di madagoaa digi iloo ginaadou a mee, gei dolomeenei, gei mee gu hiihai bolo nia daangada huogodoo i nia gowaa huogodoo la gi huli gi daha mo nadau huaidu. 31 Gei mee gu hagatogomaalia dana laangi dela belee hagi aga henuailala hagatau gi di tonu, mai baahi taane dela ne hilihili go mee. Mee ne haga modongoohia di mee deenei ang gi nia daangada huogodoo i dana hai dela ne haga mouli aga taane deelaa mai i di made!” 32 Di madagoaa digaula ne hagalongo gi Paul e helehelekai i di hai o di mouli aga mai i di made, gei hunu gau e de haganeenee a mee, gei hunu gau e helekai boloo, “Gimaadou e hiihai labelaa e hagalongo adu gi di goe ma ga helekai labelaa beenei.” 33 Gei Paul ga hana gi daha mo digaula. 34 Hunu gau gu donu anga, gu hagadonu. I lodo digau ne hagadonu ala go Dionysius, dela mai i di buini a Areopagus, mo di ahina dono ingoo go Damaris, mo hunu gau i golo.

Copyright information for `KPG