a18.18:Num 6.18

Acts 18

I lodo Corinth

Muli nia mee aanei, Paul ga hagatanga i Athens ga hana gi Corinth. Mee ga heetugi gi tangada o Jew dono ingoo go Aquila i di gowaa deelaa. Aquila ne haanau i Pontus. Mee dogo hanimoi hua i Italy mo dono lodo go Priscilla, idimaa, Caesar Claudius gu hagababa bolo digau o Jew huogodoo le e hagabagi gi daha mo Rome. Gei Paul ga hana belee heetugi gi meemaa, ga noho i baahi meemaa, ga ngalua dalia meemaa, idimaa, mee tangada hau hale laa be meemaa. Mee e helehelekai gi digau o Jew mo digau o Greece i lodo synagogee i nia Laangi Sabad huogodoo bolo gi huli digaula. Di madagoaa a Silas mo Timothy ne loomoi i Macedonia, Paul ga dugu anga ono madagoaa huogodoo ang gi di hagadele nia helekai, e haga modongoohia gi digau o Jew bolo Jesus la go di Mesaia. Di madagoaa digaula ne hai baahi gi mee, ga hai nadau helekai huaidu i mee, gei mee ga duidui nia dogolia ono gahu, e haga modongoohia bolo ia ga lawa gi daha mo digaula, ga helekai gi digaula, “Maa goodou gu nngala, e dau hua ginai goodou, ge hagalee dau mai gi di au. Tugi dolomeenei ga huli gi muli, gei au ga hana gi baahi digau tuadimee.” Paul ga hagatanga i baahi digaula, ga hana, ga noho i di hale o tangada tuadimee dela e haga ingoo bolo Titius Justus, dela e daumaha ang gi God. Di hale o taane deenei e duu i baahi synagogee o digau o Jew. Crispus, tangada aamua ni synagogee deelaa, gei mee gu hagadonu a Dimaadua, ngaadahi mo digau o dono hale huogodoo. Digau dogologowaahee i lodo Corinth ne hagalongo gi di Longo Humalia, gu hagadonu, gei gu babdais. Di boo e dahi, Paul gu hai dana moe mai di Tagi, “Goe hudee madagu, hagamahi hua beelaa i au hai agoago, hudee lodo bagege, 10 idimaa, au e madalia goe. Deai tangada e hagahuaidu goe ai, idimaa, agu daangada e dogologo i lodo di waahale deenei.” 11 Gei Paul gu noho i golo i di ngadau e dahi mo di baahi, e agoago nia helekai a God ang gi nia daangada. 12 I di madagoaa a Gallio nogo hai di gobinaa Rome i Achaia, gei digau o Jew ga dagabuli mai, ga kumi Paul, ga lahi a mee gi di hale hai gabunga. 13 Gei digaula ga helekai boloo, “Taane deenei e hagamahi, e aago nia daangada bolo gi daumaha ang gi God i di ala dela e hai baahi ang gi nnaganoho!” 14 Paul ga daamada belee helekai, gei Gallio ga helekai gi digau o Jew, “Maa nei bolo tangada deenei la ne hai dana hala damana, gei e humalia au e hagakono maalia, e hagalongo adu gi goodou digau o Jew. 15 Gei di maa dela e hidi mai di lagalagamaaloo i nia bida kai mono ingoo mo nnaganoho mai godou baahi, heia di hai dela e hai gi donu ai, gei au hagalee gabunga nia mee beenei!” 16 Gei mee ga hagabagi digaula gi daha mo di hale hai gabunga deelaa. 17 Gei digaula ga kumi Sosthenes, di tagi synagogee deelaa, ga daaligi a mee i mua di hale hai gabunga, gei Gallio hagalee haga dahidamee di mee deenei.

Di loomoi gi muli gi Antioch i Syria

18 Paul gu noho i baahi digau hagadonu ala i Corinth i nia laangi e logo, gei nomuli ga hagatanga mai baahi digaula, ga dele di laa gi Syria dalia a Priscilla mo Aquila. I mua dono dele mai, gei mee gu dahi gi daha nia ngaahulu dono libogo i Cenchreae, be dana hagababa dela gu hai. a  19 Digaula ga dau i Ephesus, di gowaa Paul ga dugu a Priscilla mo Aquila, geia ga ulu gi lodo synagogee o digau o Jew, ga helehelekai gi digaula. 20 Digaula ga tangi gi mee bolo gi noho gi waalooloo i nadau baahi, gei mee hagalee baba ginai. 21 Di madagoaa o maa belee hagatanga, gei mee ga helekai gi digaula, “Maa deenei di manawa o God, gei au e hanimoi labelaa gi goodou.” Gei mee ga hagatanga i Ephesus. 22 Di madagoaa ne dau i Caesarea, geia ga hana gi Jerusalem, ga hai dana hagaaloho gi di nohongo dabu, ga hana gi Antioch. 23 Muli hua di noho o maa haga dulii i golo, mee ga hana laa lodo o nia henua go Galatia mo Phrygia, ga hagamaaloo aga digau ala ne hagadonu.

Apollos i lodo Ephesus mo Corinth

24 Di madagoaa deelaa, gei tangada o Jew dono ingoo go Apollos ne hanimoi gi Ephesus. Mee ne haanau i Alexandria, gei mee taane hai agoago humalia, gei mee e kabemee gi di Beebaa Dabu. 25 Mee gu kuulu gi di ala o Tagi, gei mee e hagamadabouli di helehelekai mo di agoago i nia donu o di mouli Jesus i dono manawa tene. Gei mee e modongoohia hua di babdais a John. 26 Apollos ga daamada ga agoago maaloo i lodo synagogee. Di madagoaa o Priscilla mo Aquila ne hagalongo gi ana agoago, meemaa ga lahi a mee gi di nau hale, ga haga donu ang gi mee hagatau di hai o di tonu o di ala o God. 27 Gei Apollos gu hagamaanadu bolo ia e hana gi tenua go Achaia, gei digau hagadonu ala i Ephesus ga hagamaamaa a mee, ga hihi nadau lede gi digau hagadonu ala i Achaia, bolo digaula gi hagamahi gi benebene ina Apollos i golo. I dono dau hua i golo, gei mee gu hai dana hagamaamaa damana ang gi digau ala gu hagadonu mai i tumaalia o God. 28 I di agoago maaloo o maa, mee gu aali i digau o Jew i di nadau haga dondonu i mua tenua, i ana haga modongoohia mai i lodo di Beebaa Dabu bolo Jesus la go di Mesaia.

Copyright information for `KPG