a2.1:Lev 23.15-21; Deut 16.9-11
b2.17-21:Joel 2.28-32
c2.23:Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.33; Jn 19.18
d2.24:Mt 28.5-6; Mk 16.6; Lk 24.5
e2.25-28:Ps 16.8-11
f2.30:Ps 132.11; 2 Sam 7.12-13
g2.34-35:Ps 110.1
h2.44:Acts 4.32-35

Acts 2

Di hanimoi di Hagataalunga Dabu

Di dae mai di laangi Pentikos, digau hagadonu huogodoo, gu dagabuli mai gi di gowaa e dahi. a  Di madagoaa deelaa, gei di lee mai i di langi e hai be di lee madangi maaloo, gu haga honu lodo di hale hagatau dela e noho ai digaula. Digaula ga mmada gi nia ulaula ahi i nadau nua, e tale gi tangada nei mo tangada nei ala ne dagabuli i di gowaa deelaa. Gei digaula huogodoo gu-(haga-)honu i di Hagataalunga Dabu, ga daamada ga leelee nia helekai o nnenua mai i daha, dela di hai o di Hagataalunga Dabu e haga helehelekai digaula. Hunu gau o Jew e noho i Jerusalem, digaula digau daumaha ala ne loomoi i nia henua huogodoo o henuailala. I di nadau longono di hagalongoaa deenei, digau dogologo ga mmui mai gi di gowaa deelaa. Digaula gu homouli, idimaa, tangada nei mo tangada nei gu longono nadau helekai ala e helehelekai ai digau hagadonu aalaa. Malaa, i di nadau goboina huoloo, gei digaula ga helehelekai, “Digau aanei ala e leelee beenei, la digau o Galilee! Ma e hai behee go tadau hagalongo gi digau aalaa, e leelee i nia helekai o tadau henua donu? Gidaadou digau mai Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pondus, Asia, 10 Phrygia, Pamphylia, Egypt, mo mai nia waa henua o Libya ala e hoohoo gi Saerin. Gei hunu gidaadou digau mai Rome: 11 digau o Jew mo digau tuadimee gu dau gi taumaha o Jew. Gei hunu gau i gidaadou la mai Crete mo Arabia, gidaadou huogodoo gu bida hagalongo hua gi digaula ala e leelee i tadau helekai donu e haga modongoohia aga nia mogobuna haga goboina o God. 12 Digaula gu goboina, ga heheeu i nadau mehanga, “Ma e hai bolo aha dono hadinga?” 13 Hunu ginaadou ga haga balumee digaula ga helekai, “Digau hagadonu aalaa le e libaliba!”

Nia agoago a Peter

14 Peter ga duu aga ngaadahi mo digau agoago hagau dilongoholu maa dahi, ga helekai gi nua, ga daamada ga agoago gi digau dogologo aalaa, “Ogu ihoo o Jew mo goodou huogodoo ala e noho i Jerusalem. Goodou hagalongo gi humalia gi agu helekai, au ga hagi adu tadinga di mee deenei. 15 Nia daangada aanei la hagalee libaliba be godou hagamamaanadu. Dolomeenei di laa le e hiwa luada. 16 Malaa, deenei di mee a soukohp Soel ne helekai ai,

17 God ne helekai boloo: deenei dagu mee ga hai i nia laangi muliagi: Au ga llingi ia dogu Hagataalunga gi hongo digau huogodoo. Godou dama daane mono dama ahina ga hagadele agu helekai. Nia dama daane ga hai nadau moe, gei digau mmaadua ga hai nadau midi. b 
18 I nia laangi aalaa, gei au ga llingi ia dogu Hagataalunga gi hongo agu gau hai hegau, nia daane mo nia ahina, gei digaula ga hagadele agu helekai. 19 Au ga hai agu mogobuna i di langi, mono hagailongo haga goboina i henuailala. Nia dodo, mo di ahi, mo di huiahi gohu huoloo ga kila aga. 20 Di laa ga bouli dongoeho, di malama ga huli ga mmee be nia dodo, i mua di laangi aamua madamada dela e hanimoi ai Dimaadua. 21 Be koai hua dela ga gahigahi di ingoo o Dimaadua mai i lodo dono haingadaa, geia ga hagamouli.

22 “Nia daane o Israel! Hagalongo gi agu helekai aanei: Jesus o Nazareth, dela ne hai mee ginai di mogobuna o God, gu haga modongoohia adu gi goodou nia mogobuna huogodoo ala gu haga modongoohia aga go God i dono baahi. Tangada nei mo tangada nei i goodou gu iloo nia mee aanei, idimaa, nia mee aanei ne hai i godou mua. 23 Tangada deenei ne gowadu gi goodou, be di manawa o God dela gu lawa di hagatogomaalia, gei goodou ne daaligi a mee i di wanga a mee gi digau huaidu, e daudau gi di loobuu. c  24 Gei God gu haga mouli aga a mee, gu hagamehede a mee gi daha mo di mogobuna o di made, idimaa, di made le e deemee di daahi a mee i lodo di made. d  25 Deenei di mee David ne helekai ai di hai o maa:

Au gu gidee Dimaadua e noho i ogu mua i nia madagoaa huogodoo. Mee e hoohoo mai gi di au, gei au e deemee di tale gi di haingadaa. e 
26 Malaa, ogu lodo e tentene huoloo, agu helekai e honu i di tentene. Maeaha maa au ga made, gei au dogu hagadagadagagee i golo, 27 idimaa, goe hagalee diiagi au gi lodo di gowaa o digau mmade, gei goe hagalee diiagi tuaidina dau dangada hai hegau dabu gi bala i lodo taalunga. 28 Goe gu haga modongoohia mai nia ala e dagi gi di mouli, gei doo noho i dogu baahi ga haga honu au gi di tentene.

29 “Ogu duaahina nei, au e hai loo gi helekai adu gi goodou haga madammaa di hai o tadau damana go king David. Mee ne made, ga danu, gei dono daalunga la i-ginei i tadau baahi, ga dae mai loo gi dolomeenei. 30 Mee di soukohp, gei mee e iloo di hagababa a God ne hai gi mee: God ne hagamodu ang gi mee bolo ia ga hai tangada mai di madawaawa o David, di king gadoo be David. f  31 David gu gidee di hai a God dela ga hai maalia, gei mee ga helekai i di mouli aga o di Mesaia boloo,

Di mouli o maa la hagalee diiagi gi lodo di gowaa o digau mmade, gei dono huaidina hagalee bala i lodo taalunga.
32 “God ne haga mouli aga a Jesus mai i di made, gei gimaadou huogodoo ala go digau haga modongoohia ni di mee deenei. 33 Mee gu haga menege aga gi di baahi gau donu o God, go dono Damana, gei gu hai mee gi di Hagataalunga Dabu be dana hagababa. Gei di godou mee dela e gidee ge e longono dolomeenei, la go dana wanga dehuia dela ne dugu mai gi gimaadou. 34 Idimaa, hagalee go David dela ne hana gi di langi. Mee ne helekai boloo,

Dimaadua gu helekai gi dogu Dagi: Noho i dogu baahi gau donu, g 
35 ga dae loo gi dogu madagoaa ma ga dugu oo hagadaumee gi lala oo babaawae.
36 “Digau Israel huogodoo la gi iloo humalia bolo ma go Jesus dela daudau go goodou gi di loobuu, go mee dela ne haga gila aga go God ga hai di Tagi mo di Mesaia.”

37 Digaula ga longono gei digaula gu manawa gee huoloo, ga helekai gi Peter mono gau agoago hagau, “Madau duaahina nei, malaa dehee di madau hai ga hai?” 38 Peter ga helekai, “Tangada nei mo tangada nei i goodou gi bida maliu gi daha mo ono huaidu, gi babdais i di ingoo o Jesus Christ, gei godou huaidu ga maahede, gei goodou ga hai mee gi di wanga dehuia a God, go di Hagataalunga Dabu. 39 Idimaa, di hagababa a God la ne hai adu gi goodou mo godou dama mo digau huogodoo ala e noho mogowaa, digau huogodoo ala ga gahi go Dimaadua go tadau God ang gi deia.” 40 Peter ga hai dana hagamaamaa gi digaula, ga agoago hagamaaloo ge hagamahi, ga helekai, “Goodou hula gi daha mo di hagaduadua dela ga wanga gi digau huaidu aanei!” 41 Nia daangada dogologo gu hagadonu ana agoago, gu babdais, holongo e dolu mana(3,000) daangada ne haga puni gi di buini deelaa i di laangi deelaa. 42 Digaula gu noho madalia digau agoago hagau, e kabe nadau mee gi digaula, gei gu hai hegau madalia digaula i nia hagamiami mo nia hai dalodalo.

Di mouli mehanga digau hagadonu

43 E logo nia mee haga goboina ne hai go digau agoago hagau, gei digau huogodoo gu goboina huoloo. 44 Digau ala e hagadonu, gu buni ge gu hagadau maamaa i nadau goloo ngaadahi. h  45 Digaula gu hui nadau goloo mo nadau gowaa gi daha, gu duwweduwwe nia bahihadu i nadau mehanga, hagatau ang gi nadau hagaloale. 46 Nia laangi huogodoo, digaula e dagadagabuli i lodo di Hale Daumaha, gei e hagadau miami i di gowaa e dahi i nadau hale, mo nadau manawa tentene mo di hila gi lala, 47 e haga hagaamu a God mo di hagalabagau ina go nia daangada ala i golo. Di laangi nei mo di laangi nei Dimaadua gu hagauda labelaa gi baahi digaula digau ala e haga mouli eIa.

Copyright information for `KPG