a23.3:Mt 23.27-28
b23.5:Ex 22.28
c23.6:Acts 26.5; Phil 3.5
d23.8:Mt 22.23; Mk 12.18; Lk 20.27

Acts 23

Paul ga mmada adu haga huudonu gi digau hai gabunga aamua, ga helekai, “Ogu ihoo hagaaloho digau Israel! Dogu manawa e madammaa huoloo i di hai o dogu mouli hagatau, i mua nnadumada o God ga dae mai loo gi dangi nei.” Di tagi aamua hai mee dabu go Ananias ga hai ang gi digau ala e tuu hoohoo gi Paul bolo gi paagia di ngudu o maa. Paul ga helekai gi mee, “Maa God ga paa goe, goe tangada hai hegau dilikai i mua nia daangada! Goe e noho i di lohongo hai gabunga belee hagi aga au gi hai be nnaganoho, gei goe dela e oho nnaganoho i dau helekai gi digau aanei bolo gi paagia au!” a  Nia daane ala e hoohoo gi Paul, ga helekai gi mee, “Goe e haganneennee di tagi aamua hai mee dabu a God! Paul ga helekai, “Ogu ihoo, digau Israel, au digi iloo bolo mee di tagi aamua hai mee dabu. Di Beebaa Dabu e helekai boloo, Goe hudee hagahuaidu ina di tagi o au daangada.” b  Di madagoaa hua Paul ne gidee ia bolo hunu gau i digaula la nia Sadduccee, ge hunu gau la nia Pharisee, gei mee ga haga damana dono lee gi nua ang gi digau hai gabunga aamua aalaa, ga helekai, “Ogu ihoo digau Israel! Au di Pharisee, di tama ni di Pharisee. Au e hagi aga i ginei, idimaa, dogu hagadagadagagee bolo digau ala ne mmade la ga mouli aga labelaa gi di mouli!” c  Di madagoaa a mee ne helekai beenei, nia Pharisee mono Sadduccee ga daamada ga lagalagamaaloo i nadau mehanga. Gei digaula ga nohonoho i hagabuulinga. (Nia Sadduccee e hai bolo nia daangada la hagalee mouli aga, digau di langi ai, di hagataalunga ai, gei nia Pharisee e hagadonu nia mee e dolu aanei.) d  Gei di wwolowwolo la koia gi nonua, gei hunu gau i ginaadou la nia gau haga dondonu haganoho ala digau ni di hagabuulinga Pharisee ga tuu i-nua, ga helekai aga hagamahi, “Gimaadou digi gidee nia mee hala mai baahi taane deenei! Holongo e donu bolo di hagataalunga, be tangada di langi ne helekai gi mee!” 10 Di lagalagamaaloo la koia gi nonua, gei tagi dauwa aamua la gu madagu bolo Paul ga hagihagi go digaula. Gei mee ga helekai gi ana gau dauwa bolo gi hula gi lala gi lodo digau dogologo aalaa, daawaa gi daha Paul mo digaula, lahia gi lodo di abaaba gau dauwa. 11 Di boo hua deelaa, di Tagi ga duu i baahi o Paul ga helekai gi mee, “Goe hudee madagu! Goe gu haga modongoohia au i lodo Jerusalem, malaa, gei goe e hai gi haaga modongoohia labelaa i Rome.”

Di hagabuulinga dangada belee daaligi a Paul gi made

12 Di luada dono daiaa, hunu gau o Jew gu dagabuli mai gi di gowaa e dahi, e hai nadau haganoho. Digaula ga hagababa bolo ginaadou hagalee miami be e inu, ga dae loo gi di nadau daaligi a Paul gi made. 13 Digau dogologo i hongo di hulu e madahaa, la ne hagababa bolo e haga noho di nadau mee deenei. 14 Digaula ga hula gi baahi nia dagi hai mee dabu mo nia dagi mmaadua, ga helekai, “Gimaadou gu hai di madau hagababa maaloo bolo gimaadou hagalee miami be e inu ga dae loo gi di madau daaligi a Paul gi made. 15 Goodou mo digau hai gabunga aamua, heia godou hegau gi tagi dauwa aamua o Rome, gi laha mai a Paul gi goodou. Halahalau ina digaula bolo goodou e hiihai e kabe godou helekai mai i baahi o mee. Gei gimaadou gu togomaalia belee daaligi a mee gi made, i mua di dau o maa i ginei.” 16 Gei tama daane o tuaahina ahina o Paul gu longono ia nia helekai di hagabuulinga deelaa, gei mee ga hana, ga ulu gi lodo di abaaba digau dauwa, ga hagi anga gi Paul. 17 Gei Paul ga gahigahi mai dahi dagi dauwa, ga helekai gi mee, “Lahia tama daane deenei gi di tagi dauwa aamua. Mee ana mee belee hagi ang gi mee.” 18 Gei tagi dauwa ga lahi tama daane deenei gi di tagi dauwa aamua, ga helekai, “Tangada galabudi go Paul ne gahigahi au, ga helekai mai gi di au bolo gi laha mai tama daane deenei gi di goe, idimaa, mee ana mee belee hagi adu gi di goe.” 19 Tagi dauwa aamua ga kumi di lima o maa, ga hula ginaua gi daha, ga heeu gi mee, “Ma di aha dela belee hagi mai kooe gi di au?” 20 Gei tama daane ga helekai, “Digau o Jew gu hagababa ngaadahi bolo ginaadou ga heeu adu gi di goe daiaa bolo gi lahia a Paul gi digau hai gabunga aamua. Digaula e hai di nadau kai tilikai bolo digau hai gabunga e hiihai bolo ginaadou e kae nadau haga modongoohia humalia mai i mee. 21 Gei goe hudee hagalongo gi digaula, idimaa, digaula e dogologo i di madahaa duumaa ala e pala hagammuni, e talitali a mee. Gei digaula huogodoo gu hai di nadau hagababa bolo ginaadou hagalee miami be e inu, ga dae loo gi taaligi a mee gi made. Digaula dolomeenei gu togomaalia, e tali hua dau hagamodu.” 22 Gei di tagi dauwa aamua ga helekai, “Goe hudee hagi ang gi dahi dangada bolo goe gu odi mai gi di au di mee deenei.” Gei mee ga hagau a mee gi hana.

Paul e hagau gi di gobinaa go Felix

23 Di tagi dauwa aamua ga gahi mai ana dagi dauwa dogolua, ga helekai, “Hagatogomaalia ina digau dauwa e lua lau gi hula gi Caesarea, dalia nia daane llele hoodo e madahidu, ge lua lau daane hudu daalo, gi togomaalia gi di laa e hiwa boo nei. 24 Hagatogomaalia ina hunu hoodo e hana iei Paul, gei gi madamada humalia i mee gi dau a mee gi di gobinaa go Felix. 25 Tagi dauwa aamua gu hihi dana lede, e hai boloo:

26 
  • “Mai Claudius Lysias, ang gi di gobinaa go Felix. Humalia goe.
27 Digau o Jew gu kumi taane deenei belee daaligi gi made. Gei au gu modongoohia bolo mee tangada donu o Rome, gei au gu hana i muli agu gau dauwa, gu daa mai a mee gi daha. 28 Au ne hiihai gi iloo eau be di maa di aha dela ne hagahuaidu iei mee, gei au gu lahi a mee gi nadau gau hai gabunga aamua. 29 Gei dolomeenei, gei au gu iloo bolo mee digi hai dana mee ga hidi mai iei mee ga daaligi gi made, be e galabudi. Gei di mee digaula dela ne belee hagahuaidu hai baahi gi mee, la mai hua i di gili nadau haganoho.” 30 Dogu iloo hua bolo digau o Jew gu haganoho di nadau mee belee daaligi a mee, gei au gu hai bolo au ga hagau adu taane deenei gi doo baahi. Au gu hai gi digaula bolo digaula gi heia di nadau hai dela belee hai baahi gi mee i oo mua.” 31 Digau dauwa gu hai nadau hegau. Digaula ga lahi a Paul i di boo deelaa, ga dau i Antipatris. 32 Dono daiaa digau dauwa ala e taele i lala, gu hula gi muli gi di nadau abaaba gau dauwa, gei digau ala e hula i nia hoodo, la gu hula i muli o Paul. 33 Digaula ga lahi a mee gi Caesarea, ga kae di lede gi di gobinaa, ga wanga a Paul gi mee. 34 Di gobinaa ga dau di lede, ga heeu gi Paul, “Goe tangada mai tenua dehee?” Di madagoaa a mee ne iloo ia bolo mee tangada mai tenua go Cilicia, 35 mee ga helekai, “Au ga hagalongo adu laa gi di goe, i di madagoaa digau ala e hagahuaidu goe ma ga dau mai.” Gei mee ga helekai anga bolo gi hagaloohia a mee i lodo di hale oobidi o gobinaa.

Copyright information for `KPG