a26.5:Acts 23.6; Phil 3.5
b26.9-11:Acts 8.3, 22.4-5
c26.20:Acts 9.20, 28-29
d26.23:Is 42.6, 49.6; 1 Cor 15.20

Acts 26

Paul e duuli ia gi daha i mua o Agrippa

Agrippa ga helekai gi Paul, “Au gu dugu adu bolo goe gi helekai i di goe.” Paul ga holo dono lima gi daha, ga duuli ia gi daha, ga helekai, “King Agrippa! Au gu hadanga lamalia dangi nei i oo mua, idimaa, au gu mee di duuli au gi daha mo nia hagahuaidu huogodoo o digau o Jew ala e hai baahi mai gi di au. Deenei la koia e donu huoloo, idimaa, goe e iloo hagahumalia nia hangaahaihai o digau o Jew mo nadau hai. Deelaa laa, au e dangi adu gi di goe bolo goe gi manawa hagakono gi hagalongo mai. Digau o Jew huogodoo gu iloo ginaadou dogu mouli mai i dogu tomo aga damagiigi. Digaula e iloo dogu mouli mai i taamada, i di au nogo noho i lodo dogu guongo donu, mo i lodo o Jerusalem. Maa nei bolo digaula e hiihai e haga modongoohia, gei digaula ga haga modongoohia bolo ginaadou gu iloo mai taamada loo bolo au tangada i di hagabuulinga Pharisee ala e hai hegau maaloo i nnegau daumaha. a  Gei dolomeenei, au e duu i ginei belee hagi aga, idimaa, au e hagadagadagagee gi di hagababa a God dela ne hai gi tadau maadua mmaadua i mua. Gei deenei di hagababa dela e hagadagadagagee ginai nia madawaawa madangaholu maa lua belee kae mai i di nadau hai daumaha ang gi God i di boo mo di aa. Meenei di king, di hagadagadagagee deenei, dela e hala iei au i baahi digau o Jew! Ma e aha goodou hagalee hagadonu bolo God e mee di haga mouli aga digau ala gu mmade? Au dogu huaidina nogo hagamamaanadu bolo au e hai loo gi hai nia mee huogodoo ala e hai baahi gi di ingoo o Jesus tangada o Nazareth. b  10 Deelaa dagu mee ne hai i Jerusalem. Au gu kae dogu hagadootonu mai baahi nia dagi hai mee dabu, gi haawa nia daangada a God gi lodo nia hale galabudi belee daaligi gi mmade, gei au gu donu ginai. 11 Nia madagoaa e logo, au nogo hagaduadua digaula i lodo nia synagogee bolo digaula gi de langahia e-ginaadou nadau hagadonu. Au gu hagawelewele huoloo gi digaula, dela ne hana iei au gi lodo nia waahale o digau tuadimee belee hagahuaidu digaula.

Paul e haga modongoohia dono huli

(Acts 9.1-19; 22.6-16)

12 “Deenei tadinga dagu mee dela ne hana iei au gi Damascus mai i lodo nia mogobuna mo nia boloagi mai baahi nia dagi hai mee dabu. 13 Meenei di king, i hongo di ala, oodee, dela ne gidee au di maalama koia e maahina i di laa, e maahina mai i di langi, e haganiga au mo nia daane ala e lloomoi i ogu muli. 14 Gimaadou huogodoo gu tinga gi hongo nia gelegele, gei au gu hagalongo gi di lee e helekai mai gi di au i telekai Hebrew boloo, Saul! Saul! Goe e aha dela e hagahuaidu au? Goe gu haga mmaemmae doo huaidina i doo hai be di kau e badubadu hai baahi gi di laagau o dono dagi. 15 Au ga heeu, Gooe koai, Tagi? Gei di Tagi ga helekai, Au go Jesus, dela e hagahuaidu kooe! 16 Duu i-nua gi hongo oo wae. Au gu haga gida adu gi di goe belee haga gila aga goe e hai dagu hege. Goe gi haga modongoohia ina gi nia daangada nia mee ala ne gidee goe dangi nei, mo nia mee ala ga haga gida adu gi di goe i lodo di madagoaa ga hanimoi. 17 Au ga daa mai goe gi daha mo digau Israel, mo digau tuadimee ala e hagau ginai goe ko au, 18 bolo gi huge ina nadau golomada, gi hulu hia digaula gi daha mo di bouli ang gi di maalama, ge gi lawa mai gi daha mo nia mahi o Satan gi huli ang gi God. Mai i di nadau hagadonu au, gei nadau huaidu la ga maahede, ga kae nadau lohongo i baahi nia dama a God ala gu lawa di hilihili.

Paul e helekai i di hai o dana moomee

19 “Meenei king Agrippa, au digi haga balumee ina dagu mee dela ne mmada ginai au i di langi. 20 Kaedahi i Damascus, mo i Jerusalem, mo i lodo nia waahale o Israel, mo i baahi digau tuadimee, au gu agoago gi digaula bolo gi huli hoou, gi huli ang gi God, gi heia nia mee ala e haga modongoohia bolo ginaadou gu huli hoou. c  21 Deenei tadinga di mee digau o Jew ne kumi au i lodo di Hale Daumaha belee daaligi au gi made. 22 Ga dae mai loo gi dangi nei, gei au ne hagamaamaa go God, dela au e duu i ginei, e haga modongoohia adu gi goodou huogodoo, aalaa lligi mo aamua. Gei dagu mee dela e helekai iei au, e hai hua be di mee dela gu lawa di helekai iei nia soukohp mo Moses bolo e kila aga, boloo: 23 Di Mesaia le e hai loo gi hagaduadua, gei go mee dela e mouli aga i di matagidagi i di mmade, belee haga iloo di maalama o di haga mouli ang gi digau o Jew mo digau tuadimee.” d  24 I di hai a Paul dela e bida duuli ia gi daha i ana helekai aanei, Festus ga wolo gi mee, “Goe gu kabemee balua, Paul! I dau kae di kuulu damana dela gu hai goe gi helekai huaidu!” 25 Paul ga helekai, “Au hagalee helekai huaidu, meenei! Au e helekai hua i nia mee ala e donu ge e humalia. 26 Meenei king Agrippa, au e mee di helekai haga huudonu adu gi di goe, idimaa, goe e iloo nia mee aanei. Au e donu mai gi di au bolo goe e iloo nia mee aanei huogodoo, idimaa, di mee deenei la hagalee ne hai hagammuni. 27 Meenei king Agrippa, goe e hagadonu nia soukohp? Au e iloo bolo goe e hagadonu nia soukohp!” 28 Agrippa ga helekai gi Paul, “I lodo di madagoaa bodobodo deenei, goe e hagamamaanadu bolo goe e hai au gi hai di tama a Christ? 29 Paul ga helekai, “Maeaha maa di madagoaa bodobodo be di madagoaa looloo, deenei dagu dalodalo ang gi God bolo goe mo oo ehoo huogodoo ala e hagalongolongo mai gi di au dangi nei, gi hai be au, gei hagalee go nia daula baalanga aanei!” 30 Gei di king, di gobinaa, Bernice, mo digaula huogodoo ga tuu i-nua, 31 gei i muli nadau hagatanga, digaula ga helehelekai i nadau mehanga, “Taane deenei digi hai dana mee hala bolo ga hidi iei mee ga lawalawa, be e daaligi gi made.” 32 Agrippa ga helekai gi Festus, “Taane deenei belee hagamehede, maa ia digi hiihai bolo e hai dana gabunga labelaa i baahi o Caesar.”

Copyright information for `KPG