Acts 6

Digau hagamaamaa dogohidu

Muli tama madagoaa dulii, di madagoaa nia dama agoago ne dogologo mai, di lagalagamaaloo gu hai mehanga digau o Jew ala e leelee Greece, mo digau donu o Jew. Digau ala e leelee Greek e hai bolo nia ahina gu mmade nadau lodo ala i nadau baahi, la hagalee kae nadau duhongo hagamaamaa ala e duwwe i nia laangi huogodoo. Gei digau agoago hagau dilongoholu maa lua ga gahi mai digau ala gu hagadonu gi di gowaa e dahi, ga helekai gi digaula, “Ma hagalee donu maa gidaadou ga haga de iloo di agoago o nnelekai a God, i di duwwe nia bahihadu. Malaa, madau duaahina nei, goodou hilihili ina godou daane dogohidu i godou lodo ala e iloo bolo ginaadou e honu i di Hagataalunga Dabu mo di kabemee, gei gimaadou ga dumaalia gi digaula e hai di moomee deenei. Gimaadou ala hua gu dugu madau madagoaa huogodoo gi hai dalodalo mo di hai agoago.” Di hagabuulinga dangada hagatau gu tentene huoloo gi di hai o digau agoago hagau ne haga modongoohia. Digaula gu hilihili Stephen, taane dela e honu i di hagadonu mo di Hagataalunga Dabu, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas mo Nicolaus tangada tuadimee mai Antioch dela gu huli, gu hai tangada daumaha o Jew. Digaula ga lahi nia daangada aanei gi baahi digau agoago hagau aalaa, gei digaula ga dalodalo ga dugu nadau lima gi hongo digaula. Nia helekai a God gu hagadele hagatau. Nia dama agoago ala i Jerusalem gu dogologo mai, gei digau dogologo labelaa i digau hai mee dabu gu hagadonu.

Di kumi o Stephen

Stephen gu haga honu go God gi tumaalia mo di mogobuna, gu haihai ana mogobuna haga goboina huoloo i baahi nia daangada. Hunu daangada e hai baahi gi Stephen, digau aanei digau ni synagogee dela e haga ingoo bolo “Nia Daangada Maahede”, ala go digau o Jew mai Cyrene mo Alexandria. Digau aanei mo hunu gau o Jew mai Cilicia mo Asia gu daamada, gu lagalagamaaloo gi Stephen. 10 Gei di Hagataalunga Dabu ga wanga gi Stephen di kabemee, gei digaula gu deemee di hai baahi gi mee. 11 Digaula gu hai hagammuni hunu gau gi helekai tilikai boloo, “Gimaadou gu longono bolo Stephen e helekai hai baahi gi nia mee a Moses mo God!” 12 Nia helekai aanei e haga hinihini nia daangada mo nia dagi mmaadua, mo digau haga dondonu haganoho. Nia daangada aanei ga loomoi gi Stephen, ga kumi a mee, ga lahi gi mua digau hai gabunga aamua. 13 Digaula ga haga ulu nadau daane gi lodo di gowaa hai gabunga deelaa, belee hai nadau kai tilikai e hagahuaidu a Stephen, boloo, “Taane deenei koia e helehelekai hai baahi gi tadau Hale Daumaha mo Nnaganoho Moses 14 Gimaadou gu hagalongo labelaa gi mee e helekai boloo: Jesus tangada o Nazareth ga oho di Hale Daumaha, ga huli nia mee huogodoo ala ne gaamai gi gidaadou mai baahi o Moses bolo gi hai hegau ai!” 15 Digau huogodoo ala i lodo di gowaa hai gabunga aamua deelaa, ga haga daumada a Stephen, ga gidee ginaadou bolo nia golomada o maa gu hai gadoo be nia golomada tangada di langi.

Copyright information for `KPG