a1.7:Col 4.12; Phlm 23
b1.14:Eph 1.7
c1.18:Eph 1.22-23
d1.20:Eph 2.16

Colossians 1

Mai baahi o Paul, ne hili go God belee hai tangada agoago hagau ni Jesus Christ, mo mai baahi o tadau duaahina go Timothy, ang gi nia dama a God ala i Colossae, ala go madau duaahina manawa dahi i lodo tadau hagadaubuni ang gi Christ.

God tadau Damana gi dugua adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.

Talodalo danggee

I nia laangi huogodoo, gimaadou e danggee ang gi God, Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ, i madau madagoaa ma ga dalodalo i goodou. Idimaa, gimaadou gu longono di godou hagadonu a Jesus Christ, mo di godou aloho i nia dama a God huogodoo. Di madagoaa o di Longo Humalia dela e donu, ne dae adu gi goodou, goodou gu longono di hai o di hagadagadagagee. Malaa, godou hagadonu mo godou aloho gu hagamau goodou gi godou mee ala e hagadagadagagee ginai, ala gu lawa di dugu adu gi goodou i di langi. Di Longo Humalia e gaamai nia maluagina gei e hagadae ang gi nia madagoaa huogodoo i henuailala, gadoo be di mee dela ne hai adu gi goodou, mai taamada i di laangi dela ne longono goodou tumaalia o God, gei goodou gu donu humalia ginai. Goodou gu lawa di iloo di hai o tumaalia o God mai baahi o Epaphras, di hoo hagaaloho ni gidaadou, tangada hai hegau manawa dahi dela ne hagamaamaa goodou i nia hegau a Christ. a  Ma go mee dela ne hagi mai gi gimaadou di aloho dela ne dugu adu go di Hagataalunga Dabu. Deenei laa ga hidi ai gimaadou ga hai dalodalo i goodou i nia laangi huogodoo, mai taamada di madau longono goodou. Gimaadou e hai dangidangi ang gi God gi haga honu ina goodou gi ono hiihai mo ono kabemee huogodoo ala e gaamai i baahi dono Hagataalunga. 10 Gei goodou ga mee di mouli be di hiihai o Tagi, ge e hai nia mee ala e haga tentene dono manawa. Gei nia hagadilinga hegau humalia huogodoo ga kila aga i godou baahi, gei di godou iloo a God ga tomo aga. 11 Gimaadou e dangidangi bolo goodou gi hai mee gi nia hagadilinga maaloo huogodoo, ala e loomoi i ono mahi madamada, gi mee ai goodou di hai hegau hagamahi i lodo nia haingadaa huogodoo i di hagakono o di manawa mo di tentene. Danggee gi Tamana i di manawa tene, i mee dela ne haga honu goodou bolo gi mee di hai mee gi ana mee ala gu dugu ang gi ana dama i lodo tenua maalama. 13 Mee ne haga dagaloaha gidaadou gi daha mo di mogobuna o di bouli, gu dagi mai gidaadou gi lodo tenua o dana Dama dela e aloho ai. 14 Deenei go mee ne haga dagaloaha gidaadou, dono hadinga bolo ne wwede tadau huaidu huogodoo. b 

Di hai o Christ mo ana hegau

15 Christ la go di ada o God dela e de gidee. Gei mee la go Tama madua dela e aamua i nia mee huogodoo ala ne hai. 16 Idimaa, God ne hai nia mee huogodoo mai i mee, nia mee ala i di langi mo i henuailala, nia mee ala e gidee mo e de gidee, digau di langi mogobuna, mo nia dagi di langi, mo digau aamua di langi mo henuailala. God ne hai nia mee huogodoo mai i Christ, ge ne hai ang gi mee. 17 Christ nogo noho mai loo i mua nia mee huogodoo ala ne hai, nia mee huogodoo la gu haga noho hagahumalia mai i mee. 18 Mee go di libogo o dono huaidina, go di nohongo dabu. Di mouli o tuaidina le e hanimoi i dono baahi. Mee go di ulumadua dela ne hagamouli aga mai i di made, bolo gi i mua a mee i nia mee huogodoo. c  19 Idimaa, ma di manawa donu ni God, bolo dana Dama daane la gi hai hua be ia i nia mee huogodoo. 20 God ne hagamaanadu bolo ia ga hai nia mee huogodoo gi buni ang gi deia mai i dana Dama, nia mee i di langi mo i henuailala. Mai i di made o dana Dama i hongo di loobuu, God gu hai gidaadou gi noho i di aumaalia. d 

21 I mua, gei goodou nogo mogowaa i daha mo God, gei goodou nogo hai nia hagadaumee ni mee, idimaa goodou nogo maanadu huaidu mo di haihai nia mee ala e huaidu. 22 Malaa dolomeenei, God gu hai goodou nia hoo hagaaloho ni oono mai i di made o dana Dama daane, belee hai goodou gi dabu, ge madammaa, ge donu i ono mua. 23 Gi haga mau dangihi ina godou hagadonu gi muli, hudee kilia gi daha godou hagadagadagagee mai di Longo Humalia. Deenei di Longo Humalia dela gu agoago gi nia daangada huogodoo i henuailala. Gei au go Paul, tangada hai hegau ni di Longo Humalia deenei.

Di hai hegau Paul gi di nohongo dabu

24 Dolomeenei, gei au e tentene huoloo i dogu hagaduadua i goodou, idimaa, mai i dogu duadua deenei, au e hagamaamaa e hagangudu di duadua o Christ ang gi di nohongo dabu dela go dono huaidina. 25 God ne hai au tangada hai hegau ni di nohongo dabu, ne gaamai tegau deenei belee hai ko au e hagahumalia ai goodou. Tegau deenei le e hagadele ana helekai huogodoo. 26 Nnelekai aanei nogo de iloo nia daangada , nogo hagammuni hua go mee mai namua, malaa, dolomeenei, gu haga modongoohia gi ana dama. 27 God dana hagamaanadu bolo ana daangada le e hai gi iloo ginaadou di mee dela nogo de iloo. Di mee hagammuni deenei le e honu i nia maluagina, gei e madamada huoloo dela ne hagatogomaalia go mee gi nia daangada huogodoo. Di mee hagammuni le e hai boloo, “Christ e noho i godou lodo,” dono hadinga e hai bolo, goodou digau tuadimee e hai mee labelaa gi nia madamada o God. 28 Malaa, gimaadou e hagadele di Longo Humalia o Christ gi nia daangada huogodoo. Gimaadou e hagi anga ga agoago gi digaula i madau kabemee huogodoo ala e mee, gi iloo ginaadou di buni ang gi Christ, mo di lloomoi gi mua o God. 29 Au e hai hegau gi ogu mahi hagatau gi gila ai di mee deenei. Au e mee di hai nia mee aanei, idimaa, Christ ne dugu mai ono mahi e hai hegau iei au.

Copyright information for `KPG