a2.12:Rom 6.4
b2.13:Eph 2.1-5
c2.14:Eph 2.15
d2.16:Rom 14.1-6
e2.19:Eph 4.16

Colossians 2

Au e hiihai bolo goodou gi iloo dagu hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea, mo huogodoo ala digi gidee ginaadou au. Au e hai hegau beenei belee hagamaaloo aga ai nia manawa digaula, gi buni mai digaula gi di hagadau aaloho, gi modongoohia nia mee huogodoo mai di iloo dela e donu. Ma ga hai beenei, gei digaula ga iloo di mee dela e de gidee i baahi o God, deelaa go Christ. Go mee go di gii dela e huge nia maluagina ala e nngala huogodoo o di kabemee mo di iloo mee a God. Malaa, au e helekai adu gi goodou, bolo gi pula i goodou gi dee halahalau hua go nia daangada i nadau lagalagamaaloo dilikai, maeaha maa nadau helekai le e hai bolo ginaadou le e humalia. Maeaha maa au e de igolo i godou baahi, gei au e madalia goodou i di baahi gi di hagataalunga, gei au e tentene huoloo i dogu longono bolo goodou e manawa maaloo i lodo godou hagadaubuni hagadonu a Christ.

Di mouli o Christ

Idimaa goodou gu kae Jesus Christ di Tagi ni goodou, mouli buni ang gi mee. Haga mau ina goodou gi mee, gi tomo aga i di ala o dono mouli. Haga maaloo ina godou hagadonu, gi hai be di hai dela ne aago adu gi goodou. Gi haga honu ina goodou i di danggee. Gi pula i goodou gi dee haga hai hege hua go digau ala e halahalau goodou gi nadau iloo balumee, ala nogo hagadau mai baahi nia adu daangada mai i-mua, mo i nia hagataalunga o di ahiaalangi ala e dagi i henuailala, ge hagalee mai baahi o Christ. Di mouli hagatau o God le e noho i lodo o Christ i dono madagoaa nogo hai tangada. 10 Di mouli hagatau la gu lawa di gowadu gi goodou i di godou buni ang gi mee. Go mee e aamua i nia dagi o digau di langi mo nia mogobuna huogodoo. 11 Goodou gu lawa di sirkumsais mai i di godou buni ang gi Christ, hagalee ne sirkumsais mai baahi o nia daangada, gei ne sirkumsais mai baahi o Christ, di sirkumsais dela e haga maahede ai goodou gi daha mo di mogobuna o godou haihai huaidu. 12 Idimaa, goodou ala gu babdais, gu danu madalia a Christ. Malaa, goodou ala gu babdais, gu mouli aga labelaa madalia a Christ mai di hagadonu di mogobuna o God dela ne haga mouli aga a mee gi daha mo di made. a  13 I mua gei goodou digau gu mmade, idimaa, goodou nogo haihai nia mee hala, gei digau tuadimee labelaa, godou haganoho ai. Malaa dolomeenei, gei God gu hai goodou gi mouli madalia a Christ. God gu dumaalia mai gi gidaadou tadau huaidu huogodoo. b  14 Mee gu tono gi daha tadau boibana mo nia haganoho ala nogo lawalawa gidaadou. Mee gu kili nia maa huogodoo gi daha i taudau o Christ i di loobuu. c  15 I hongo di loobuu deelaa, Christ gu hagamehede ia gi daha mo nia mogobuna o nia hagadilinga hagataalunga ala e dagi mo digau aamua, gei mee gu hagahuaidu digaula, i mee ne dagi mai digaula gi mua digau dogologo, bolo gi iloo nia daangada bolo ia gu aali.

16 Malaa, hudee dugu ina ang gi tangada e dahi gi heia ana haganoho be nia maa nia aha ala e gai be e inu, be nia laangi llauehe behee ala e budu, be nia daumaha o di Malama Hoou, be di Laangi Sabad. d  17 Nia haganoho huogodoo beenei, la nia ada hua o nia mee ala e kila mai maalia. Di mee dela e donu, la go Christ. 18 Gi pula i goodou gi dee halahalau go tangada, dela bolo ia e aamua mai i ana moe, gei e hila gi lala tilikai, ge e daumaha ang gi digau di langi. Tagadilinga dangada beenei, le e bida hagalaamua ia mai i ana hagamaanadu balumee. 19 Gei mee gu hagalee dogi ang gi Christ, dela go di libogo o tuaidina. I lala nia mogobuna o Christ, tuaidina hagatau le e mouli gei e daahi go nia dudaginga mo nia uga gi di gowaa e dahi, ge tuaidina le e tomo aga be di hiihai a God. e 

Di made mo di mouli madalia a Christ

20 Goodou gu mmade dalia a Christ, gu maahede gi daha mo nia hagataalunga ala e dagi henuailala. Ma e aha goodou e mouli be digau henuailala? Goodou e aha ala e daudali nia haganoho beenei: 21 “Hudee hai hegau gi di mee deenei, hudee momia, hudee bili gi di mee dela i golo”? 22 Huogodoo la nia mee hua balumee ma ga hai hegau ai(, idimaa, huogodoo la nia haganoho mo nia agoago dangada). 23 Nia haganoho beenei le hai be di mee ne hidi mai nadau kabemee o nadau hai daumaha e de manawa ai ang gi digau di langi, mo di hila gi lala tilikai, mo di hagahuaidu kono nadau huaidina. Nia haganoho aanei, le e balumee ang gi tangada dela e hiihai e bida dagi ia.

Copyright information for `KPG