a4.1:Eph 6.9
b4.5:Eph 5.16
c4.7:Acts 20.4; 2 Tim 4.12
d4.7-8:Eph 6.21-22
e4.9:Phlm 10-12
f4.10:Acts 19.29, 27.2; Phlm 24; Acts 12.12, 25, 13.13, 15.37-39
g4.12:Col 1.7; Phlm 23
h4.14:2 Tim 4.10, 11; Phlm 24
i4.17:Phlm 2

Colossians 4

Nia dagi, haga hai hegau ina godou hege gi di mee dela e donu ge humalia. Gi langahia labelaa di godou Dagi i di langi. a 

Nnelekai aago

Gi nnoo mau di hai dalodalo, gi noho kanakana mo di hagaamu a God i lodo godou dalodalo. Di madagoaa hua deelaa, dalodalo labelaa i gimaadou, bolo God gi dugua mai di madagoaa humalia e agoago ai i ana helekai, i nia mee ala e de iloo nia daangada i baahi o Christ, deelaa di mee ne lawalawa iei au. Gi dalodalo i di au, gi mee au di helekai madammaa, be di mee dela e tau anga.

Gi pula i godou hangaahai i mua digau de hagadonu. Hagamahi hai hegau gi godou madagoaa humalia. b  Godou helekai gi heia nnelekai dahidamee ge e haga tentene. Heia gi iloo di helekai gi donu gi nia heeu o nia daangada.

Nia hagaaloho haga muliagina

Tadau duaahina go Tychicus, e hai hegau manawa dahi, e hai hegau madalia gimaadou ang gi Tagi, ga hagadae adu laa ogu longo. c  Deelaa dagu mee e hagau adu a mee, belee haga tene godou lodo mai i di godou longono bolo gimaadou huogodoo le e humalia hua. d  Onesimus, tadau tuaahina hagaaloho ge e hai hegau manawa dahi, tangada ni goodou dela ga loo adu ginaua, ga hagi adu laa nia mee huogodoo ala e hai i ginei. e  10 Aristarchus, e lawalawa dalia au, mo Mark tangada ni Barnabas, e hai di nau hagaaloho adu gi goodou. (Goodou gu kae di haga iloo bolo gi benebene ina Mark i dono madagoaa ma ga dau adu). f  11 Joshua, e haga ingoo labelaa bolo Justus, e hai dana hagaaloho labelaa. Digau hagadonu o Jew dogodolu e hai hegau madalia au gi Tenua o God, gu hagamaamaa au huoloo. 12 Taga aloho mai baahi o Epaphras adu gi goodou. Mee tangada labelaa ni godou buini, tangada hai hegau ni Jesus Christ, e hagamahi e dalodalo i goodou i nia madagoaa huogodoo bolo God gi heia goodou gi tuu maaloo gi dohu godou hagadonu, i lodo di godou daudali hagatau di manawa o God. g  13 Au e mee di hagi adu dono hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea mo Hierapolis. 14 Lk tadau ihoo dogidaa hagaaloho, mo Demas e hai di nau hagaaloho adu gi goodou. h 

15 Hagadae ina madau hagaaloho gi tadau duaahina ala i Laodicea. Madau hagaaloho labelaa gi Nympha mo di nohongo dabu dela e dagadagabuli i lodo dono hale. 16 I muli hua di godou dau di lede deenei, goodou hagau ina di lede deenei gi dau labelaa go digau di nohongo dabu o Laodicea. I di madagoaa hua deelaa, goodou ga dau labelaa di lede mai i di nohongo dabu o Laodicea dela ga hagau adu. 17 Hagadae ina gi Archippus bolo gi haga lawa ina dana hegau ne kae koia i lodo nnegau o Tagi. i 

18 Au e hihi nia helekai aanei gi ogu lima donu: Taga aloho mai Paul. Gi langahia ogu tiini. Tumaalia a God gi noho madalia goodou.

Copyright information for `KPG