a1.1:Acts 18.19-21, 19.1
b1.7:Col 1.14
c1.20:Ps 110.1
d1.22-23:Col 1.18, Ps 8.6

Ephesians 1

Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau a Jesus Christ mai di manawa o God, ang gi nia daangada a God i Ephesus, ala e buni manawa dahi gi Jesus Christ. a  God tadau Damana, mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.

Nia maluagina i Christ

Gidaadou gi danggee ang gi God Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ! I tadau buni ang gi Christ, gei mee gu haga maluagina gidaadou i dana gaamai nia maluagina o di Hagataalunga mai i di langi. I mua di hai o henuailala, gei God gu lawa dana hili gidaadou belee hai nia dama ni aana i tadau buni ang gi Christ, bolo gidaadou gi dabu gi madammaa i ono mua. Idimaa go dono aloho, God gu lawa di hagamaanadu bolo gidaadou ga hai nia dama ni aana, mai i Christ. Di mee deenei la di tene hua ni mee mo dono hadinga. Gidaadou gi hagaamuina a God i dono dumaalia madamada, i dana gaamai gi gidaadou dana wanga dehuia, go dana Dama daane dela e aloho ai. Idimaa, nia dodo o Christ la ne haga dagaloaha gidaadou, gei tadau huaidu la gu dumaalia ginai. Tumaalia o God le e damanaiee huoloo, b  dela ne gaamai gi gidaadou di kabemee mo di iloo nia mee huogodoo. God ne hai hua dana mee dela ne hagababa i ono lodo, ga hai gidaadou gi iloo dana hagamaanadu hagammuni , dela gu maanadu go mee bolo e hai go Christ. 10 Di hagamaanadu deenei ga haga lawa go God i dono madagoaa e donu ma ga dau mai, dela bolo e hagabudu mai ana mee huogodoo ala ne hai gi di gowaa e dahi, go nia mee huogodoo ala i di langi mo i henuailala, e dagi go Christ. 11 Nia mee huogodoo le e hai gi hai be di hagamaanadu a God mo dono hiihai, gei God gu hili gidaadou belee hai ana dama i tadau buni ang gi Christ, gi hai be dana hagamaanadu dela ne dugu mai loo i taamada. 12 Deelaa laa, gidaadou ala ne hagadagadagagee gi Christ matagidagi, gi hagaamuina di madamada o God! 13 Gei goodou gu hai labelaa nia daangada ni God i di godou longono nnelekai e donu, go di Longo Humalia ne gowadu gi goodou di haga mouli. Goodou ne hagadonu a Christ, gei God ga dugu dono maaga i godou nua gi hagamodongoohia bolo goodou nia mee ni aana, i dana gowadu di Hagataalunga Dabu dela ne hagababa adu gi goodou. 14 Di Hagataalunga la di hagadootonu bolo gidaadou e hai mee gi nia mee a God ala ne hagababa ang gi ana daangada, gei e hai gidaadou gi donu bolo God ga wanga di mehede hagatau gi digau ala gu hai nia dama ni aana. Gidaadou gi hagaamuina dono madamada!

Talodalo Paul

15 Mai i di hadinga deenei, i muli dogu madagoaa ne longono eau di godou hagadonu Tagi go Jesus, mo di godou aloho i nia daangada a God huogodoo, 16 au digi dugua dagu danggee gi God i lodo agu dalodalo, 17 gei au e dangi ang gi God tadau Dagi go Jesus Christ, dela go Tamana madamada bolo gi gowadu di Hagataalunga dela e hai goodou gi maalama, gei e hagi adu a God bolo gi iloo goodou hagahumalia a mee. 18 Au e dangi gi mee bolo gi hugee godou maanadu, gi gidee goodou dono maalama, gei goodou ga iloo di hagadagadagagee dela ne gahi mai ginai goodou. E maluagina behee go nia maluagina humalia ala ne hagababa go mee gi ana daangada. 19 Gei e aali huoloo go dono mogobuna dela e ngalua i lodo gidaadou ala e hagadonu. Di mogobuna deenei dela e ngalua i tadau lodo, la di mogobuna maaloo 20 dela nogo hai hegau iei mee i dono madagoaa ne haga mouli aga a Christ gi daha mo di made, ga haga noho a mee i dono baahi gau donu i tenua dela i di langi. c  21 Christ gu dagi i hongo nia dagi o digau di langi huogodoo, digau aamua, digau mogobuna, mono dagi aamua. Mee dono ingoo damana i hongo nia ingoo huogodoo ala llauehe i henuailala dolomeenei, mo di madagoaa nomuli. 22 God gu dugu nia mee huogodoo laa lala nia babaawae o Christ, gei gu dugu a mee gi dagia nia mee hugodoo o di nohongo dabu, bolo go mee dela go Tagi damana. d  23 Di nohongo dabu la go tuaidina o Christ, go mee dela di haga honu o nia mee huogodoo i nia madagoaa huogodoo.

Copyright information for `KPG