a3.4-6:Col 1.26-27

Ephesians 3

Tegau a Paul ang gi digau tuadimee

Deenei tadinga, au go Paul tangada galabudi a Jesus Christ i goodou digau tuadimee, e dalodalo ang gi God. Goodou gu longono bolo God i dono dumaalia ne dugu mai tegau deenei bolo gi heia e hagahumalia goodou. God gu hagi aga dana hagamaanadu hagammuni gi di au. (Gei au ne hihi hua haga bodobodo di mee deenei, gei di maa goodou ga dau di maa, ga iloo laa agu mee ne iloo i baahi di hagamaanadu hagammuni o Christ.) a  Di madagoaa gu doo gi daha, gei nia daangada la digi hagi anga ina ginai di hagamaanadu deenei, gei God gu haga gida di maa dolomeenei, mai i di Hagataalunga ang gi ana gau agoago hagau haga madagu mo ana soukohp. Malaa, deenei di hagamaanadu hagammuni o God: mai di Longo Humalia, digau tuadimee mo digau o Jew ga hai mee ngaadahi gi nia maluagina a God, gu hai tuaidina hua e-dahi, gu hai mee ngaadahi gi di hagababa a God i Jesus Christ. Au ne hai tangada hai hegau ni di Longo Humalia mai di wanga dehuia a God dela ne gaamai i ono mogobuna. Au i bahi i-lala tangada dela mugi lala loo nia daangada a God, malaa, God gu gaamai gi di au di madagoaa humalia, e kae di Longo Humalia o di maluagina dee odi o Christ ang gi digau tuadimee, gei e hai digau huogodoo gi gidee ginaadou di hagamaanadu hagammuni a God dela gu haga hai hegau. God dela ne hai nia mee huogodoo, nogo benebene dana hagamaanadu hagammuni mai loo namua, 10 bolo gi kabe dolomeenei nia dagi o digau di langi mo nia mogobuna tenua o di langi di kabemee o God i nia hagadilinga ala mai di nohongo dabu. 11 God ne hai di mee deenei bolo gi tau gi dana hadinga dee odi dela ne kae go mee mai Jesus Christ go tadau Dagi. 12 I tadau buni ang gi Christ mo tadau hagadonu a mee, gidaadou gu-(manawa-)maaloo di hula laa mua o God i di hagadagadagagee. 13 Au e dangi adu gi goodou, bolo goodou hudee madugidugia i di au dela e hagaduadua i godou gili. Nia mee huogodoo gi haga humalia goodou.

Di aloho o Christ

14 Tadinga deenei, e dogoduli iei au i mua o Tamana, 15 go mee ne wanga nia ingoo donu o nia madahaanau huogodoo ala i di langi mo henuailala. 16 Au e dangi ang gi God mai di maluagina o ono madamada gi gowadu nia mahi, mai i dono Hagataalunga, e hagamaaloo aga godou lodo. 17 Au e dalodalo bolo Christ gi noho i godou lodo mai godou hagadonu. Au e dalodalo bolo goodou gi hagamau mai di aloho. 18 Gei goodou ngaadahi mo nia daangada a God huogodoo ga hai mee gi di mogobuna dela e iloo di palaha, di looloo, tuuduu, mo di llala o di aloho o Christ. 19 Uaa, goodou gi iloo di aloho o maa, maeaha maa e deemee di iloo hagatau, e haga honu gi dohu gi di mouli o God. 20 Hagaamuina a God i ono mogobuna e ngalua i tadau lodo, e mee labelaa di hai nia mee nonua i hongo tadau mee ala e mee di tangi ge hagamaanadu ai. 21 Di madamada dela i lodo di nohongo dabu mo lodo Jesus Christ gi heia ang gi God i nia madagoaa huogodoo, ga hana hua beelaa! Amen.

Copyright information for `KPG